Zastupitelstvo a Rada města Říčany

1. 12. 2019

Krátce ze Zastupitelstva města Říčany dne 13. 11. 2019

 

Zastupitelstvo přijalo celkem 17 usnesení

Zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 - 2023.

Hlasy pro: 15, zdrželi se: 4, nepřítomno: 2

Zastupitelstvo schválilo revizi investičního záměru Rekonstrukce komunikace Nedbalova.

Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4

Zastupitelstvo schválilo pokračování v realizaci investičního záměru MŠ Větrník v Říčanech – Radošovicích, včetně vyvolané investice rekonstrukce ulice Bílá a vybudování inž. sítí.

Hlasy pro: 18, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2

Zastupitelstvo uložilo odboru finančnímu předložit na období 2020 - 2021 v rozpočtu města Říčany návrh na financování vyvolané investice – rekonstrukce komunikace Bílá vč. inženýrských sítí – v předpokládané výši 14 550 000 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2

Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením plánovací smlouvy se společností Zoeller Systems, s. r. o.

Hlasy pro: 15, zdrželi se: 4, nepřítomno: 2

Zastupitelstvo souhlasilo s bezúplatným převodem Veřejného osvětlení – Strašín společností GCBA, s.r.o. na město, v počtu 30 ks stožárových svítidel.

Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3

Zastupitelstvo souhlasilo s uvolněním částky ve výši 275 000 Kč plus DPH z rezervy ZMŘ za účelem uhrazení kupní ceny ze smlouvy uzavřené s AŽD Praha, s. r. o. na nákup zařízení úsekového měření.

Hlasy pro: 12, proti: 1, zdrželi se: 5, nepřítomno: 3

 

Krátce z Rady města Říčany dne 24. 10. 2019

 

Rada přijala celkem 27 usnesení

Rada souhlasila s vypracováním projektové dokumentace na semafor Říčanská x Mozartova firmou ETLODO, a. s. za cenu 175 208 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec nad Černými Lesy, a to mezi městem Říčany a zhotovitelem JHC Plzeň s.r.o., za cenu 689 700 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty mezi městem Říčany, městskou částí Praha – Kolovraty, obcí Světice, obcí Strančice, obcí Všestary a městem Mnichovice jako objednateli, a zhotovitelem OHL ŽS, a. s. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce na stavbě vedoucí ke změně předmětu díla na 143 891 944,67 Kč vč. DPH spolu s prodloužením termínu dokončení díla.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

Rada schválila rozpočtové opatření na uvolnění 144 tis. Kč z rezervy rady ve FRM na vícepráce a navýšení položky investiční akce Půdní vestavba ZUŠ a souhlasí s uzavřením dodatku, který řeší vícepráce v souvislosti s havárií topení v suterénu ve výši 243 218,89 Kč s DPH, a prodloužení termínu o 14 dní s firmou Builder Construction, s.r.o.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

Rada souhlasila, v souladu se zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, s udělením výjimky z počtu žáků ve 3. základní škole u Říčanského Lesa, Říčany, v 9. A na počet 31 žáků ve třídě.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

Rada vzala na vědomí přerušení provozu příspěvkových organizací MŠ Srdíčko, Zahrádka, Čtyřlístek, U Slunečních hodin od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 z důvodu nezájmu rodičů o docházku dětí v době vánočních prázdnin.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

 

Krátce z Rady města Říčany dne 31. 10. 2019

 

Rada přijala celkem 25 usnesení

Rada doporučila zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 - 2023 v rozsahu příloh

č. 1 - 5 k tomuto materiálu.

Hlasy pro: 7 

Rada souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy mezi městem Říčany a CPSystem, a. s. Předmětem smlouvy jsou opakované dodávky originálního spotřebního materiálu a servis tiskáren pro město Říčany po dobu 24 měsíců od uzavření smlouvy, nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 1 000 000 Kč, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

Hlasy pro: 5, proti: 1, zdrželi se: 1 

Rada souhlasila s realizací akce Chodník pro pěší v trase zrušené vlečky – II. etapa, Říčany firmou KABÁT – STAVBY, za cenu 2 060 085,20 Kč vč. DPH a zároveň schválila rozpočtové opatření.

Hlasy pro: 7

Poskytování právních služeb, týkajících se přípravy a organizace koncesního řízení ve věci provozování vodohospodářské infrastruktury města Říčany, provede advokátní kancelář Kruták & Partners. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s cenou 145 200,00 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7 

Rada schválila rozpočtové opatření na uvolnění 143 537,85 Kč z rezervy rady ve FRM na vícepráce a navýšení položky investiční akce Půdní vestavba ZUŠ na vícepráce v souvislosti s opravami povrchů po havárii topení v suterénu.

Hlasy: pro: 7 

Rada souhlasila se započtením smluvní pokuty ve výši 109 120 Kč za nedodržení termínu odstranění vad, nedodělků a oprav díla Minigolf Marvánek ze dne 25. 3. 2019 z konečné faktury zhotovitele WPA GOLF, s.r.o.

Hlasy pro: 7 

Rada schválila uplatnění připomínky města Říčany k Návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v následujícím znění: „Město Říčany požaduje řešení přeložky komunikace II/101 v k. ú. Pacov u Říčan v souladu s přiloženou studií (autor VPÚ DECO PRAHA, a. s.). Na tuto přeložku má navazovat propojení na ulici Přátelství. Toto napojení požadujeme zahrnout do Návrhu aktualizace č. 3 ZÚR SK.“

Hlasy pro: 7 

Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci a administrace dotace z Operačního programu Životní prostředí, dle 119. výzvy MŽP, aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu - na projekt Mateřská škola Větrník, Říčany, Radošovice – zelená střecha. Odměna příkazníka činí 800,- Kč/hodinu (příkazník není plátcem DPH).

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1 

Rada schválila výpůjčku nebytových prostor v 1. NP domu čp. 13/12 Masarykovo nám. v Říčanech na dobu existence organizace KOLOBĚH Říčany, p.o.

Hlasy pro: 7 

Rada souhlasila s konáním veřejné vánoční sbírky, jejíž výtěžek je určen pro sociálně znevýhodněné děti z města Říčany a jeho správního obvodu. Výtěžek sbírky bude využit:

• K financování dětské zimní rekreace v horách.

• K nákupu zařízení, které v sociálně znevýhodněných rodinách nezbytně potřebují (např. domácí elektrospotřebiče, nábytek) a jejich finanční situace jim neumožňuje tyto věci zakoupit.

Výběr rodin provede sociální odbor MěÚ Říčany na základě svých šetření. Sbírka se uskuteční ve dnech 22. 12. 2019 – 10. 1. 2020.

Hlasy pro: 7 

 

Krátce z Rady města Říčany dne 7. 11. 2019

 

Rada přijala celkem 12 usnesení

Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby Parkoviště u sportoviště 3. ZŠ U Lesa, Říčany, firmou B. H. S. Bohemia, a.s. za cenu 968 145,84 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7 

Rada souhlasila s úpravou systému vzduchotechniky a doplnění klimatizace v KC Labuť Říčany společností LIMAK TZB s.r.o. za cenu 1 184 345 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Rada souhlasí s přijetím sponzorského daru příspěvkovou organizací 1. základní škola Říčany, Masarykovo náměstí 71, Říčany, ve výši 10 000 Kč, určeného výhradně pro třídy 1. C a 3. A – každá třída 5 000 Kč na potřeby třídy dle rozhodnutí třídních učitelek.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

Krátce z Rady města Říčany dne 12. 11. 2019

 

Rada přijala celkem 9 usnesení

Rada souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy na zajištění opakovaných dodávek výpočetní techniky pro potřeby Městského úřadu v Říčanech, dodavatelem F. F. T., s.r.o.

Hlasy pro: 7 

Radní schválili Plán rozvoje sportu na území města Říčany na období 2020 - 2025.

Hlasy pro: 7 

V souvislosti s plánovanou výstavbou ZŠ Komenského náměstí schválila rada uzavření smlouvy řádné na přeložku kVN mezi provozovatelem ČEZ Distribuce a.s., za 652.983 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 7

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena