Zastupitelstvo a Rada města Říčany

30. 9. 2019

Krátce ze Zastupitelstva města Říčany dne 11. 9. 2019

Zastupitelstvo přijalo celkem 53 usnesení.

υ Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města na rok 2019. Navrženou úpravou dochází k celkovému snížení příjmů i výdajů o částku 18 923 920,20 Kč.

Hlasy pro: 12, zdrželi se: 6, nepřítomno: 3

υ Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Rekonstrukce chodníků Černokostelecká – III. etapa.

Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3

υ Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Přístup k Mlýnskému rybníku přes Teršípův dům.

Hlasy pro: 13, zdrželi se: 5, nepřítomno: 3

υ Zastupitelé schválili investiční záměr Úprava stávajícího systému VZT a doplnění klimatizace v sále MěKS Labuť, Říčany.

Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3

υ Zastupitelstvo vybralo na základě analýz studie Zásobení města Říčany pitnou vodou jako nejvhodnější variantu vybudování nového přivaděče pitné vody z objektu štolového přivaděče Š4 Jesenice do Říčan a jako rezervní variantu pro krizové situace obnovení vrtů pitné vody Říčany – Pacov.

Hlasy pro:17, nepřítomno: 4

υ Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her na území města Říčany, na základě které, bude na celém území města Říčany zakázáno provozování hazardních her v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Hlasy pro: 14, proti: 2, zdrželi se:2, nepřítomno: 3

 

υ Zastupitelstvo schválilo směrnici města č. 1/2019 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Říčany.

Hlasy pro: 16, zdrželi se:1, nepřítomno: 4

 

υ Zastupitelstvo schválilo v rámci dotačního řízení program Akce na rok 2020, přičemž lhůta pro podání žádostí o dotaci končí dnem 30. 11. 2019.

Hlasy pro: 17, zdrželi se:1, nepřítomno: 3

 

υ Zastupitelstvo schválilo alokaci na program Akce 2020 ve výši 1 500 000 Kč.

Hlasy pro: 17, zdrželi se:1, nepřítomno: 3

 

υ Zastupitelé schválili vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z programu Akce 2020 dle přílohy.

Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3

 

υ Zastupitelstvo schválilo v rámci dotačního řízení program Provoz pro rok 2020.

Hlasy pro: 17, zdrželi se:1, nepřítomno: 3

 

υ Zastupitelstvo schválilo alokaci na program Provoz 2020 ve výši 3 500 000 Kč.

Hlasy pro: 17, zdrželi se:1, nepřítomno: 3

 

υ Zastupitelstvo vzalo na vědomí předloženou územní studii Strašín Jih II.

Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4

 

υ Zastupitelstvo vzalo na vědomí předloženou územní studii U Ládek II.

Hlasy pro: 16, zdrželi se:1, nepřítomno: 4

 

υ Zastupitelstvo souhlasilo s kupní cenou ve výši 822 800 Kč vč. DPH za pozemek parc. č. st. 2086, jehož součástí je budova bez čp/če (hala) v k. ú. Říčany u Prahy ve vlastnictví Českých drah, a. s.

Hlasy pro: 16, zdrželi se:1, nepřítomno: 4

 

υ Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že do kupní ceny za pozemek parc. č. st. 2086 k. ú. Říčany u Prahy je zahrnuta demolice budovy, nikoli však cena rampy, která je ve vlastnictví České republiky, a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, jako subjekt s právem hospodaření s rampou nesouhlasí s převodem pozemku na město Říčany, dokud nebudou vlastnické vztahy k rampě vyřešeny.

Hlasy pro: 16, zdrželi se:1, nepřítomno: 4

 

υ Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy se spolkem SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Říčany, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč na výstavbu patra v nebytových prostorách na adrese Březinova 1650/1, a zároveň schvaluje uvolnit částku 100 000 Kč z rezervy zastupitelstva. Výstavbou patra dojde k uvolnění 2 prostor užívaných na základě smlouvy o výpůjčce pro potřeby Oddělení technické správy.

Hlasy pro: 17 nepřítomno: 4

 

υ Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 zřizovací listiny č. 16/2019 pro příspěvkovou organizaci Sen, klub a charitativní obchod Říčany, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo nám. 13/12, Říčany 251 01, IČ 08342784, na základě kterého se mění název příspěvkové organizace na KOLOBĚH Říčany, příspěvková organizace, dále se tímto dodatkem upřesňuje a nově vymezuje činnost uvedená v čl. 1  odst. 1.2. písm. c), d) e), g) h) a dále činnost uvedená v čl. 6 a v čl. 9 dle přílohy – návrhu znění dodatku č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto materiálu. Zastupitelstvo města Říčany souhlasí s vydáním zřizovací listiny č. 16/2019 v úplném znění ke dni nabytí účinnosti dodatku č. 1.

Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4

 

υ Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy s Nadačním fondem Kapka naděje, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč na podporu dětských pacientů (částka 94 221 Kč se vybrala jako dobrovolné vstupné na akci letní kino Říčany, zbývající částka 5 779 Kč byla uvolněna z rezervy rady).

Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4

 

υ Zastupitelstvo schválilo závazek financování projektů: Základní škola, Komenského náměstí, Říčany – PASIV, Tělocvična základní školy, Komenského náměstí, Říčany – PASIV, a ukládá správci rozpočtu zahrnout tyto závazky pro rok 2020-2023 do rozpočtového výhledu města.

Hlasy pro: 17 nepřítomno: 4

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 15. 8. 2019

Rada přijala celkem 7 usnesení

υ Rada schválila přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 30 000 Kč na pořízení komunikačních prostředků pro JSDH města Říčany.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 16. 8. 2019

Rada přijala celkem 5 usnesení

υ Rada schválila provozní řád a ceník adventure minigolf na Marvánku, který je přílohou k tomuto materiálu.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Radní odsouhlasili vypracování projektové dokumentace pro spojené územní řízení a stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby na stavbu Dostavba vodovodu v lokalitě „Ryba“ společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., za cenu 476 000 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 22. 8. 2019

Rada přijala celkem 20 usnesení

υ Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s AMV CZECH, s.r.o., za cenu 961 965,06 Kč vč. DPH. Firma dodá a instaluje fotovoltaickou elektrárnu na budově MěÚ na Komenského náměstí 1619.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky Zakládání a péče o květinové výsadby v Říčanech 2020-2021 formou zjednodušeného podlimitního řízení a schválila zadávací dokumentaci.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada souhlasila s uzavřením smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jejímž předmětem bude oprávnění města Říčany provést, mít umístěnu a udržovat výmalbu vstupních/výstupních terminálů v železniční zastávce Říčany, a to bez finančního plnění.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada souhlasila s přijetím daru 2 ks elektrického relaxačního polohovacího křesla pro seniory Mad Diamond MD-28 Ušák, Wifi v celkové hodnotě 41 260 Kč pro Stacionář Olga od MUDr. Michala Mrázka.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 29. 8. 2019

Rada přijala celkem 11 usnesení

υ Rada souhlasila s realizací akce Výměna kotlů ÚT, Masarykovo nám. 82, firmou Uchytil, s.r.o., za cenu 954 796,48 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2

υ Rada souhlasila s realizací akce Chodník v ulici Plk. Švece a chodník v ulici Gorkého firmou HES stavební s.r.o. za cenu 538 572,26 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě se společností HB Golf., kterým se stanovují vícepráce a méněpráce pro realizaci díla Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění rybníka Rozpakov, v předloženém znění.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 5. 9. 2019

Rada přijala celkem 35 usnesení

υ Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty mezi městem Říčany, městskou částí Praha – Kolovraty, obcí Světice, obcí Strančice, obcí Všestary a městem Mnichovice, jako objednateli, a OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří, IČ: 46342796, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku jsou dodatečné vícepráce ve výši 559 456, 66 Kč bez DPH na trase cyklostezky. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada doporučila Zastupitelstvu města Říčany vydat novou obecně závaznou vyhlášku, na základě které bude na celém území města Říčany zakázáno provozování hazardních her podle § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

υ Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 na Stavební úpravy objektu čp. 13, Masarykovo náměstí, Říčany, kterým se navyšuje cena předmětu díla z důvodu víceprací na 1 902 717,21 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada schválila montáž sportovní přetlakové haly na sportovišti u Říčanského lesa za cenu 339 514 Kč bez DPH firmou Techtex s.r.o.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

υ Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytování služby likvidace jedlých olejů a tuků společností Libor Černohlávek.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada souhlasila se započtením smluvní pokuty ve výši 64 480 Kč za nedodržení termínu dokončení realizace Minigolfu Marvánek z konečné faktury zhotovitele WPA GOLF, s.r.o.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 30 000 Kč spolku Klub šachistů Říčany 1925 z. s., na podporu Mistrovství světa v šachu konané v Číně a Indii pro dva členy klubu.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

υ Rada souhlasila s přijetím věcného sponzorského daru příspěvkovou organizací DPS Senior a stacionář Olga Říčany, Komenského náměstí 1850, Říčany – mycího stroje Winterhalter UC-L včetně příslušenství v hodnotě 136 839 Kč.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada souhlasila s přijetím sponzorského daru příspěvkovou organizací 1. základní škola Říčany, Masarykovo náměstí 71, Říčany ve výši 50 000 Kč s následujícím využitím: 10 000 Kč na potřeby třídy 5. B a 40 000 Kč na rekonstrukci topení a obkladů v 1. patře hlavní budovy.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada souhlasí s přijetím sponzorského daru příspěvkovou organizací 1. základní škola Říčany, Masarykovo náměstí 71, Říčany - kopírovacího stroje Konica Minolta Bizhub C224e od společnosti Zoeller Systems s.r.o.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada doporučila Zastupitelstvu města Říčany schválit uzavření darovací smlouvy s Nadačním fondem Kapka naděje o poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč na podporu dětských pacientů a zároveň schvaluje uvolnění částky 5 779 Kč z rezervy rady (zbývající částka
94 221 Kč se vybrala jako dobrovolné vstupné na akci letní kino Říčany).

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na projektové práce na Úpravy přednádražního prostoru v Říčanech společností UNIT architekti, za cenu 1 494 350 Kč vč. DPH v předloženém znění.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 9. 9. 2019

Rada přijala celkem 7 usnesení

υ Rada doporučila Zastupitelstvu města Říčany schválit závazek financování projektů:

1. CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0010230

„Základní škola, Komenského náměstí, Říčany – PASIV“

rozpočet projektu vč. TDI, AD          314 401 986,11 Kč

dotace dle žádosti OPŽP                      49 988 690,63 Kč

dotace dle žádosti MŠMT                  163 243 670,00 Kč

nezpůsobilé výdaje                              89 126 228,40 Kč

vlastní zdroje města vč. nezpůsobilých 101 169 625,48 Kč

 

v letech 2018-2019 ve výši                   6 613 015,07 Kč

v letech 2020-2023 v předpokládané výši: 94 556 610,41 Kč

tj. celkem                                           101 169 625,48 Kč

 

2. CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0010229

„Tělocvična základní školy, Komenského náměstí, Říčany – PASIV“,

rozpočet projektu vč. TDI, AD          125 227 056,51 Kč

dotace dle žádosti                               26 177 944,69 Kč

nezpůsobilé výdaje                              37 967 240,85 Kč

vlastní zdroje města vč. nezpůsobilých 99 049 111,82 Kč

 

v letech 2018-2019 ve výši                2 360 377,93 Kč a

v letech 2020-203 v předpokládané výši 96 688 733,89 Kč

tj. celkem                                             99 049 111,82 Kč

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena