Jen taková maličkost

1. 9. 2017

Názor - Josef Kubec; reakce - Odbor správy majetku a Oddělení technické správy

Když jsem v březnu posílal do Kurýru příspěvek s tématem znečisťování veřejného prostoru a upozornil zvláště na jedno místo pro chodce rizikové, reakce od MZ byla téměř okamžitá. Odpověd však zamířila zpětně na e-mail a nikoli už k mému uveřejněnému článku (duben), jak bývá obvyklé. V jejím textu je však určitě zajímavá tato pasáž: „Věřte, že i současný starosta V. Kořen si dělá pravidelné obchůzky a objížďky po městě a velmi často zadává různé drobné úpravy odboru správy majetku. Podobně i já a někteří další zastupitelé též chodíme či jezdíme na kole po citlivých místech a případné závady se snažíme řešit. Nejde to ale všude a hned, bohužel.“ (konec dosl. citace) Podepsán Ing. Michalička,radní města - manažer projektového řízení.

V sousedství tohoto stále problematického místa, na konci ulice Poláčkova na sídlišti Kavčí skála, zůstalo od počátku prázdnin rozpracované dílo v rámci projektu oprav povrchu vozovek. Přenosná dopravní značka, upozorňující na pracovní činnost, se však tvárila spíše ironicky téměř ještě měsíc po ukončení prací v okolních ulicích, než byla i zde vozovka opravena. Věřme slovům radního Michaličky a jeho výčtu zastupitelů ochotných kontrolovat veřejný prostor. Přiřaďme k nim ještě osoby, které mají fyzický kontakt s pracovišti zakotven přímo v pracovní náplni - stavební dozor od investora, vedoucí prac. čety, mistr a stavbyvedoucí u dodavatele. Je s podivem, že rozvrtaná ulice, řidiče aut při parkování omezující a chodce v noci ohrožující, přesto unikala pozornosti těchto odpovědných osob, vybavených funkčními a služebními pravomocemi, tak dlouhou dobu!

Nemohu si proto odpustit malou osobní poznámku. Pracoval jsem devět let jako geodet na stavbě vodovodního přivaděče Želivka - Praha. Nikoli s nadsázkou si dovoluji tvrdit, že bez dokonalé organizace práce (to především!) a k tomu vyžadované důslednosti a odpovědnosti při plnění úkolů na všech pracovištích podniku by se občané dočkali pitné vody až o mnoho let později.

Josef Kubec

 

Zmiňovaná oprava uložení šachty kanalizačního řadu v ulici Poláčkova, mezi č. p. 5 a č.p. 6 v Říčanech, nesouvisí s prováděnou údržbou či opravou povrchu místních komunikací či chodníků v dané lokalitě. Z uvedeného důvodu nelze termín dokončení opravy uložení kanalizační šachty v ulici Poláčkova a termíny dokončení oprav místních komunikací a chodníků v dané lokalitě dávat do příčinné souvislosti a z uvedeného tak dovozovat chybu v organizaci, nedůslednost či nedostatek odpovědnosti.

Závada na komunikaci byla oznámena dne 9. 7. 2017 ve 23.01 hodin prostřednictvím aplikace města Říčany. Neprodleně po oznámení závady bylo dne 10. 7. 2017 provedeno příslušným útvarem místní šetření zaměřené na zjištění skutkového stavu a rozsahu závady. S ohledem na poškozený kryt komunikace a stavebně technický stav uložení kanalizační šachty byla závada vyhodnocena jako havarijní.

S ohledem na skutečnost, že závada na komunikaci vznikla v důsledku špatného technického stavu části kanalizačního řadu, byl k odstranění závady vyzván správce sítě.

Stavební práce byly zahájeny dne 12. 7. 2017. V rámci stavebních prací došlo k odstranění závad šachty, jejího uložení a úpravu podložních vrstev komunikace. Primární stavební úkony směřující k zajištění bezpečnosti byly ukončeny dne 14. 7. 2017.

Veškeré stavební činnosti byly ukončeny dnem 1. 8. 2017, kdy došlo k ukončení opravy položením obrusné vrstvy místní komunikace. Celková doba opravy byla dle sdělení zhotovitele stavebních prací ovlivněna nezbytnou technologickou přestávkou a souběhem většího množství havarijních oprav.

Věříme, že toto objasnění skutkového stavu opravy havarijní závady v ulici Poláčkova přispěje k pozitivnímu pohledu na vykonanou práci spojenou s údržbou našeho města.

Odbor správy majetku a Oddělení technické správy

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena