MAP Říčany

2. 5. 2021

Říčanský MAP se stává zajímavou inspirací

Kdo vůbec před pár měsíci rozuměl významu těchto tří písmen? To, co se na první pohled zdálo být druhým pádem množného čísla slova mapa, v sobě ukrývá silný náboj pro oblast vzdělávání. Místní akční plán vzdělávání plní na mnoha místech naší republiky nepostradatelnou úlohu při spojování organizací, lidí a jejich nápadů. Vzdělávání našich dětí se tím pádem stalo důležitým tématem pro široké spektrum lidí, kteří jsou vtaženi do hry a považují dnes mnohá témata rozvoje všech dětí v regionu za každodenní samozřejmost, a hlavně považují toto za témata zásadní.

Je-li věc vytvořená a funkční, připadá jednoduchá jako ono pověstné Kolumbovo vejce. Dnes patří Monika s Mirkou z MAP Říčany mezi známé osoby s navázanými kolegiálními a mnohdy kamarádskými vazbami do škol, muzea, na obce a na mnohá jiná místa. Byly to ovšem ony dvě, samozřejmě i s dalšími členy postupně se rozšiřujícího týmu, které dokázaly přesvědčit a vtáhnout do hry.

Důležité a zásadní věci je potřeba opakovat pořád dokola. Spolupráce mezi školami je nezbytnou podmínkou odstraňování rozdílů mezi dětmi a vyrovnávání jejich vzdělávacích šancí, stejně jako dosažení toho, že vzdělávání bude pro obyvatele regionu, politiky a podnikatele důležité a nebudou přehlížet jeho význam pro současnost, a hlavně budoucnost společnosti. m pádem že nebudou přehlížet ani jeho oprávněné potřeby a požadavky, protože není důležitější investice do budoucnosti, než je investice do vzdělávání.

Moc příjemně se mi píše, že činnost našeho MAPu je nesmírně bohatá. Jen v letošním roce byly v jeho režii organizovány vzdělávací a podpůrné akce nejen pro učitele, ale i pro rodiče a ostatní veřejnost. Namátkou vzpomenu setkání věnovaná čtenářské či matematické gramotnosti, setkání věnovaná právním předpisům, setkání věnovaná rozvoji měkkých dovedností, rozvoji počítačové gramotnosti, cizího jazyka, dějepisu, matematiky, setkání věnovaná asistentům pedagoga či rozebírající speciálně pedagogické problémy, setkání věnovaná mateřským školám či tvorbě školního vzdělávacího programu – a to jen připomínám oblasti, mnohdy bylo více setkání na jedno téma z různých úhlů pohledu. MAP se podílel i na zásadní konferenci říčanského muzea, která bude jistě jeho organizátory připomenuta jinde. Online konference Pošli to dál zaujala totiž přes pět set lidí z celé republiky.

Kapitolou samotnou se stalo postupné sdílení ředitelek a ředitelů mateřských a základních škol. Ředitelská práce je totiž nádherná, leč náročná a svým způsobem osamělá, ačkoli se to lidem zvenčí vůbec nemusí tak jevit. Člověk stojící v čele školy je každodenně obklopen spoustou lidí, jen spočítejme žáky, jejich rodiče, prarodiče, učitele, další pracovníky školy a celé školní okolí. Jenže rozhodovací procesy, odpovědnost za chod školy (poděkovali jsme prosím alespoň v duchu ředitelkám a ředitelům za většinou excelentní zvládání posledního roku?) přináší leckdy vnitřní obavy, jistou osamělost a je nezbytné realizovat setkávání s jinými ředitelkami a řediteli, zkrátka sdílení radostí i starostí. Zde MAP Říčany nastartoval jistě pevnou tradici setkávání ředitelek a ředitelů MŠ, ZŠ, ale i jejich zástupců. Úžasný na tom je nejen obsah těchto setkávání jednou věnovaný samotným vedoucím pracovníkům, jednou jejich týmům, jednou zápisům či jiné aktuální věci, ale právě ta základní idea sbližování, odstraňování předsudků a spojování předškolního, základního a středního vzdělávání v regionu do jednoho směru je správná. A že to není samozřejmost, o tom jasně svědčí zájem z okolních MAPů, které si začínají brát inspiraci, zapojují se do říčanských aktivit a někdy trochu závidí. Vždyť je co, a já bych alespoň svým jménem za činnost MAPu Říčany rád poděkoval.

Václav Trojan, odborný garant projektu MAP

 

 

 

 

A co jsme pro vás připravily za setkání v květnu? Podívejte se a přijďte mezi nás!

Vážení pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, ředitelé mateřských a základních škol, milí rodiče,

stále se snažíme udržet pospolitost na území Říčanska a s nadšením připravujeme různá online setkání, která nejen vzdělávají, ale hlavně propojují „sic přes obrazovku“ skvělé aktivní lidi.  Jen za měsíc duben se prostřednictvím online aktivit potkalo 369 aktivních pedagogických, nepedagogických pracovníků mateřských a základních škol a 69 rodičů upoutala online beseda s paní Michaelou Štáfkovou, psychoterapeutkou a vedoucí adiktologické ambulance, pro děti a mládež Ada+ Kladno.

Věříme, že přijdete mezi nás další online besedu Michaely Štáfkové o psychickém vývoji dětí i dospělých Cítím se na dvacet aneb jak jsme vlastně staří? která se uskuteční ve čtvrtek 27. 5. 2021 od 17:00 hodin a odpovězte na soutěžní otázku: Kdy se člověk stává dospělým jedincem? Přihlaste se prostřednictvím e-mailu na map@ricany.cz. Těšíme se na vás!

Monika, Mirka, Pavlína a Petra

 

DATUM, ČAS

 

NÁZEV AKCE

 

MÍSTO KONÁNÍ

PRO KOHO JE SETKÁNÍ URČENO?

 

3. 5. 2021
13.00 - 17.00 hodin

 

Deficity dílčích kognitivních funkcí

a prevence vzniku SPU

s  Marikou Kropíkovou

 

 

online seminář s osvědčením

 

 

pedagogy MŠ

 

4. 5. 2021
14.00 - 16.00 hodin

 

Akutní a chronická onemocnění u dětí na ZŠ

s Pavlínou Miltovou

 

webinář s osvědčením

pro všechny pedagogické
a nepedagogické pracovníky ZŠ

 

6. 5. 2021
14.00 - 15.30 hodin

 

Jednání pracovní skupiny
Pro rovné příležitosti

 

online

odborný tým pracovní skupiny, pedagogové MŠ a ZŠ

 

11. 5. 2021
14.00 - 15.30 hodin

 

Sborovna jako kmen
s Jiřím Lukou

 

webinář

pro všechny pedagogické
a nepedagogické pracovníky ZŠ

 

12. 5. 2021
15.00 - 16.00 hodin

 

Setkání pedagogů z MŠ a ZŠ
Knihovna láká ke čtení
s knihovnicí Janou Svobodovou

 

 

online beseda

 

pedagogy MŠ a ZŠ

 

13. 5. 2021
14.00 - 17.00 hodin

 

Jak být mentálně fit

s Marií Skalskou

 

webinář

pro všechny pedagogické
a nepedagogické pracovníky MŠ a ZŠ

 

18. 5. 2021
14.00 - 15.30 hodin

 

Jednání pracovní skupiny
Matematické gramotnosti k rozvoji potenciálu každého žáka

 

 

 

online

 

odborný tým pracovní skupiny, pedagogové MŠ a ZŠ

 

19. 5. 2021

14.30 - 15.30 hodin

 

 

Kulatý stůl MATIKÁŘŮ 2. stupně ZŠ

oborové sdílení s týmem MAP

 

online

 

pro pedagogy vyučující matematiku na 2. stupni ZŠ

 

24. 5. 2021

14.00 - 16.00 hodin

 

Navazující online školení z měsíce dubna

Formativní hodnocení II. ve školní praxi

s Olgou Turnovou a Peterem Zafkou

 

 

 

online

 

pro pedagogy ZŠ, kteří se zúčastnili školení Formativní hodnocení

 

25. 5. 2021

8.30 - 16.30 hodin

 

„Nemluv o tom, udělej to“

s Hankou Švejdovou

 

 

akreditovaný online seminář

 

pedagogy MŠ

 

27. 5. 2021

14.00 - 15.30 hodin

 

Pokračování semináře
Supervize pro pedagogy II. (A skupina)
s Vladislavou Moravčíkovou
a Vítem Hrbáčkem

 

 

 

online

 

 

navazující seminář

KAPACITA NAPLNĚNA

 

27. 5. 2021

17.00 - 19.00 hodin

 

 

Beseda o psychickém vývoji dětí i dospělých
Cítím se na dvacet aneb jak jsme vlastně staří?
s Michaelou Štáfkovou

 

 

online odborná beseda

 

rodiče, pedagogické
a nepedagogické pracovníky MŠ a ZŠ
a širokou veřejnost

 

Na semináře se zaregistrujete prostřednictvím e-mailu: map@ricany.cz

Program jednotlivých setkání naleznete na https://map-ricany.cz/

 

Všechna setkání a webináře jsou pro zaměstnance MŠ, ZŠ a rodiče z ORP Říčany zdarma
v rámci vzdělávacího projektu MAP II ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena