Odpověď na příspěvek z dubnového Kurýru

1. 6. 2020

Názor: M. Kotrba, reakce: Odd. investic MěÚ Říčany

 

S ohledem na skutečnost, že se již vracíme k „běžnému“ životu, rád bych dostal odpověď od vedení našeho města na můj příspěvek z dubnového Kurýru. A sice:

1. proč nebyla investice odvodnění ulice Zahradní zařazena do roku 2020, když projekt byl vypracován již v roce 2017 a následně upřesněn a přepracován v roce 2019?

2. je běžné, že na můj dotaz nebylo ze strany Města odpovězeno více jak 60 dní (leden + únor; březen, duben a květen do tohoto nezahrnuji s ohledem na pandemii).

Miroslav Kotrba

 

Vážený pane Kotrbo,

ve zkratce by se dalo říci, že akce nebyla investorsky připravena k realizaci před zahájením prací na návrhu rozpočtu, jak jsme původně předpokládali. Z toho důvodu nebyla zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2020.

ad 1) V důsledku rozšiřování  původního zadání na vypracování projektové dokumentace Sokolovská - Zahradní odvodnění a úprava ulic  o  propojení vodovodů v ulici Zahradní a Ke koupališti dle požadavku 1. SčV, hledání možných dotačních zdrojů na profinancování projektu a následná vyvolaná investice realizace přeložky firmy CETIN v ulici Sokolovská, došlo k prodloužení doby přípravy PD. V rozpočtu města je  na rok 2020 schválen výdaj  ve výši 257 230 Kč na kompletní PD pro provedení stavby vč. rozpočtu. Dne 14. 1. 2020 byla podána žádost o stavební povolení na rekonstrukci komunikací Sokolská a Zahradní,  na odvodnění těchto komunikací včetně propojení vodovodních řadů. Nyní projektant zajišťuje doplnění dalších stanovisek  k vydání stavebního povolení. Souběžně s touto inženýrskou činností řeší spolu s městem vyvolanou investici, kterou je přeložka CETINu v ul. Sokolovská. Realizaci přeložky, která bude součástí projektu, musí zajistit specializovaná firma. V současné době zahájil projektant práce na dokumentaci pro provedení stavby vč. rozpočtu. V případě, že dojde k navýšení nákladů, mj. z důvodů potřeby realizace propojky vodovodních řadů, nad schválený investiční záměr, bude jej třeba předložit znovu ZMŘ ke schválení. Po vydání stavebního povolení navrhneme  financování této akce do rozpočtu města. O jejím zařazení rozhodne zastupitelstvo města.

ad 2) Na podání a stížnosti občanů běžně odpovídáme do 30 dnů, u komplikovanějších věcí do 60 dnů. Na váš podnět  nebylo odpovězeno (stejně jako na některé další podněty a stížnosti) v této lhůtě z důvodu provozních opatření na MěÚ Říčany, která byla přijata na základě vyhlášení nouzového stavu na celém území ČR. Za pozdní odpověď se omlouváme.     

                                         Oddělení investic MěÚ Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena