Zastupitelstvo a Rada města Říčany

3. 5. 2020

Krátce ze zastupitelstva
mimořádné jednání 27. 3. 2020

Rada přijala celkem 6 usnesení

Přítomno 20 zastupitelů

υ Zastupitelstvo schválilo návrh na dočasnou úpravu směrnice města č. 5/2017 o zpracování rozpočtu města Říčany, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních: úprava kompetencí rady pro rozpočtová opatření dle čl. 14.3., a to ve smyslu zvýšení hranice kompetence pro rozpočtová opatření v oblasti investic z 500 tis. Kč na 1 000 000 Kč, svěření pravomoci radě rozhodovat o zahájení, resp. zastavení již schválených investičních akcí města vč. nových provozních výdajů, a to za podmínky vyjádření finančního výboru; tato dočasná úprava platí ode dne schválení Zastupitelstvem města Říčany po následující tři měsíce.

Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2

υ Zastupitelstvo schválilo dočasnou úpravu směrnice města č. 5/2016 – doplnění čl. XVII o nový odst. 4 tohoto znění: „Tato směrnice města se nepoužije v případě veřejných zakázek malého rozsahu, jde-li o výdaje v souvislosti s opatřeními COVID-19, které jsou realizovány na základě rozhodnutí Krizového štábu města Říčany. Tato dočasná úprava platí ode dne schválení Zastupitelstvem města Říčany po následující tři měsíce.“

Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2

 

Krátce ze zastupitelstva
dne 16. 4. 2020

Rada přijala celkem 8 usnesení

Přítomno 20 zastupitelů

υ Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o úvěru č. 76/20/LCD s Českou spořitelnou, a. s., na poskytnutí investičního úvěru ve výši 50 mil. Kč dle přílohy k tomuto materiálu s těmito podmínkami: úroková sazba 1,89 % p. a., zahájení splácení leden 2021, ukončení prosinec 2031, možnost čerpání až do 31. 12. 2021.

Hlasy pro: 20, nepřítomno: 1

υ Zastupitelé podpořili úpravu investičního plánu na rok 2020 s ohledem na možnou ekonomickou krizi.

Hlasy pro: 19, zdržel se: 1, nepřítomno: 1

υ Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě VS/00965/2017/OF s Olivovou dětskou léčebnou, o. p. s., jehož předmětem je roční odklad splátek návratné finanční výpomoci vzhledem k epidemiologické situaci v ČR.

Hlasy pro: 19, zdržel se: 1, nepřítomno: 1

υ Zastupitelstvo města Říčany souhlasilo s opětovným zařazením investiční akce Elektronické označníky do rozpočtu města na rok 2020 a tím i zajištění finančního krytí akce ve výši 3 354 930 Kč pro její realizaci. Předpokládaná spoluúčast města je ve výši 380 000 Kč, z dotace bude kryto 90 % způsobilých výdajů, tj. cca 2 974 930 Kč a schválilo rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2020.

Hlasy pro: 20, nepřítomno: 1

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 19. 3. 2020

Rada přijala celkem 16 usnesení

υ Rada požaduje po Správní radě Olivovy dětské léčebny, o. p. s., a především po členech SR za město Říčany, aby okamžitě prověřila stav opatření v Olivově dětské léčebně, o. p. s., v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 a rozhodla o adekvátním řešení.

Hlasy pro: 7

υ Rada souhlasila s nákupem, dodáním a instalací gastro vybavení pro MŠ Kuří společností GASTRO Klimatech, s.r.o., za cenu 304 920,00 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku Nájem zařízení pro měření rychlosti, Říčany.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou MM Hallinto, s.r.o. na projekční a stavební práce na opravě dopravního hřiště v Říčanech za cenu 1 900 000 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2

υ Rada schvaluje demontáž sportovní přetlakové haly na sportovišti u Říčanského lesa za cenu 264 080 Kč bez DPH firmou Techtex, s.r.o.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 24. 3. 2020

Rada přijala celkem 8 usnesení

υ Rada schválila uvolnění částky 218 090 Kč ze své rezervy na nákup 10 ks notebooků a 2 mobilních telefonů pro zajištění práce z domova.

Hlasy pro: 7  

υ Rada doporučila Zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o podání žádosti města Říčany na Českou spořitelnu, a. s., o navýšení úvěrového rámce kontokorentního úvěru pro potřeby financování dle smlouvy o úvěru č. 1356/14/LCD z 33 mil. Kč na 50 mil. Kč.

Hlasy pro: 7 

υ Rada doporučila Zastupitelstvu vzít na vědomí podání žádosti města Říčany u České spořitelny, a. s., o otevření nového úvěrového rámci ve výši 50 mil. Kč na financování již zahájených investičních akcí vč. dotovaných akcí, a to s možností čerpání do 31. 12. 2021 a 10letou splatností úvěru počínaje lednem 2021.

Hlasy pro: 7  

υ Rada doporučila Zastupitelstvu přijmout návrh na dočasnou úprava směrnice města č. 5/20017 o zpracování rozpočtu města Říčany, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních:

a. úprava kompetencí rady pro rozpočtová opatření dle čl. 14.3., a to ve smyslu zvýšení hranice kompetence pro rozpočtová opatření v oblasti investic z 500 tis. Kč na 1.000.000 Kč

b. svěření pravomoci radě rozhodovat o zahájení, resp. zastavení již schválených investičních akcí města vč. nových provozních výdajů, a to za podmínky předběžné konzultace s předsedou finančního výboru zastupitelstva, popř. s celým finančním výborem, vyžádá-li si to předseda; tato dočasná úprava platí ode dne schválení Zastupitelstvem města Říčany a o jejím ukončení rozhodne Zastupitelstvo města Říčany.

Hlasy pro: 7 

υ Rada schválila dočasnou úpravu vnitřní směrnice č. 5/2009 – kontrolní řád – kompetence příkazců operací dle čl. 8 – u rozpočtového výdaje do 700 tis. Kč je vždy nutný souhlas správce rozpočtu. V případě pochybnosti o nezbytnosti realizace daného výdaje, má správce rozpočtu oprávnění finanční kontrolu zamítnout a vyžádat si zahájení finanční kontroly s účastí starosty města.

Hlasy pro: 7 

υ Rada doporučila Zastupitelstvu schválit dočasnou úpravu směrnice města č. 5/2016 – doplnění čl. XVII o nový odst. 4 tohoto znění: Tato směrnice města se nepoužije v případě veřejných zakázek malého rozsahu, jde-li o výdaje v souvislosti s opatřeními COVID-19, která jsou realizována na základě rozhodnutí Krizového štábu města Říčany. Tato dočasná úprava platí ode dne schválení Zastupitelstvem města Říčany a o jejím ukončení rozhodne Zastupitelstvo města Říčany.

Hlasy pro: 7 

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 26. 3. 2020

Rada přijala celkem 7 usnesení

υ Rada pověřila starostu města Říčany k uzavírání a podpisu smluv na dodávky a služby související s epidemií koronaviru COVID-19, jako např. smluv na dodávku ochranných pomůcek (roušek, respirátorů, dezinfekce apod.). Pověření je platné po dobu nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky.

Hlasy pro: 7 

υ Rada souhlasila s prodloužením „funkčního období“ o 6 let, tj. od 1. 8. 2020, řediteli příspěvkové organizace města Říčany, 3. základní školy u Říčanského lesa Říčany, p. o., panu Daliborovi Dudkovi.

Hlasy pro: 6, proti: 1 

υ Rada schválila výpůjčku prostor sloužících k podnikání – prodejna potravin (z důvodu zásobování obyvatel základními potravinami v době nouzového stavu) v přízemí domu čp. 1619 Komenského nám. v Říčanech o výměře 344,80 m2 na dobu kratší 30 dnů tj. od 2. 5. do 30. 5. 2020 spol. UNIKOM, a.s.

Hlasy pro: 7 

υ Rada doporučila Zastupitelstvu schválit pojmenování ulic v areálu Contera Park Říčany s názvem: U Sanitasu, Technická a Obchodní viz. příloha.

Hlasy pro: 6, proti: 1 

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 30. 3. 2020

Rada přijala celkem 1 usnesení

υ Rada souhlasila s bezplatnou distribucí ochranných prostředků určených k omezení šíření nákazy COVID 19 obyvatelům města Říčany podle doporučení krizového štábu města Říčany.

Hlasy pro: 7

 

Krátce z mimořádné Rady města
Říčany dne 1. 4. 2020

Rada přijala celkem 1 usnesení

υ Rada souhlasila s konáním veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude věnován rodině tragicky zesnulé zdravotní sestry, občanky města Říčany, která zemřela při výkonu svého povolání, a zdravotníkům, kteří se v důsledku své práce nakazili COVID -19. Sbírka se uskuteční bezprostředně po dodání osvědčení Krajským úřadem Středočeského kraje a bude probíhat po dobu neurčitou. Výběr zdravotníků provede komise rady města, která pro tyto účely vznikne, ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Říčany.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 2. 4. 2020

Rada přijala celkem 11 usnesení

υ Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku č. 5/2020 s názvem Nájem zařízení pro měření rychlosti, Říčany II, formou otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a schválila zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Hlasy pro: 7

υ Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce na stavbě v celkové hodnotě -351.924,17 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, zdržel se: 1

υ Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce na stavbě v celkové hodnotě 2 424 024,82 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, zdržel se: 1

υ Rada souhlasila s odložením splatnosti faktur vystavených na základě nájemních smluv uzavřených mezi městem Říčany jako pronajímatelem a sportovními kluby jako nájemci za období do 30. 6. 2020 a to do 31. 5. 2020.

Hlasy pro: 7

υ Rada schválila zrušení zpoplatnění parkovacích míst na Masarykově nám. v Říčanech po dobu nouzového stavu vyhlášeného usnesením Vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 na území ČR.

Hlasy pro: 6, zdržel se: 1

υ Rada schválila uzavření darovací smlouvy s Diakonií Broumov, sociální družstvo, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 2000 Kč na podporu svozu použitého šatstva ze sbírek i sběrných kontejnerů a zároveň schválila uvolnění částky 2000 Kč z rezervy rady.

Hlasy pro: 4, proti: 2, zdržel se: 1

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 9. 4. 2020

Rada přijala celkem 18 usnesení

υ Rada schválila rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2020 takto: příjmová část: účelová dotace pro Muzeum Říčany – projekt Hands On Muzeum – ve výši 950.000 Kč, výdajová část: účelový příspěvek pro Muzuem Říčany – projekt Hands On Muzeum – ve výši 950.000Kč.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

υ Rada schválila uvolnění částky 90 930 Kč vč. DPH ze své rezervy na dodávku a instalaci 7 kusů laviček na cyklostezku od zhotovitele Urban furniture s.r.o. (uplatnění opce).

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

υRada schválila uzavření vzorové Dohody o závazném termínu připojení nemovitosti na vodovodní řad do 31. 12. 2025 pro vlastníky nemovitostí v ul. Lipanská v Říčanech.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

υ Rada schválila podání žádosti o zápis příspěvkové organizace „Mateřská škola Kuřátko, příspěvková organizace“ se sídlem Rooseveltova 3, 251 01 Říčany, do rejstříku škol a školských zařízení.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

υ Rada schválila kapacitu školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kuřátko, příspěvková organizace, a to v počtu 46 dětí s účinností od 1. 9. 2020, školní výdejny, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kuřátko, příspěvková organizace, a to v počtu 46 dětí s účinností od 1. 9. 2020.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

υ Rada doporučila zastupitelstvu schválit v rámci dotačního řízení program Sociální služby na rok 2020 dle přílohy.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

υ Rada doporučila zastupitelstvu schválit vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z programu Sociální služby 2020.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

υ Rada schválila uzavření smlouvy o umístění a provozu prodejního automatu po dobu trvání nouzového stavu se společností ANILO TRADE SE.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 16. 4. 2020

Rada přijala celkem 20 usnesení

υ Rada schválila zastavení investičních akcí v celkovém objemu 36,2 mil. Kč.     Hlasy pro: 7

υ Rada schválila pozastavení investičních akcí v celkovém objemu 37,4 mil. Kč a provozních výdajů v celkovém objemu 7,5 mil. Kč. O případném zahájení každé pozastavené položky bude rozhodovat rada města.

Hlasy pro: 6, zdržel se: 1

υ Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi s REALM Group s.r.o. za cenu 953 817,59 Kč vč. DPH. Předmětem smlouvy je výsadba ovocného sadu na 50. rovnoběžce v Říčanech a následná péče o tuto lokalitu po dobu 3 let.

Hlasy pro: 7

υ Rada schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 00886/2013/OIÚ se společností Kabát – STAVBY, s.r.o., ve výši 134 547,23 Kč s DPH, kterým se stanovují vícepráce a méněpráce, a z důvodu změn se prodlužuje termín dokončení realizace díla Chodník pro pěší v trase zrušené vlečky – II. etapa.

Hlasy pro: 7

υ Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na projektovou dokumentaci pro realizaci parkovacího systému v Říčanech se společností M.O.Z Consult, s.r.o., v celkové výši 238 370 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, zdržel se: 1

 

 

Květnové zastupitelstvo města Říčany proběhne znovu elektronickou formou, datum zatím nebylo vyhlášeno, sledujte aktuální informace
na webu města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena