Tady se dějí věci

29. 3. 2018

Názor - Macinauer; Reakce - Odbor životního prostředí

Tady se dějí věci

Koncem minulého roku jakýsi bagrista vyhloubil  podél části lesní cesty ke starému koupadlu na Rokytce jakousi strouhu, ale tak prasácky, že  došlo k hrubému narušení kořenového systému přilehlých smrků. Je to příkrém protikladu k ustanovení §11 odst. 1 lesního zákona, který říká, že „každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů“, nebo ustanovení §19 odst. 1 téhož zákona, které říká „každý je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí“. 

Aby toho ale nebylo dost, tak v blízkosti souběhu prodloužené Strašínské  a prodloužené Lesní ten samý bagrista vyhloubil v lesním pozemku obří  kavernu.  §20 odst. 1 písm. b) lesního zákona zase říká, že „je zakázáno 

provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt“. Takový zásah by totiž mohl udělat ve svém lese vlastník, ale tento pozemek není ve vlastnictví města. Mohl by někdo vysvětlit, na čí pokyn se tyto věci dějí, abychom znali jméno toho škůdce a hlavně,  jak bude postižen za důsledky svého jednání?

                                                          Václav Macinauer

 

 

Vážený pane Macinauere,

v prosinci loňského roku byla provedena částečná oprava lesní cesty „Strašínská“. Hlavním cílem bylo provést úpravu a odvodnění  vytipovaných částí cesty. Strouha, o které se zmiňujete, odvádí vodu, která dříve stékala ze svahu na předmětnou cestu a rozebírala její kryt takovým způsobem, že docházelo ke tvorbě erozních rýh, převážně v prostoru, kde se cesta ostřeji svažuje směrem ke Starému koupadlu. V prostoru tohoto kopce došlo též k umístění svodnic a u paty kopce došlo k převedení vody přes lesní cestu do prostoru širší údolnice Rokytky. Součástí zmíněné opravy lesní cesty došlo též k odvodnění ulic Zelená a Lesní, které zaúsťují na citovanou lesní cestu v prostoru nad „Hájenkou Strašínská“. Voda z těchto komunikací je nyní svedena do zasakovacích zařízení, která byla v této souvislosti vytvořena, a to za účelem maximálního zachycení vody v lesním porostu. Následně byla taktéž upravena křižovatka v tomto prostoru. Správa městských lesů Říčany se nedomnívá, že by předmětnou úpravou lesní cesty Strašínská došlo k porušení lesního zákona tak, jak uvádíte.

Radek Smetánka, vedoucí Odboru životního prostředí

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena