Spravedlivý systém rozdělování městských tělocvičen?

3. 10. 2020

Názor: Gymnastika a TeamGym Říčany; reakce: Evžen Heyrovský, vedoucí odboru správy majetku

 

 V každém vydání Kurýru píšeme o tom, jak jsme úspěšní na závodech, kde naši gymnasté bojují za město Říčany (oddíl v Říčanech funguje již více než 50 let), jak se nám daří na společných akcích – příměstských táborech, které pořádáme již osm let každé léto pro děti z Říčan i okolí. V současné době spíš řešíme otázku, zda bude náš oddíl nadále fungovat a děti budou mít kde cvičit.

Jak naši příznivci jistě dobře vědí, trénování gymnastiky má svá specifika, nestačí jen prázdná tělocvična, ale je zapotřebí spousty finančně nákladného vybavení. Tak jako fotbalisté, ragbisté a tenisté potřebují své hřiště/kurty, tak je zapotřebí pro gymnastiku specializovaná tělocvična. Tu v Říčanech bohužel nemáme, přestože je v řešení již několik let. Je připravená stavební studie, do které oddíl investoval vlastní prostředky a na jejíž realizaci je připraven se podílet.

Jelikož jsou místní sportoviště přeplněná a město každý rok v dubnu (letos v srpnu/září) přerozděluje nájmy na další školní rok, rozhodli jsme se před šesti lety jít cestou placení komerčních nájmů (bohužel za branami města) a prostor přizpůsobit pro náš sport. Došlo tak k uvolnění nemála hodin v městských tělocvičnách. Přestože máme jednu z největších základen malých sportovců v Říčanech vůbec, žádali jsme každý rok město o pouhých šest hodin týdně v malé tělocvičně v 1. ZŠ a dvě hodiny týdně v ZŠ U Lesa. Letos nás čekala dvě nemilá překvapení: Nájmy se rozdělovaly v rekordně pozdní době, na konci srpna. Ani dnes, tj. 17. 9., stále nejsou uzavřené nájemní smlouvy. Zároveň „se“ na nás údajně „zapomnělo“ a žádané hodiny ve velké tělocvičně po letech oddíl vůbec nedostal. Milí rodiče, ocitáme se v situaci, kdy musíme vaše děti bohužel odmítat.  Na 200 říčanských dětí opravdu není možné umístit do „mini“ tělocvičny na náměstí.

Přestože proběhla několikerá jednání s městem, více hodin se nám vyjednat nepodařilo. Prý, co již odsouhlasila rada, nelze měnit, jak nám bylo řečeno. Asi ano. Ptáme se však, proč nejsou dodržována kritéria pro rozdělování místních sportovišť, která jsou uvedená na stránkách města? Proč si čtyřčlenná komise nenastuduje žadatele a nedrží se stanovených kritérií? Proč jsou radě předloženy nesprávné podklady pro schvalování? Proč jsou nájmy rozdělovány pozdě? Nejistota obrovská, podmínky téměř likvidační.

Před lety byl tento systém žádostí zaveden právě pro nedůvěryhodnost rozdělování nájmů, což bylo v kompetenci ředitelů jednotlivých škol. Opravdu byla změna systému krokem správným, spravedlivým směrem?

 

 

 

 

 

 

Město Říčany disponuje s 177 539 časoprostorovými jednotkami v 11 krytých sportovištích. Pro období od 1.9.2020 do 30.6.2021 podalo 34 právnických a fyzických osob s celkovým počtem 4692 registrovaných členů celkem 125 žádostí o pronájem 153 995 časoprostorových jednotek.  Počet registrovaných členů jako jedno z hodnotících kritérií, uváděný žadateli v jednotlivých žádostech město dosud nekontrolovalo a žadatelé jej často navzájem zpochybňují. Vzhledem k tomu, že žadatelé většinou požadují nájem v úzkém rozmezí odpoledních hodin, některá sportoviště jsou pro některé sporty nevhodná buď svou světlou výškou, nebo svými plošnými rozměry, nebo povrchovou vrstvou podlahy nebo vybavením, vznikají v žádostech souběhy, které je třeba v průběhu přípravy nájemních smluv s jednotlivými kluby řešit. Jednání jsou složitá a zdlouhavá a snaha dosáhnout co možná nejspravedlivějšího výsledku si může vyžádat delší časové období. Jiné požadavky jsou například kladeny na prostor u kolektivních sportů a jiné u individuálních sportů. A je zřejmé, že individuální sporty nebo pohybové aktivity mají ve srovnání s těmi kolektivními určitý handicap v počtu účastníků kurzu. Výsledek není a nemůže být ideální, ale je koncensem, který přijme většina žadatelů. Usnesením Rady města Říčany bylo schváleno uzavření nájemních smluv se všemi žadateli na celkový počet 120 598 časoprostorových jednotek. Což představuje více než 78% podaných žádostí. Současně je tak i po uzavření smluv disponibilních 56 941 časoprostorových jednotek, což představuje cca 32 procent celkové disponibility. O pronájem těchto volných prostor může kterákoli právnická či fyzická osoba tedy i TeamGym kdykoli požádat. Podstatou není to, že by nebyly pokryty požadavky tohoto klubu na přidělení prostor, ale to, že nemohly být na 100 % pokryty požadavky na dané sportoviště a danou dobu. Průměrná hodnota pokrytí požadavku klubů se pohybuje na 83%. Obecně lze říci, že pozitivní ohlasy na systém výběru převažují. Dohadovací jednání a konečně i příspěvek zde uveřejněný ukazují, že v následujícím období je potřeba věnovat větší pozornost údajům uváděným v žádostech, zejména co se týče počtu členů klubu, počtu členů klubu s trvalými bydlištěm v Říčanech a počtu účastníků jednotlivých kurzů. K tomu město v dalším období zaměří namátkové kontroly a zpřesní kritéria hodnocení. Závěrem nám dovolte malou připomínku. Čtenáři Kurýra si jistě všimli, že gymnastky nejsou jediným klubem v Říčanech, který se může pochlubit výbornými výsledky jak na tuzemské, tak na mezinárodní scéně. Dokonce lze s velkým zadostučiněním říci, že převážná většina Říčanských sportovních klubů a klubů s ostatními pohybovými aktivitami vykazuje dlouhodobě velice dobré výsledky.

 

Evžen Heyrovský,

vedoucí odboru správy majetku

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena