Rybníček za Olivovnou

1. 1. 2020

 

Evidenční údaje:

Název: Lesní (Říčany), katastrální území: Říčany, vodní tok: Smrkovka, ČHDP: 1-12-01-029, typ nádrže: průtočná, účel nádrže: krajinotvorný, plocha hladiny: 240 m², objem nádrže: 189 m³, typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz, vlastník: Hlavní město Praha, správa: Lesy hl. m. Prahy.

 

Historie a současnost:    

Rybníček za Olivovnou zadržuje vodu z prameniště potůčku Smrkovky (Roklanského potoka). I s okolním lesem patří do historického majetku hl. m. Prahy. Dříve sloužil ke koupání dětí z Olivovny, což dokládají i dobové fotografie. Vznik rybníčku není přesně datován, ale podle vývoje Olivovny je možné odhadnout, že vznikl někdy v období 1905 – 1925. Původně byla návodní strana hráze opevněna dřevěnou palisádou a svah nad rybníčkem tvořila nezpevněná zemina. Později byl svah opatřen kamennou dlažbou a palisádu nahradila betonová opěrná zeď. Kolem roku 1950 přestal rybníček sloužit ke koupání, postupně se zabahňoval a chátral. Bezpečnostní přeliv uprostřed hráze se díky špatnému založení propadl do podloží. Po stranách přelivu pak vznikly trhliny, kterými voda z rybníčku odtékala, a nebylo možné ho napustit na plnou hladinu. Začátkem 21. století měl rybníček již charakter přírodní tůně a jeho význam byl především ekologický – tvořil důležité životní prostředí pro čolky, žáby a mnoho druhů bezobratlých živočichů.

 

Revitalizace:

V roce 2017 zadalo hl. m. Praha projekt na celkovou rekonstrukci. Akce získala stavební povolení na jaře 2019 a byla zahájena příprava samotné realizace. Stavební práce byly zahájeny již koncem léta. Ze dna rybníčku bylo odvezeno cca 90 m³ sedimentu. Při odbahňování bylo zjištěno, že pod nánosy sedimentu se na jílovém těsnění místy nachází betonové dno. Veškeré betonové konstrukce byly z hráze odstraněny, rybníček dostal nové vypouštěcí zařízení a bezpečnostní přeliv. Kamenné dlažby byly opraveny a pro vstup do vody se zde zřídilo malé schodiště.

 

Ochrana přírody:

Po rekonstrukci slouží rybníček opět nejen pro obojživelníky, ale i k zadržování vody v krajině, což je dnes velice potřebné. V rybníčku se na jaře rozmnožují skokani štíhlí, ropuchy obecné a čolci obecní. Rybníček neslouží k chovu ryb. Proto vás žádáme, abyste rybníček neoživovali žádnou rybí obsádkou.

Jiří Karnecki,

specialista vodních toků, MHMP

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena