Jak se projednávalo a schvalovalo „Parkování pro domácí“

28. 11. 2021

Názor J. Pánek, reakce J. Brandejs, tajemník MěÚ

 

Dne 2. 8. 2021 jsem na diskuzním fóru požádal, aby mi odpovědné osoby města sdělily, jak se projednávat záměr na regulaci parkování, jaké bylo výběrové řízení a kolik bude akce stát. Protože jsem nedostal odpověď, hledal jsem ji mezi běžně dostupnými informacemi v materiálech města. Rád bych se podělil o to, co jsem zjistil.

1) Dopravní komise má zasedání neveřejná, takže její jednání a závěry jsou tajné. Vzhledem k tomu, že v žádném materiálu města není zmínka o doporučení této komise, je velice pravděpodobné, že komise tento materiál neprojednávala.

2) Rada města přijala dne 25. 2. 2021 dvě usnesení k Parkování pro domácí. První č. 21-10-027 zní: Rada města Říčany schvaluje realizaci projektu organizace dopravy v klidu „Parkování pro domácí Říčany“ spočívající v uplatnění možnosti zpoplatněné parkování podle zákona č. 16/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Projekt v rámci organizace dopravy v klidu vymezuje úseky místních komunikací, kde bude nový systém uplatněn, a základní pravidla pro jeho použití. V textu není nic o devíti zónách, o snížení rychlosti na 30 km, osazení retardérů, osazení zelených sloupků ve vozovce, o výši poplatků. Takové informace by byly namístě, zvláště když se jedná o veřejné opatření města v přenesené působnosti (jak vyplývá z vyjádření ministerstva vnitra). Z textu naopak jasně vyplývá, proč se celý záměr realizuje – finance do městské kasy. V materiálech se v neuvádí, jak hlasovali členové rady. Proto je třeba vycházet z předpokladu, že byli přítomni všichni členové rady a že všichni hlasovali pro usnesení. Druhé usnesení č. 21-10-028 zní: Rada města Říčany bere na vědomí potřebu řešení lidských zdrojů pro zajištění agend parkovacích karet, kontroly vozidel v registru vozidel, řešení přestupků, řešení stížností a požadavků občanů a dalších doprovodných činností před zahájením provozu projektu „Parkování pro domácí“. Toto doplňující usnesení proti hlavnímu usnesení velice podrobně uvádí, o co všechno se jedná. Až na to, že z usnesení není zřejmé, o kolik lidských zdrojů se jedná a kolik to bude stát peněz.

3) Zastupitelstvo: v zápisech z jednání zastupitelstva není žádné usnesení k regulaci parkování. Zastupitelstvu tato záležitost zásadně se týkající všech občanů města nebyla předložena, a tudíž ji zastupitelstvo neprojednávalo.

4) Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel 3K značky Říčany. Ze smlouvy o provedení prací je uveřejněna jen první strana, takže se nedovíme, na jakou částku je smlouva uzavřena. V rozpočtu města je uvedena částka 750.000,- Kč. Na straně dodavatele je údaj o osobě oprávněné ve věcech technických začerněný. Kdo je asi tajemný oprávněný?

Závěrem bych rád vyjádřil svůj obdiv k radním tohoto města. Hlasovali podle svého svědomí a vědomí. I když museli vědět o tom, že již dvakrát snahy o regulaci parkování byly občany odmítnuty. Proto přikročili k silovému řešení bez problematického projednávání. Jsou to nesporně odvážní lidé, kteří hlasovali podle svého přesvědčení o záležitosti, která byla jistě jedna z nejdůležitějších z mnoha uplynulých let, a která nepochybně ovlivní život v našem městě i na řadu dalších let. Proto si myslím, že si zaslouží, aby jejich jména neupadla v zapomnění. Proto navrhuji, aby jejich jména byla zapsána do městské kroniky.

Jiří Pánek

 

Odpověď k tématu Parkování

Vážený pane Pánku,

úvodem se omlouváme, že jsme na Váš dotaz  nereagovali včas  na diskuzním fóru.

K  Vašim jednotlivým dotazům:

1) Dopravní komise byla se záměrem projektu Parkování nejen seznámena, ale i většina jejich členů se aktivně účastnila přípravy zadání projektu v letech 2019 a 2020 (vedoucí odboru dopravy a správních agend, velitel Městské policie Říčany, vedoucí oddělení technické správy odboru správy majetku).

2) Součástí každého materiálu, který je předkládán Radě města Říčany, je důvodová zpráva, ve které jsou uvedeny detailní informace k projednávanému materiálu včetně potřebných příloh. Stejně tomu tak bylo u materiálu „DO32/2020-Projekt Parkování pro domácí-Říčany“. Přílohou materiálu byl Návrh organizace dopravy v klidu a Realizace parkovacího systému v Říčanech - Fáze 1 - předrealizační příprava zpracované firmou M.O.Z. Consult, s. r. o. Radní v případě potřeby dalších informací mají běžně možnost si je vyžádat či pozvat na jednání rady kompetentní zaměstnance MěÚ. Máme za to, že radní měli kompletní informace pro své rozhodování.

Co se týče druhého usnesení - radě města je v souladu s odst. 2j § 102 zákona o obcích vyhrazeno stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce. Městský úřad v souladu s touto kompetencí v předstihu informoval radu o možném navýšení počtu zaměstnanců. Ke konkrétnímu navýšení počtu zaměstnanců nedošlo a zatím se s tím ani nepočítá, neboť úřad hledá volné kapacity přednostně ve vlastních zdrojích.

3) V zápise ze zasedání Zastupitelstva města Říčany (ZMŘ), které se konalo dne 8. 9. 2021, je k bodu PM 096/21 „Vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru - zrušení regulací dopravy v rámci projektu Parkování pro domácí – Říčany“ v části diskuse uvedena rekapitulace průběhu tvorby parkovacího systému:

„Starosta D. Michalička /Klidné město/ zrekapituloval průběh tvorby parkovacího systému – začalo na konci r. 2018, v r. 2019 byli osloveni zastupitelé, do pracovní skupiny se přihlásili vedle zástupců Klidného města také zástupci STAN, byla vytvořena pracovní skupina, zastupitelům byly 1. 10. 2020 poslány závěry v prezentaci včetně počtu zón a oblastí, ceníku, pravidel, harmonogramu i návratnosti a téměř finální kompletní dokumentace. Jednotliví zastupitelé souhlasili nebo se vůbec nevyjádřili.“

Zastupitelé byli informováni o realizaci projektu i v rámci procesu schvalování rozpočtu města, který je jim dle § 84 zákona o obcích vyhrazen. Pro rok 2020 na projekt schválili finance ve výši 750 tisíc Kč, které se nevyčerpaly a byly převedeny do roku 2021. Po zapracování přebytku hospodaření za rok 2020 do rozpočtu města na rok 2021 byly na zasedání ZMŘ dne 10. 2. 2021 usnesením číslo 21-01-003 za podpory 19 hlasů zastupitelů navýšeny finance na projekt parkování pro domácí o 6,4 mil. Kč.

Z uvedeného plyne, že zastupitelé byli o projektu informováni. Parkování bylo vyhlášeno Radou města Říčany formou Nařízení města č.5/2021 s účinností od 1. 8. 2021. Vydání nařízení je dle odst.2d) § 102 zákona č. 128/20000 Sb., o obcích vyhrazeno radě obce.

4) Smlouva s dodavatelem 3K značky, s. r. o. včetně dodatku č.1 byla v souladu s platnou legislativou schválena Radou města Říčany a následně zveřejněna v Registru smluv MV ČR dne 7. 6. 2021, dodatek dne 9. 8. 2021. V registru je uložen celý text smlouvy včetně ceny 2,3 mil. korun. Předmětem anonymizace (začernění) jsou v souladu s platnou legislativou osobní údaje.

Diskuse s občany odstartovala již během povinného zveřejnění projektu na úřední desce. Již v této fázi bylo s některými občany diskutováno a přistoupeno k dílčím změnám. Dne 18. 8. 2021 v KC Labuť proběhla diskuze k tématu realizovaných zón. Následovala setkání v ulicích během září a října v jednotlivých lokalitách a ulicích, kde se hledala řešení v případě nespokojenosti s provedením. Většinu problémů ukázala až praxe (retardéry, velikost vyznačeného stání…). Město i dále pracuje na zlepšení systému – příkladem je zavedení platby parkování SMSkou od listopadu či hledání vhodnějšího tarifu pro zaměstnance místních institucí a firem. Ubezpečujeme Vás, že město se zabývá všemi připomínkami občanů, které vznesli na projednáních. Pokud máte zájem, nabízíme Vám osobní setkání se starostou či se členy Rady města Říčany. V případě zájmu kontaktujte asistentku Markétu Žilkovou.

Jaroslav Brandejs

Tajemník MěÚ

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena