„Zelená“ energie v budově úřadu na Komenského náměstí

4. 11. 2019

 

 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006853

Elektrická energie v budově městského úřadu na Komenského náměstí bude o něco zelenější, tedy z obnovitelných zdrojů. Zajistí to sto pět fotovoltaických panelů o špičkovém výkonu, které jsou nově umístěny na střeše budovy. Solární energie z 15 % nahradí energii odebíranou z distribuční sítě, tedy z konvenčních zdrojů. Ty u nás stále tvoří převážně energie ze spalování fosilních paliv, hlavně hnědého uhlí. Díky energii ze solárních panelů by mělo být v ovzduší o něco míně škodlivých emisí oxidu uhličitého.

Za necelý jeden milion korun realizovala firma AMV CZECH, s.r.o. projekt Fotovoltaické elektrárny na budově úřadu na Komenského náměstí. Firma instalovala na střeše budovy 105 panelů o celkovém výkonu 29,925 kWp, které mají dle předpokladu zajistit úsporu energie 105,12 GJ za rok z distribuční sítě. Elektrárna vyrobí za rok 29,2 MWh a nahradí zhruba 15 % odběru, zbylých 85 % bude dále odebíráno z distribuční sítě.

Této realizaci předcházela rekonstrukce střechy budovy úřadu včetně zateplení v roce 2017. Radnice se poté rozhodla využít opravenou plochu střechy pro umístění fotovoltaických panelů. Ministerstvo životního prostředí podporuje snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím dotačních titulů. Radnice v roce 2018 reagovala podáním žádosti o spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí. 40 % z celkových způsobilých nákladů pokryly finance z fondů EU. Projekt pro dotaci připravila společnost Anylopex plus s.r.o. a uvedla zde, že se tím sníží negativní dopad na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 o 29,54 tun za rok.

Většina elektrické energie v ČR se dnes vyrábí z neobnovitelných zdrojů, zejména v tepelných elektrárnách spalováním fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) nebo štěpnou jadernou reakcí v elektrárnách jaderných. Podíl hrubé výroby elektřiny podle paliv a technologií tvořil za rok 2016 z obnovitelných zdrojů energie (OZE) pouze 11 %, přičemž podíl výroby z uhlí a uhelných produktů byl 54 % (Zdroj dat: MPO, ERÚ). Podíl energie, vyrobené z obnovitelných zdrojů, je od roku 2013 na stejné úrovni (11 %), podíl výroby z uhlí od roku 2013 stoupl z 50 % na 54 % v roce 2016. Nejvíce energie z obnovitelných zdrojů bylo v roce 2016 vyrobeno z bioplynu, následuje biomasa a na třetím místě jsou právě solární elektrárny. Následují vodní a poté větrné elektrárny. Do obnovitelných zdrojů jsou započítávány i odpady.

„Výrobce fotovoltaických panelů garantuje životnost a stálý výkon po dobu 20 – 25 let, ale dle dosavadních zkušeností je životnost panelů násobně delší s tím, že jejich výkon se bude snižovat v důsledku stárnutí. Z vyřazených panelů je až 81 % recyklováno, doplňuje Daniela Kloudová, projektová manažerka Anylopex plus s.r.o.

Kateřina Lauerová,
tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena