Jednání zastupitelstva 10. 5. 2023

31. 5. 2023

Zastupitelstvo přijalo celkem 18 usnesení.

 

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města za rok 2022 podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů podle příloh č. 1–10 k tomuto materiálu, a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasování: pro: 14; zdrželi se: 4; nepřítomno: 3.

 

Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2022 podle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů podle přílohy č. 8 Závěrečného účtu města za rok 2022 a schvaluje hospodářský výsledek účetní jednotky za rok 2022 ve výši 142 664 433,92 Kč a jeho převedení na účet 432 – výsledek předcházejících účetních období.

Hlasování: pro: 14; zdrželi se: 4; nepřítomni: 3.

 

Zastupitelstvo vydalo podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 8 územního plánu Říčan ve znění, které je obsahem příloh tohoto materiálu. Dokumentace obsahuje návrh (textovou a grafickou část) a odůvodnění (textovou a grafickou část).

Hlasování: pro: 18; nepřítomni: 3.

 

Zastupitelstvo schválilo dotační program Sociální služby na rok 2023 s alokací ve výši 1 000 000 Kč podle přílohy.

Hlasy: pro: 19; nepřítomni: 2.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena