Posun při projednávání přeložky II/101 z Úval do Říčan

6. 7. 2020

Říčany stále nesouhlasí s přeložkou silnice II/101 na Úvaly. Důvodem je především očekávané navýšení dopravy na aglomeračním okruhu. Zásadně by se zhoršila situace na klíčových křižovatkách s Černokosteleckou ulicí přímo ve městě. To potvrzují i dopravní studie. Nepomohly by ani semafory, ani kruhové objezdy. Říčanští zastupitelé proto prosazují, aby se přeložka silnice 101 napojila na Černokosteleckou ulici v katastru hl. m. Prahy, co nejblíže budoucímu Pražskému okruhu.  Po řadě jednání s investorem stavby a projektanty aglomeračního okruhu přeložky II/101 Úvaly – Říčany se podařilo docílit hned několika dílčích změn, které by měly co nejvíce eliminovat negativní dopady na obyvatele zejména městské části Pacov. Mezi ty nejvýznamnější patří posun napojení mimo křižovatku
U Křížku v Pacově a výstavba kruhového objezdu o 600 m dále, nová přeložka by tedy měla být za horizontem blízkého hřebenu. Významné je projednání alternativních tras napojení na silnici I/2 resp. Pražský okruh SOKP 511, z nichž prošla kompromisní varianta jižně od Nedvězí, kterou  pražský magistrát přislíbil zanést do územního plánu a následně ji projektovat. Zásadní požadavek města Říčany, který bude zanesen do územního rozhodnutí, ovšem zůstává: přeložka nesmí být zprovozněna bez návazného napojení na ulici Černokostelecká resp. SOKP 511.

Aglomerační okruh II/101 Úvaly - Říčany řeší odvedení dopravy mimo zástavbu městyse Škvorec, obce Zlatá, Sluštice a Křenice. Zároveň má sloužit jako spojnice D1 a D11 se silnicí I/12 a z velké části se počítá s jejím využitím pro kamionovou dopravu místo (snad dočasně) chybějícího pražského okruhu. Kraj chce začít stavět cca v roce 2023 a za sedmikilometrovou propojku kolem středočeských vesnic utratit 974 milionů korun. Pro tyto obce by stavba znamenala úlevu. Říčanská radnice se však obává negativních důsledků realizace této stavby, které by dopadly především na obyvatele Říčan. Bezprostředně pak na obyvatele městské části Pacov, kteří podali petici proti této stavbě již v roce 2016, podepsalo ji přes třináct set obyvatel města. V důsledku by však mohla mít negativní dopad na celé Říčany. Bez návaznosti na budoucí pražský okruh SOKP 511 by hrozil Říčanům dopravní kolaps. Již dnešní intenzity provozu na II/101 (ulice Říčanská) v křížení s I/2 (ulicí Černokostelecká) jsou za hranicí propustnosti křižovatek, což dokazuje studie M-Projekce. Na problémy, které by vznikly zprovozněním stavby II/101 Úvaly – Říčany v aktuálním rozsahu bez propojky, upozorňují a další studie. Proto je požadavek na realizaci propojky pro město zcela zásadní.

Na základě několika předchozích nesouhlasných stanovisek města Říčany připravuje investor propojení z Pacova na ulici Černokostelecká a pražský magistrát dopisem potvrdil, že činí kroky potřebné k realizaci této návazné stavby, jako je změna územního plánu a výběr projektanta. Dalším požadavkem bylo zpracování hlukové studie. Podle ní by ale předpokládaná hladina hluku neměla překročit dané limity. V blízkosti plánované trasy se připravuje objekt domova seniorů, který spadá do tak zvaných chráněných objektů. Projektanti musí počítat  s rezervou na případnou výstavbu až šest metrů vysoké protihlukové stěny. Zástupci města také požadovali rozšíření záboru pro umístění izolační zeleně a doplnění polní cesty po jižní straně trasy. Šířka navržené komunikace  je 9,5 metru, trasa kopíruje terén a na starou silnici se napojuje  na kruhovém objezdu vzdáleném 600 metrů od původně plánovaného napojení v křižovatce U Křížku (křížení Říčanská s ulicí Mírová). Stavba Středočeského kraje se musí koordinovat s přípravou propojení na území hl. m. Prahy. Říčany přitom hledají záruky, že přeložka nepřivede do centra města novou kamionovou dopravu.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Křížení ulice Říčanská a Mírová. Nová okružní křižovatka s napojením nové přeložky 101 bude o 600 metrů dále směrem na Křenici.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena