Český svaz včelařů, z. s.

29. 5. 2022

Včelaři a spolková činnost - zamyšlení

Spolek – myšleno dělat věci společně? Být členem spolku není rozhodně jen tak. S každým členstvím se pojí práva a povinnosti. Členové mají povinnost hradit příspěvky, naplňovat jeho zájmy, hájit dobré jméno

a dodržovat stanovy, případně jiné dohody. Co se týká pobočného spolku, což je i naše ZO ČSV Říčany (Základní organizace Českého svazu včelařů), tak přejímá práva a povinnosti spolku hlavního, v případě včelařů je to ČSV (Český svaz včelařů), který mimochodem letos slaví již 150 let od svého založení. Ten sdružuje na 98 % včelařů, tj. 1 099 základních organizací, 51 000 členů s 602 000 včelstvy.

Členové si volí Výbor (předseda, místopředseda, jednatel, pokladník, nákazový referent a možno i další členové) ze svých řad. Má na starosti mnoho administrativních úkolů zajišťujících chod spolku a zvolení členové tráví svůj volný čas jejich plněním. Zajišťuje léčiva, dotace pro členy a komunikuje s nimi prostřednictvím důvěrníků (vybraní včelaři, pomáhající ostatním ve své obci) a zajišťuje distribuci léčiv.

V nejednom případě řeší Výbor i přestupky problémových členů, kteří bohužel jsou i mezi námi včelaři.

Stejně tak je k dispozici pro zprostředkování právní či pojistné pomoci svým členům. Výbor se též snaží zajišťovat vzdělávání nových včelařů odbornými přednáškami anebo obyčejným posezením s neformálním povídáním si

o včelách. Další prací včelařského spolku je věnování se propagaci včel a jejich nejdůležitějšímu poslání – opylování rostlin. Tato činnost spočívá v zúčastňování se různých akcí pro veřejnost, jako jsou v našem městě Říčanské městské slavnosti na jaře a na podzim akce Příběh potravin, pořádaná Výzkumným ústavem živočišné výroby v Uhříněvsi, v Netlukách, cílená na rodiny s dětmi, kde je zábavnou formou osvětlen koloběh potravinového řetězce.

Navštěvujeme školy a školky s povídáním o včelách a jejich důležitosti pro život. V sezoně i s ukázkou živých včel, umístěných ve speciálně pro tento účel zhotoveném proskleném úlku a i s dalšími názornými pomůckami ilustrujícími chov včel a práci kolem nich. Dále pořádáme tzv. „Včely na plotě”, spočívající v mobilním umisťování výukových cedulí o životě včel na různá oplocení poblíž cyklostezek, frekventovaných pěších cest s přítomností včelaře, odpovídajícího na všetečné otázky. V době rojení (přirozeného rozmnožování včel) je zřízena tzv. Rojová pohotovost, kdy obětaví členové spolku vyrážejí sundávat roje z možných i nemožných míst. To je však složitá záležitost nejen z fyzického hlediska ale i zákonného, neboť roje neznámého původu se z důvodu možných nemocí a jejich šíření musí likvidovat. Naší snahou je zajišťovat včelí pastvu sázením nektarodárných a pylodárných dřevin na veřejných prostranstvích, díky finanční podpoře města Říčany a některých okolních obcí. Všechny tyto aktivity probíhají v době, kdy má včelař nejvíc práce u sebe na včelnici. O to víc je záslužné, že se zodpovědnější členové spolku těchto akcí zúčastňují. Bohužel, je to hrstka stále stejných lidí. Náš říčanský včelařský spolek má na 150 členů, stále se nám hlásí noví zájemci. S řadou z nich vede Výbor vstupní pohovor, kde je o činnosti spolkového života informujeme, ale ve většině případů po přijetí za člena spolku je již nevidíme. Bohužel, v poslední době i na výroční členské schůze, konané 1× ročně, chodí čím dál tím méně členů. Je to trend, který je vidět v celé společnosti. Málokdo chce pracovat pro své okolí a ti, kteří tomu věnují svůj volný čas a snaží se, nakonec vidí, že to většinu členů vůbec nezajímá. Je to velká škoda. Včely si zaslouží osvětu a kdo jiný nežli včelař by jí měl dělat?

Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena