Kdy se opraví ulice Sokolovská?

30. 8. 2019

Názor - Jaroslav Vobecký; Reakce - Evžen Heyrovský, odbor správy majetku

Vážená redakce,

díky vaším stránkám 28 a 29 z posledního Kurýru, nad kterými jsem se opravdu srdečně rozesmál, píši tento e-mail. Jsou tam fotky směšných nedostatků na površích chodníků s honosným nadpisem „Radnice pokračuje s další vlnou oprav chodníků a komunikací“. Píši to z pohledu denního uživatele ulice Sokolovská. Tam nejenže není chodník, tam není ani vozovka. Je tam cesta s úpravou jistě ještě z dob původního osídlení  osady Radošovice. Jsou tam rygoly až 20 cm hluboké, vymílané vodou. V tom klopýtají lidé (už byly i vážné úrazy) a ničí se auta.

Po mnoha urgencích, které přetrvaly tři starosty, stále čekáme, kdy na nás přijde řada. Poslední informace z odboru správy majetku zněla, že je zpracován projekt na odvodnění ulice, ale finance na zhotovení ani v příštím roce nebudou vyčleněny. 

Proto při pohledu na všechnu krásnou květinovou výzdobu ulic, výměny ochozených obrubníků, ošlapaných chodníků, akce na doplňování laviček dle anket pro občany a mnoho dalšího, je mně smutno. Bude-li se k tomuto článku vyjadřovat některý zodpovědný pracovník úřadu, prosím, neunavujte se důvody, proč to nejde, ale sdělte přímo termín dokončení realizace.

Jaroslav Vobecký

 

Jsme si vědomi, že stávající komunikace s nezpevněným povrchem s mnohými lokálními poruchami naprosto nesplňuje požadavky na základní obsluhu přilehlých nemovitostí. Od křižovatky Eduarda Beneše vede ulice Sokolovská z většího kopce, následně vede ul. Zahradní a voda přetéká na soukromé pozemky.

Zastupitelstvo města Říčany schválilo v červnu 2016 investiční záměr Odvodnění Sokolovské, Zahradní včetně rekonstrukce komunikací. Kvalifikovaný odhad nákladů stavby ve schváleném investičním záměru v době jeho projednání představoval celkovou částku ve výši 5,8 mil. Kč vč. DPH. V roce 2017 byly v rozpočtu města  vyčleněny finanční prostředky na projekční práce. Následně byla zpracována projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 12.2.2018. Poté byl zpracován projekt pro vydání stavebního povolení, zajištěna vyjádření odborných organizací a dotčených orgánů státní správy a 8.1.2019 bylo požádáno o vydání stavebního povolení. Stavební řízení bylo k 24.6.2019 přerušeno pro požadavek na doplnění dalších podkladů a po jejich doplnění bylo obnoveno 3.7.2019.  Souběžně s probíhajícím stavebním řízením je zpracovávána dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr jako podklad pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby. S ohledem na geologické poměry v dané lokalitě, se při zpracování projektu ukázalo, že odvodnění komunikací a jejich rekonstrukce si vyžádají celkový náklad cca 12 mil. Kč. Tento předpokládaný nárůst nákladů vyžaduje zpracování, projednání a schválení revize investičního záměru. Revize může být projednána v Zastupitelstvu po dokončení prací projektanta na oceněném výkazu výměr. Podmínkou pro realizaci této investice v roce 2020 je schválení revize IZ a zařazení akce do prováděcího rozpočtu na rok 2020. Město intenzivně pracuje na přípravě a realizaci této investice. V mezidobí je sjízdnost komunikace v rámci běžné údržby pravidelně upravována.

Evžen Heyrovský,

odbor správy majetku

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena