Třídíte odpad?

29. 9. 2017

Názor - J. Laciana; Reakce - oddělení technické správy

Ministr životního prostředí se táže občana, zda třídí odpad: „Samozřejmě, že třídím. Co jde spálit, spálím, co nejde spálit, hodím do škarpy.“

            Můj příspěvek byl vyprovokován článkem v Kurýru, ze září 2017: „Novinky a změny termínů ve svozu komunálního odpadu“. V článku se připomíná zákonná povinnost občanů třídit odpad a uvádí se, že svozová firma bude provádět kontrolu nádob TKO a v případě, že bude v nádobě zjištěn tříditelný odpad, má svozová firma povinnost nádobu „neobsloužit“.

            Abych vyhověl zákonu o třídění odpadu, musím mít v domácnosti 8 nádob na odpad: na plasty, na bioodpad, na papír, na sklo, na nápojové kartony, na kov (konzervy), na elektro (baterie, žárovky apod.), na chemické prostředky. Takto tříděný odpad musím odvážet v důchodcovské tašce na různá místa a ukládat odděleně na místech obcí k tomu určených. Jsem senior (je mi 86 let) a vozit tříděný odpad na místa obcí k tomu určená, není pro mne zrovna lehká záležitost a domnívám se, že ani pro ostatní seniory! Přitom platím nádobu na odvoz směsného odpadu, do které nemám co dávat! Odpad z domácnosti patří ve své většině do tříditelného odpadu – kuchyňský odpad: zbytky jídel, odpad ze zeleniny a ovoce, to je bioodpad, - obaly jsou plasty, papír, sklo, kartony, - noviny a letáky to je papír. Proč bych měl platit „směšnou“ popelnici, když ji nepotřebuji? Co bych měl do ní dávat?

            Roztřídit odpad z domácnosti podle toho kam patří, není záležitost jednoduchá. Je to skoro věda, vědět o jaký druh odpadu jde, zejména u obalů není snadné určit, o jaký druh odpadu se jedná. Děti by se tomu měly učit na základních školách a dříve narození, by měli být v třídění proškoleni. Další nevýhoda při třídění je, že roztříděný odpad se musí odkládat na místa obcí k tomu určená, to je do kontejnerů a sběrného dvora, nikoliv do nádoby na směsný odpad, kterou svozová firma jednou týdně vyprazdňuje.

            „Důvěřuj, ale prověřuj“, říká známý slogan. Aby však mohli pracovníci svozové firmy činit závěry z obsahu popelnice, musily by popelnice mít zámky a pracovníci svozové firmy k nim klíče, aby nemohl někdo vhodit svůj odpad do jiné nádoby. Stalo se mi, že jsem našel cizí odpad ve své popelnici.

            Problémem zůstává, jakým způsobem zavést třídění odpadu, aby bylo uskutečnitelné pro všechny občany a nedocházelo ke způsobu třídění, který je zmíněn na začátku mého příspěvku. Měl by se zavést takový způsob sběru odpadu, který by byl přijatelný pro občany a nedocházelo tak k divokým skládkám a roztroušenému odpadu po lese a podél silnic.

            Zákonodárci by se měli nad každým novým zákonem zamyslit, jestli jsou splněny předpoklady k jeho dodržování. U zákona o třídění odpadu splněny nejsou. Aby byly předpoklady k třídění ze strany občanů splněny, museli by se občané v třídění vyznat a kromě  směsného odpadu by svozová firma musela provádět svoz tříděného odpadu přímo od bydliště občanů. Aby se občané v třídění vyznali, měli by být plně informováni o nakládání s odpady prostřednictvím letáků, vydaných buď svozovou firmou, anebo městem. Svoz od bydliště občanů by se mohl provádět jednou týdně, ale pokaždé pro jiný druh odpadu. Např. 1. středu v měsíci pro směsný odpad, 2. středu pro plasty, 3. středu pro papír, 4. středu pro bioodpad. Každý druh odpadu by se dával do popelnice, vyprázdněné z předešlého svozu. Sklo a nápojové kartony by se i nadále dávaly do kontejnerů, k tomu určených. Je to odpad, kterého je nejméně.

            Byl bych rád, kdyby k mému příspěvku zaujali stanovisko představitelé města a též občané.

                                                                       J. LACINA

 

Dobrý den, nejdříve se zaměříme na to, co vůbec je komunální odpad. Zde tápe i legislativa, která ho specifikuje s největšími obtížemi. My se musíme spokojit s následující charakteristikou:  Jedná se o veškerý odpad vzniklý na území obce, který pochází z běžné činnosti obyvatelstva. Teď ovšem nastává otázka, co je to běžná činnost obyvatelstva? To se můžeme jen domnívat.

Dá se předpokládat, že při běžné činnosti obyvatelstva bude produkováno běžné množství odpadu. V praxi to znamená, že pokud v nádobě na komunální odpad najde pracovník svozové společnosti obal od salámu, staré noviny, nějakou tu lahev, slupku od banánu aj. samozřejmě ji vysype. Ovšem pokud vaše popelnice bude plná PET lahví, až po okraj budou staré noviny, nejspíš to nevysype.  Nebudeme se bavit o nebezpečných odpadech, ředidlech, barvách atd., to skutečně do takovýchto nádob nepatří. Primárně se ovšem zaměřujeme na kontrolu bioodpadu v popelnicích. S tímto odpadem mají největší problém na skládkách, kde takovýto odpad hnije a dochází k propadům celé skládky. Proto jsou skládky povinny komunální odpad s obsahem biologicky rozložitelného odpadu nepřevzít.

Jak vy ve svém článku dále zmiňujete, nastává problém s tříděním odpadu tak, aby bylo uskutečnitelné pro všechny občany. Na našem oddělení už na tomto problému pracujeme. Zatím se uvažuje o zkušebním provozu třídění v domácnostech. Představa je taková, že při zaplacení poplatku bude nabídnuta možnost umístění popelnice na plasty a papír ve vaší domácnosti.

 

Oddělení technické správy, odpadové hospodářství

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena