Plnění rozpočtu města ve vztahu k projektu parkovacích zón

30. 9. 2021

 

V souvislosti s parkovacími zónami bylo zveřejněno velké množství informací, ale ne všechny odpovídají realitě. Řada nepřesností, omylů i vyslovených fabulací se týká také financování projektu. V následujícím textu je proto chceme uvést na pravou míru. Všechny rozpočty města za posledních 10 let díky k zodpovědnému hospodaření skončily přebytkem. Také letošní rozpočet je vzhledem ke koronavirové krizi konzervativní a počítá s rezervami, které jsou ve výši 30,8 mil. Kč
k 31. 7. 2021.

 

Rozpočtové hospodaření je postaveno na skutečných příjmech a výdajích v daném roce, tj. co skutečně proběhne bankovním účtem a pokladnou. Rozdíly jsou způsobeny časovým nesouladem mezi příjmy a výdaji mezi jednotlivými roky, tedy faktem, že se některé již dříve schválené výdaje nestihly proplatit a přecházejí do dalšího roku. Jedná se zejména o investiční akce, jejichž realizace je plánována na více let a je v nich často kofinancování z EU, státu či kraje.

Město přistupuje k tvorbě rozpočtu zodpovědně, nenadhodnocuje rozpočtové příjmy a pravidelně reviduje výdaje, vytváří rozpočtové rezervy, tak aby nemuselo být přistoupeno k nečekaným rozpočtovým škrtům. Celkový rozpočet města na rok 2021 byl schválen jako vyrovnaný s patřičnými rezervami tak, aby bylo město připraveno na turbulentní ekonomický vývoj. Dá se předpokládat, že i v letošním roce skončí rozpočet města Říčany přebytkem.

Položka ve výši 750 tis. byla schválena na projektovou dokumentaci a přípravu na Parkování pro domácí už v roce 2020, kdy byla smlouva uzavřena. Vzhledem k jejímu nevyčerpání v roce 2020 byla převedena v rámci schváleného rozpočtu do r. 2021.

Při úpravě rozpočtu v únoru 2021 byla zastupitelstvem schválena položka Parkování pro domácí v celkové výši 6 405 000 Kč. V průběhu roku byla postupně rozpouštěna na jednotlivé části – SW řešení, technická podpora, dopravní značení, nákup parkovacích automatů atd.  Smlouvy na technickou podporu a poskytování služby placeného parkování jsou uzavřeny na dobu neurčitou a v registru je zveřejňováno plnění za pět let. Proto musíme rozlišovat dopad do rozpočtu 2021 a dalších let.

Plánovaný objem výdajů pro rok 2021 pro Parkování pro domácí nebyl překročen (aktuálně není ani vyčerpán). Dopad do rozpočtů dalších let závisí na tom, zda plnění dle smluv bude pokračovat nebo budou vypovězeny.

Na webu města je zveřejněn jak schválený rozpočet na rok 2021, tak všechna rozpočtová opatření schválená radou nebo zastupitelstvem.

Ze zápisu č. 21-01 z řádného zasedání Zastupitelstva města Říčany konaného dne 10. 2. 2021: PM 148/20 Úprava rozpočtu města na rok 2021, č. usnesení: 21-01-003. Zastupitelstvo města Říčany schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2021 dle přílohy k tomuto materiálu. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se navyšují o 49 395 000 Kč. Hlasy pro: 19, proti: 0, zdrželi se: 2, vyloučeni: 0, nepřítomno: 0. Usnesení bylo přijato.

Kateřina Lauerová,
tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena