RADIUS, účetní a daňová poradna pro podnikatele

1. 6. 2020

Téma na červen: Přechod z daňové evidence na účetnictví

Do tohoto čísla přináším téma, které bývá opomíjeno ale mnohým z vás může přinést i významný efekt v podobě optimalizace vykázaného základu daně z příjmu. Pro začátek vysvětlím základní pojmy. Daňovou evidencí myslím tzv. jednoduché účetnictví, účetnictvím pak tzv. podvojné účetnictví. Jakou evidenci subjekt vede – to určuje zákon o účetnictví. Obecně je známo, že právnické osoby vedou účetnictví, fyzické osoby (OSVČ) pak vedou daňovou evidenci (případně evidují příjmy, pokud uplatňují výdaje paušálem). Rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím jsou zejména v dopadech na vykázaný hospodářský výsledek a daň z příjmu; právnické osoby nemají možnost volby, fyzické osoby tuto výhodu mají. Fyzické osoby se mohou rozhodnout dobrovolně přejít na vedení účetnictví, v tom případě ale nesmí zapomenout provést tzv. úpravy základu daně. Změna způsobu vedení evidence je přípustná vždy jen od prvního dne zdaňovacího období (obecně  od 1. ledna), k tomuto dni se provede úprava základu daně z titulu přechodu na vedení účetnictví. Konkrétně : základ daně se zvyšuje o hodnotu zásob, cenin, poskytnutých záloh (ovšem s výjimkou záloh na pořízení hmotného majetku) a pohledávek které by při úhradě v systému daňové evidence byly zdanitelných příjmem. A naopak snížení základu daně se provede o hodnotu přijatých záloh a závazků, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.  U plátců DPH v těchto případech hovoříme o ceně bez DPH. A jaké jsou daňové dopady? Snížení základu daně musíme provést jednorázově v prvním roce, kdy začneme vést účetnictví, ale zvýšení základu daně (opakuji -  o hodnotu zásob a pohledávek) lze provést buďto jednorázově, nebo v následujících 9 letech od data zahájení vedení účetnictví; a co více – rozložení v 9 letech nemusí být ani rovnoměrné, poplatník se sám rozhodne o výši uplatněné v jednotlivých letech. Pro úplnost uvedu zmínku, že pokud obrat OSVČ přesáhne 25 mil za rok, přechází tento podnikatel na vedení účetnictví povinně, ze zákona (a pochopitelně musí provést i popisovanou úpravu základu daně z příjmu). Ze zkušenosti velmi doporučuji využít tuto možnost daňové optimalizace; proces není úplně jednoduchý, ale je zvládnutelný, a zkušený daňový poradce vám s tímto jistě dobře poradí. Může to být i RADIUS Říčany.V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat RADIUS Říčany s.r.o., rádi se vám budeme věnovat. 

Ing. Věra Tauberová,

tel. 728 832 303,

vera.tauberova@radiusricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena