Referendum

30. 9. 2016

Anketa pro zastupitele: Jaký je Váš postoj ke konání místního referenda v Říčanech?

Karla Egidová (ODS)

Vyhlášení referenda není správné a přijde městskou kasu na víc jak 330 tisíc korun. Zodpovědnost za rozvoj města má vedení a zastupitelé, které si občané zvolili ve volbách. Otázka je hodně zavádějící a evokuje to horší v nás. „Já bydlím, to je hlavní a do ostatních, kteří chtějí také bydlet, mi nic není“. Kdyby se ale k tomu stavěli tímto způsobem v minulosti, tak mají Říčany polovinu obyvatel a většina zastupitelů by v zastupitelstvu vůbec neseděla. Za sebe bez hysterie říkám, k referendu nejdu a hlasovat nebudu, na rozdíl od voleb do kraje.

 

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba (SNK Klidné město)

Já sám budu hlasovat pro omezení velikosti Říčan. V tomto hlasování jde totiž hlavně o to, že když se většina vysloví pro omezení maximálního počtu obyvatel města, dostane každý z občanů Říčan do ruky nástroj, jak donutit všechny, současné i budoucí, říčanské politiky a úředníky, aby respektovali vůli obyvatel města. Rozhodnutí v místním referendu je totiž ze zákona závazné jak pro zastupitelstvo, tak pro další orgány města. A o to tady jde. Mnozí odpůrci referenda totiž strašně moc nechtějí dát Říčaňákům do ruky takovou zbraň. Obyvatelé Říčan by ale takovýto účinný nástroj podle mého názoru mít měli.

 

Mgr. Vladimír Kořen (SNK Klidné město)

Referendum rozhodně podporuji a budu hlasovat ANO. Je to pro mě stěžejní záležitost. Občané mohou zavázat starosty, radní, zastupitele, kteří přijdou po mně, aby bránili aktivně rakovině tohoto města. S nekontrolovaným bujením výstavby se naše město může zcela ekonomicky, dopravně i sociálně zhroutit samo do sebe.  Masivní příliv obyvatel je příčinou mnoha potíží, které ovlivňují život každého z nás. Až ráno budete čekat v zácpě, můžete o tom přemýšlet.

 

Ing. David Michalička (SNK Klidné město)

Referendum beru jako možnost jakési dlouhodobější pojistky. Budu volit „PRO“, aby počet obyvatel města nevzrostl do roku 2030 (tj. za 14 let) o více než 25 %. Vždyť i to je velmi mnoho! Ve své pozici na radnici dnes cítím opět rostoucí tlak na výstavbu prakticky kdekoliv. Všichni by chtěli bydlet v Říčanech, je tu práce, příroda, společenský život. Jenže příliš rychle růst je nezdravé. Když nebudeme rozvoj brzdit, bude dnešní atraktivita Říčan za chvíli ta tam. Volím raději kvalitu před kvantitou.

 

Ladislav Musil (PRO Říčany)

Nebudu hlasovat PRO. Na vysvětlení důvodů by bylo potřeba daleko více prostoru, než skýtá tato anketa, takže nebudu cokoli dalšího dodávat. Nicméně se k tomuto tématu vyjadřuji v jiné části tohoto periodika, byť i tam je prostor velmi omezený.

 

Pavel Novák (SNK Klidné město)

Můj postoj k místnímu referendu ohledně dalšího rozvoje města je následující. Vzhledem k nedostačující občanské vybavenosti města (školy, školky, kanalizace, ČOV atd.) jsem nakloněn prozatímnímu zastavení velkých developerských projektů a satelitní výstavby na okraji města, do vyřešení výše uvedených problémů. Výstavbě jednotlivých RD pro jednu až dvě rodiny, pro občany s trvalým pobytem v Říčanech se nebráním. Občanům trvale žijících v Říčanech musí být město vždy nakloněno.

 

Alexandra Páral Trnková (ANO 2011)

Milí spoluobčané, zastupitelé Klidného města se vás rozhodli zeptat, zda souhlasíte s omezením překotné výstavby v Říčanech. Jako formu zvolili referendum, které nás všechny bude stát 300 tisíc korun. Na rovinu si myslím, že souhlasná odpověď je zřejmá a za těch 300 tisíc korun se mohlo pořídit něco mnohem užitečnějšího. Neměla by, však uniknout ještě jedná souvislost. Nevytváří si vedení města prosté alibi? Až se rozhodne nepovolit nový projekt, bude mít odvahu si za svým rozhodnutím stát nebo se bude schovávat za referendum?

 

Ing. Vladimír Polánský (SNK Klidné město)

S referendy konanými na celostátní úrovni nesouhlasím, avšak místní referendum podporuji. Demokratická a sebevědomá společnost musí vyrůstat od zdola. Občané mají své zvolené zastupitele, kteří uplatňují veřejné pravomoci v době mezi volbami. V zásadních otázkách, které se týkají dlouhodobého rozvoje obce, je žádoucí zeptat se na názor obyvatel. Nadcházející referendum je projevem otevřenosti a transparentnosti zastupitelstva vůči občanům Říčan.

 

Karolína Skrčená (ANO 2011)

Ačkoli je říčanskému hnutí ANO neustále některými zastupiteli Klidného města podsouván jiný názor, s vyhlášením referenda problém nemám. Nešťastná mi ale přijde formulace položené otázky. Ani na zastupitelstvu mě nikdo na přímý dotaz nepřesvědčil o tom, že se zastaví developerská výstavba, ale neutrpí tím běžní občané. Kdo nám zaručí, že až vyslovíme v referendu souhlas, nebude skutečně město bránit drobné výstavbě, kdy si například chce mladá rodina postavit dům na pozemku vedle domu rodičů?

 

Ing. Miloslav Šmolík (ODS)

Referendum na dané téma je hloupost. Nikdo nechce, aby se město dramaticky a nekontrolovaně rozrostlo. Ztrácet čas obyvatel Říčan s otázkou s předem jasnou odpovědí je hloupé. A utrácení peněz (330.000 Kč) je v takovémto případě ještě hloupější. Používané argumenty i možnost grafické interpretace vedením města v Kurýru je nevyvážená a informování o něm považuji (jako celé referendum) za účelové a manipulativní. Za mně jednoznačně doporučuji referendum ignorovat na rozdíl od krajských voleb, kde volit půjdu.

 

Mgr. Hana Špačková (SNK Klidné město)

Referendum vnímám jako možnost se vyjádřit. Chci hlasovat ve prospěch stávajících obyvatel. Chci, aby město do svých obyvatel investovalo více peněz. V oblasti školství si přeji, aby po letech měly možnost navštěvovat mateřskou školu všechny děti, abychom na základních školách konečně budovali i odborné učebny, ne jen „sekali“ kmenové třídy, protože stále není kde učit. Je potřeba konečně postavit dostatek sportovních hal a tělocvičen, aby mohli sportovat úplně všichni zájemci. V referendu zaškrtnu ANO.

 

Ing. Jarmila Voráčková (SNK Klidné město)

Místní referendum považuji za velmi důležité. Žiji v Říčanech celý život, patřím tedy mezi starousedlíky. Rozvoj města každého města je jistě třeba, ale ve smyslu zlepšování kvality života místních lidí. Rychlý nárůst obyvatel by zhoršil již nyní problematickou přeplněnou dopravu, prohloubily by se problémy např. se školkami a školami. Nechci, aby nastala situace, kdy budou místí obyvatelé, ať již stávající, ale i ti noví, nespokojeni se službami a životem ve městě.

Pozn. redakční rady: Možnost vyjádřit se v anketě jsem dali všem zastupitelům města Říčany. Do stanovené uzávěrky přišly pouze tyto odpovědi.

 

Informace o hlasování v místním referendu

Prokázání totožnosti a státního občanství

Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva města Říčany (dále jen oprávněná osoba)

Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území ČR, platným občanským průkazem, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. Po prokázání oprávněnosti hlasovat v referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková komise vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku.

Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území ČR, nebude jí hlasování umožněno.

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku vstoupí oprávněná osoba do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví a vloží ho do úřední obálky.

Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď „ano“ nebo „ne“, pro kterou hlasuje, a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží.

Oprávněná osoba se zdrží hlasování tím, že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem žádnou odpověď.

Oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do hlasovací schránky. Za oprávněnou osobu, která není schopna vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, tak může učinit jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise. Oprávněné osobě, která se neodebrala do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, okrsková komise hlasování neumožní.

Oprávněná osoba může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost, a to pouze v územním obvodu hlasovacího okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V takovém případě okrsková komise vyšle k oprávněné osobě 2 své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena