Cesta integrace, o.p.s.

1. 3. 2019

Centrum primárních programů

 

Všeobecná primární prevence na školách – to jsou dlouhodobé a kontinuální programy ve školách s cílem předcházet rizikovému chování dětí. Povinnost školy realizovat programy vedoucí ke snižování rizikového chování je uvedeno v rámcových vzdělávacích plánech a preventivních plánech školy. Škola si tak prevenci realizuje buď v rámci klasických vyučovacích předmětů či třídnických hodin nebo za pomoci organizací. Cesta integrace se zaměřuje na 1. i 2. stupeň základních škol a nabízí programy jak v rámci prevence drogové závislosti, ale i v tématech dospívání a sexuality, předsudků, právního vědomí, prevence šikany a kyberšikany, téma adrenalinu a první pomoci. U mladších dětí jsou dále témata dopravní výchovy, ochrany zdraví, zdravého životního stylu apod. Programy jsou vedené interaktivní a zážitkovou formou. Nejedná se o frontální výuku, ale děti se samy od sebe učí, sdílí své názory a postoje, lektor doplňuje a ujasňuje informace. Programy pro 2. stupeň jsou certifikované MŠMT.

Největší zájem základních škol je o výuku dopravní výchovy pro 4. třídy, která je hrazena z prostředků BESIP a za finanční podpory města Říčan. V roce 2018 ji absolvovalo 1587 žáků (85 tříd z 22 škol). Žáci nejenom jezdí dle předpisů na kole na dopravním hřišti, ale absolvují i teoretické hodiny a napíší závěrečný test. Průkaz cyklisty je vydáván těm, kteří splní podmínky BESIP.

Všeobecná prevence dlouhodobého charakteru (6 – 8 hodin práce se třídou v daném roce) loni absolvovalo 3165 dětí (zapojeno 14 škol, 153 tříd). Jednorázové semináře na dané téma pak 685 dětí (z 6 škol a 34 tříd). Pomáháme školám získat dotace ze Středočeského kraje a jiných výzev. Spolupracujeme se školními metodiky prevence, doporučujeme odborníky na komplikované případy a účastníme se neustálého vzdělávání. V roce 2018 jsme také realizovali projekt MZČR – Naše pravidla on-line světa, kdy jsme s dětmi řešili nejenom téma kybernetické kriminality, ale i závislosti na ICT, součástí byla výtvarná soutěž a také konference (ne)bezpečný internet, kterou jsme spolupořádali.

Pro školy i veřejnost dále realizujeme Světový den bez tabáku, Den bez úrazů, Bezpečně na kole a Den záchranářů. O prázdninách pak pořádáme příměstské tábory.

Prevence je dlouhodobý proces. Škola a její aktivity hrají určitou část, ale tu největší sehrává rodina. U dítěte je potřeba rozvíjet zdravé sebevědomí, učit dítě komunikovat, vyjadřovat své názory a posilovat schopnost odolávat vrstevnickému tlaku. Cílem prevence nejsou pouze informace, ale i zdravý postoj a následné chování.

Markéta Hubínková, vedoucí CPP Cesty integrace

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena