Vyhlášení 1. kola grantového řízení pro rok 2014

30. 10. 2013

Rada města Říčany vyhlásila 10. října první kolo řádného grantového řízení města Říčany pro rok 2014. Grantové řízení bude realizováno v souladu s novou grantovou směrnicí č.6/2013, kterou schválilo Zastupitelstvo města Říčany 9. října a je ke stažení na webových stránkách města.

V tomto kole je možné podat pouze žádosti o grant na provoz. Žádosti se podávají do 30. listopadu 2013. Žadatele, kteří budou podávat žádost přes podatelnu na Masarykovo náměstí, upozorňuji, že je v pátek 29. 11. otevřena jen do 11 hod., později je možné žádosti podat poštou. Rozhodující pro uznání žádosti je datum podání – maximálně 30.11.

 

Změny v grantovém řízení

V nové grantové směrnici došlo k řadě změn. Především jsou to termíny podávání žádostí a hodnocení žádostí.

  • Žádosti o grant na provoz

Žádosti o grant na provoz se podávají do 30. 11. a Zastupitelstvo města Říčany rozhodne o přidělení finančních prostředků nejpozději na březnovém zastupitelstvu. V tomto kole grantového řízení se žádosti podávají na formuláři schváleném Radou města Říčany. Žádosti hodnotí hodnoticí komise složená z úředníků a komise Rady města Říčany.

 

Oblast

Hodnotí

Hodnocení a výše grantu

Volný čas dětí, mládeže a seniorů

hodnoticí komise

300 Kč na dítě a seniora s trvalým pobytem v Říčanech

Sport

hodnoticí komise

300 Kč na dítě s trvalým pobytem v Říčanech a max. 30 % z uznatelných nákladů

Kultura

Kulturní a letopisecká komise

individuální posouzení, max. 30 % uznatelných nákladů

Sociální a zdravotní

Sociální a zdravotní komise

individuální posouzení, max. 50 % uznatelných nákladů

Životní prostředí

Komise životního prostředí

individuální posouzení, max. 50 % uznatelných nákladů

 

Pro potvrzení počtu dětí a seniorů s trvalým pobytem v Říčanech předloží žadatel čestné prohlášení, které bude pro oblasti „Volný čas dětí, mládeže a seniorů“ a „Sport“ povinnou součástí žádosti o grant.

 

  • Žádosti o grant na akce a investice

Žádosti o grant na akce a investice vyhlašuje Rada města Říčany do 31. 12. Žádosti hodnotí grantová komise, k hodnocení má 10 kritérií s různou váhou důležitosti, u každého kritéria má žadatel přidělit max. 10 bodů.

 

Kritéria pro akce jsou následující:

 

Kritéria pro akce

1

přínos projektu

2

dopad projektu na děti a mládež do 18 let, maminky s dětmi a seniory

3

jasná definice díle projektu a analýza potřeb

4

provázanost na další projekty a záměry žadatele, partnerů nebo města

5

hospodárnost a efektivita projektu

6

organizační a personální zajištění akce

7

spolupráce s dalšími subjekty

8

připravenost a realizovatelnost projektu

9

zajištění publicity a propagace projektu

10

reprezentace města

 

Kritéria pro investice jsou následující:

 

Kritérium pro investice

1

přínos projektu

2

přímý vliv na zvýšení kvality činnosti organizace

3

jasná definice díle projektu a analýza potřeb

4

využití lokálních zdrojů

5

hospodárnost a efektivita

6

udržitelnost stavu (míra ohrožení činnosti organizace v případě nerealizace investice)

7

provázanost na další projekty a záměry žadatele, partnerů nebo města

8

připravenost a realizovatelnost projektu

9

zajištění publicity a propagace projektu

10

reprezentace města

 

 

Zastupitelstvo schvaluje finální rozdělení grantů na akce a investice do svého dubnového jednání.

 

Hana Jarošová, koordinátorka grantů a dotací, MA21

MěÚ Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena