Městská policie Říčany

4. 11. 2019

Městská policie radí a informuje

Městský kamerový dohlížecí systém

Strážníci nově využívají vylepšený městský kamerový dohlížecí systém. Systém nově používá speciální hluboké neuronové sítě pro analýzu videa. Jedná se o aplikaci umělé inteligence na video v nejrůznějších rozlišeních za účelem včasné detekce a rozpoznání zájmových jevů, počínaje narušením perimetru osobou až po složité směrové detekce, či analýzu jiných objektů a jevů.

 

Nové funkce:

• Detekce osmi druhů objektů (osoby, vozidla, nákladní vozidla, cyklisté…)

• Vysoká spolehlivost, daná způsobem vytrénování sítě

• Přímá integrace událostí dle typu narušení v konkrétních zónách

• Směrovost, umožňující detekovat jízdu vozidel a pohyb osob

• Podpora identity objektů umožňuje detekci podezřelého pohybu osob

• Detekce pomalu jedoucích či zastavených vozidel (v tunelech i na dálnici)

• Podpora počítání objektů dle jejich typů a směru

• Významná redukce planých poplachů díky umělé inteligenci

• Nezávislost na počasí či změnách světla

 

Problematika autovraků

Strážníci v rámci své činnosti vyhledávají potenciální vraky, v některých případech na ně upozorní sami občané. Strážník výskyt takového vozidla zdokumentuje a pokusí se dohledat provozovatele vozidla. Pokud se podaří zjistit provozovatele nebo majitele vozidla, je kontaktován (v některých případech to ale z různých příčin není možné) a následně zjistí skutečný stav věci. Každý podnět je individuálně vyhodnocován a dle toho zvolen postup řešení. Pokud se provozovatele vozidla nepodaří dohledat a vozidlo vykazuje znaky vraku (toto je definováno v zákoně o pozemních komunikacích), je podnět postoupen k dořešení příslušnému odboru městského úřadu, který je správcem pozemních komunikací ve vlastnictví našeho města. Ten u těchto potenciálních vraků požádá o odborné posouzení stavu vozidla (zda vykazuje znaky zákonné definice vraku) příslušný silniční správní úřad, který, dle výsledku posouzení, na návrh vlastníka pozemní komunikace učiní další opatření. V případě, že se bude jednat o vrak, uloží povinnost provozovateli vraku, aby vrak odstranil z pozemní komunikace v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Pokud provozovatel vraku po uplynutí dvou měsíců ode dne, kdy mu byla pravomocně tato povinnost uložena, vrak neodstraní, zajistí vlastník pozemní komunikace na náklady provozovatele odstranění vraku.

 

Co je to vrak? Takto může být vozidlo označeno jen tehdy, pokud je trvale technicky nezpůsobilé provozu. Za trvalou technickou nezpůsobilost lze považovat pouze takovou, jejíž obnovení by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla – to je například chybějící části hnacího agregátu či výrazné poškození karoserie havárií atd.

Při řízení o odstranění vraku musí úřad prokazatelně dokázat, že technická nezpůsobilost k provozu je trvalá a ne pouze dočasná, proto lze k odstranění přistoupit pouze u případů zcela zjevných a nepochybných. Zákon jasně nedefinuje pojem vozidla „trvale“ technicky nezpůsobilého k provozu, ať už vozidlo má poznávací značku či nikoliv. Když majitel sejme z vozidla registrační značku a auto odstaví, neznamená to automaticky, že jde o vozidlo trvale technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Připevněním registračních značek a případnou opravou se vozidlo opět stává technicky způsobilým k provozu, předchozí nezpůsobilost tedy byla pouze přechodná. Podobně odstavené vozidlo s registračními značkami, jakkoliv zapadané listím a s prošlou technickou kontrolou, ještě nemusí být „trvale“ technicky nezpůsobilé k provozu, neboť nános špíny lze odstranit a technickou kontrolu obnovit, tzn. nezpůsobilost by byla opět pouze přechodná.

 

Jindřich Joch

zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena