Školní poradenské pracoviště

20. 8. 2023

Naše společnost prochází neustálými změnami, které se odrážejí i ve školním a rodinném prostředí. Mění se tak potřeby uživatelů poradenských služeb poskytovaných ve školách a školských poradenských zařízeních. Proto je nutné tyto služby postupně zefektivňovat a rozšiřovat. Zároveň se objevují i nové požadavky související s měnící se rolí školy. Vedle již tradičního poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu vzdělávací dráhy jde i o posílení prevence sociálněpatologických jevů, o podporu a vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy, o podporu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných. Důležitým úkolem školního poradenského pracoviště je i péče o učitele vzhledem k náročnosti a odpovědnosti jejich práce a podpora proměny školy vůbec.

Hlavní cíle:

 • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům;
 • zlepšení sociálního klimatu školy;
 • práce se všemi subjekty školy, i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti;
 • vytváření programů prevence sociálněpatologických jevů a sledování jejich účinnosti;
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami;
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence;
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování;
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky;
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství;
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními.

 
Organizační struktura:

Členové školního poradenského pracoviště:

Výchovný poradce

 • Zajišťuje přímou propojenost s pedagogicko-psychologickými poradnami a kontroluje dokumentaci integrovaných žáků.
 • Poskytuje informace o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Zajišťuje shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
   

výchovný poradce
1. stupeň

Mgr. Helena
Dušková

B 209

515

helena.duskova@zs.ricany.cz

výchovný poradce
2. stupeň

Mgr. Michaela
Kratochvílová

C 105

526

m.kratochvilova@zs.ricany.cz

 

Školní metodik prevence

 • Kontroluje tvorbu a realizaci preventivního programu školy.
 • Koordinuje realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalšího rizikového chování, a aktivně se na ní podílí.
 • Kontaktuje odpovídajícího odborného pracoviště a podílí se na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
   

metodik prevence
1. stupeň

Mgr. Eliška
Babková

B 109

528

eliska.babkova@zs.ricany.cz

metodik prevence
2. stupeň

Mgr. Vojtěch
Vytiska

C 210

533

vojtech.vytiska@zs.ricany.cz

 

Speciální pedagog

 • Vyhledává žáky se speciálněpedagogickými potřebami a zařazuje je do speciálněpedagogické péče.
 • Diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků. Pečuje o žáky integrované, vede dokumentaci, poskytuje konzultace pro žáky, učitele a rodiče.
 • Vede individuální a skupinové reedukační a speciálně vzdělávací práce se žáky.
 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními. Spolupracuje na tvorbě IVP (individuální vzdělávací plán).
 • Poskytuje konzultace s učiteli a následné návštěvy žáků ve třídách.
   

speciální
pedagog

Mgr. Lenka
Šourková

A 301

 

lenka.sourkova@zs.ricany.cz

školní speciální
pedagog

Mgr. Lea
Nováková

B 208

537

lea.novakova@zs.ricany.cz

 

Školní psycholog

 • Koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole.
 • Zajišťuje diagnostickou činnost na škole (osobnostní diagnostika, rozumové předpoklady, diagnostika třídních kolektivů), dále zajišťuje různé dotazníky či ankety týkající se klimatu školy.
 • Pracuje s dětmi či třídami s psychosociálně rizikovými jevy.
 • Zajišťuje krizovou intervenci žákům, jejich rodičům i učitelům, dále nabízí poradenská setkání výše zmíněným.
 • V rámci třídnických hodin pracuje s kolektivem na zvyšování osobnostních a sociálních dovedností žáků a vytváření pozitivního školního klimatu.
   

školní
psycholog

PhDr. Miroslav
Pokorný

C 010

517

miroslav.pokorny@zs.ricany.cz

školní
asistent

Mgr. Olga
Menšíková

B 110

523

olga.mensikova@zs.ricany.cz

kariérový
poradce

Mgr. Daniela
Kótka

B 110

524

daniela.kotka@zs.ricany.cz

 

 

OKÉNKO PRO ŘEDITELE

Dva měsíce uběhly jako voda. Všichni si zase musíme zvyknout na pracovní režim. Vstávat, učit se, chodit včas na kroužky… Není to čas vůbec jednoduchý! Proto jsme přes prázdniny nezaháleli a připravili jsme si pro naše žáky několik překvapení. Pro snazší orientaci jsme školu vyzdobili barvami. Sestavili jsme harmonogram na školní rok, aby se bylo na co těšit. Ale především jsme pro naše žáky vytvořili relaxační zóny. 😊

Každý z nás má jinou představu o relaxaci. Proto je relaxačních zón několik. Někdo si rád zatančí nebo zazpívá, jiný si v klidu sedne a bude si pouštět písničky. Další si může jít zahrát do tělocvičny třeba vybíjenou nebo si v klidu v klidu zahrát si šachy.

Také pro naše zaměstnance jsme vytvořili relaxační zónu. Místo klidu, kde si mohou uvařit dobrou kávu nebo čaj a popovídat si, podpořit se, poradit se.

Budeme pokračovat v tematické výuce, přidali jsme pár projektových dnů a několik, již tradičních, akcí školy.

V průběhu školního roku nahradí klasické třídní schůzky konzultační týden.

Nápadů a novinek je spousta. Průběžně vás budeme informovat prostřednictvím Kurýru, programu Bakaláři a školní web. Sledujte nás také na Facebooku – ZŠ u Říčanského lesa a na Instagramu – zs_ulesa.

Iveta Truhlářová, zástupkyně ředitele

 

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ

 • Již 6. září začíná plavání!
 • 6. září proběhne schůzka s našimi deváťáky k absolventským pracím. (Připravte si témata, bude to jízda! 😊)
 • 14. září chystáme focení prvňáčků.
 • 19.–21. září proběhnou informační třídní schůzky.
 • První stupeň má naplánovaný tematický den.
 • Hodiny anglického jazyka navštíví rodilý mluvčí.
 • Proběhne testování relaxačních zón.
 • Rozjedeme Ekotým.
 • Metodik prevence připravil minimální preventivní program.
 • Příjem přihlášek a rozjezd English Clubu.

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena