V kulturním středisku U Labutě proběhne veřejné projednání návrhu územního plánu Říčan

29. 5. 2013

V pondělí 10. června od 18:00 hodin se v Městském kulturním středisku v Říčanech uskuteční opakované projednání návrhu nového územního plánu Říčan s výkladem projektanta. Vedení města zve všechny občany, kteří se chtějí k návrhu vyjádřit.

Upravený návrh nového územního plánu (ÚP) je vystaven od 10. 5. 2013 do 17. 6. 2013 k veřejnému nahlédnutí, a to u pořizovatele na Odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech, Komenského náměstí 1619 a dále na webových stránkách města www.ricany.cz, v sekci Územní plánování.

Námitky a připomínky mohou být uplatněny nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. "Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, připomínky může v uvedené lhůtě uplatnit každý," upozorňuje Čestmíra Šťastná, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje města.

Rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek včetně odůvodnění bude součástí dokumentace nového ÚP. Kompletní a finální návrh se předloží na podzim zastupitelstvu města Říčany k vydání. K tomu dojde ale po ukončení všech zákonných kroků (tedy vypořádání s námitkami, připomínkami, uplatněnými stanovisky dotčených orgánů a jejich zapracování do odůvodnění ÚP).

„Minulé veřejné projednání přineslo více než 600 námitek a připomínek. Mnohé jsme akceptovali, mnohé byly odmítnuty. V každém případě původní plán doznal takových změn, že jsme se rozhodli ještě jednou návrh podrobit veřejné diskusi,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen /Klidné město/.

Neprošly návrhy na rozšíření zastavitelných ploch. Vlastníci pozemků žádali změnu z orné půdy na stavební pozemky u desítek až stovek tisíc metrů čtverečních. Naopak v některých lokalitách žádali lidé ještě přísnější regulaci z hlediska zastavěnosti.

"Mezi významné úpravy návrhu je možné zařadit změnu zastavěnosti na Novém Strašíně, zpřísnění regulací vyplývajících z omezené kapacity ČOV, přesněji stanovení zkapacitnění ČOV či realizaci nové ČOV jako podmínky pro výstavbu v nových zastavitelných plochách," doplňuje Čestmíra Šťastná.  

Zásadní úpravy doznal také návrh na základě vydání Zásad územního rozvoje – tedy krajské územně plánovací dokumentace; nejvýznamnější dopad na území Říčan mělo vymezení koridoru pro vysokorychlostní trať.

"Tento koridor je v ZÚR stanoven v šíři 600 metrů. Po náročných jednáních s Ministerstvem dopravy se pořizovateli podařilo předjednat „zmírnění“ tohoto zásahu do území, zejména v lokalitě Voděradská tak, že úplný zákaz výstavby by měl platit pouze v koridoru 200 metrů. Ve zbylém území se stanoví konkrétní podmínky pro umísťování staveb," dodává Čestmíra Šťastná.

Nový územní plán počítá s několika výraznými úpravami a předpokládaný termín jeho vydání je na podzim 2013. Stávající platný územní plán Říčan je z roku 1998 a od té doby v něm proběhly tři změny v roce 2003, 2006 a 2010. 

Územní plán nikdy nevyřeší všechna kolizní místa a určitě se bude časem měnit či doplňovat. Naše hlavní teze jsou ale naplněny. Předkládáme návrh, který využívá celé škály regulace. Cílem není zbytečná šikana stavebníků, ale ochrana města před zhroucením veřejných služeb. Už teď v otázce školství, dopravy nebo vodohospodářské infrastruktury tančíme na hraně,“ zakončuje starosta Vladimír Kořen.

 

Adéla Michalová

tisková zpráva města Říčany

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena