Zastupitelstvo a Rada města Říčany

6. 7. 2020

Krátce ze zastupitelstva 10. 6. 2020

Zastupitelstvo přijalo celkem 13 usnesení.

Přítomno 18 zastupitelů, 3  omluveni

υ Na začátku jednání ocenil starosta zástupce složek IZS (ZZS stanoviště Říčany, HZS stanice Říčany, JSDH Říčany, PČR OOP Říčany, MP Říčany, J. Skočdopole, vedoucí útvaru krizového řízení města), zástupce zdravotnických organizací (nemocnice Říčany, Olivova dětská léčebna) a zařízení sociálních služeb (B. Spolková, vedoucí sociálního odboru MěÚ, Domov s pečovatelskou službou SENIOR Říčany, Domov Pod Kavčí Skálou, Domovu seniorů Říčany, Domov pro seniory kardinála Berana), dále pak zástupce dobrovolníků (A. Kubištová a L. Hanák) a také tiskovou mluvčí K. Lauerovou. Zdůraznil jejich pomoc obyvatelům města a ohroženým skupinám během nouzového stavu vyhlášeném vládou v souvislosti s šířením nemoci Covid-19.

υ Zastupitelstvo vzalo na vědomí právní analýzu ze dne 14. 4. 2020 vypracovanou advokátkou Janou Zwyrtek Hamplovou ve věci převodu bytových jednotek ve spoluvlastnictví města Říčany a bytového družstva (čp. 1999 a čp. 2000, Říčany).

Pro 15, zdrželi se 2, nepřítomni 4

υ Zastupitelstvo schválilo podání žaloby o určení platnosti/neplatnosti smluv o smlouvách budoucích o převodu vlastnictví k bytovým jednotkám nacházejících se v budovách čp. 1999 a čp. 2000, Melantrichova, Říčany nebo kterékoli/kterýchkoli z nich, dle doporučení právního zástupce města Říčany, a to z důvodu dosažení právní jistoty obou smluvních stran v daných smluvních vztazích.

Pro 17, nepřítomni 4

υ Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města za rok 2019, a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Schválilo i účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019 a hospodářský výsledek účetní jednotky za rok 2019 ve výši 145 788 360,73 Kč.

Pro: 16, zdrželi se 2, nepřítomni 3

υ Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Rekonstrukce komunikace Březinova v úseku Říčanská – Máchova v předloženém znění.

Pro: 17, zdrželi se 2, nepřítomni 2

υ Zastupitelé schválili Směrnici města č. 1/2020 Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě dle přílohy k tomuto materiálu.

Pro: 19, nepřítomni 2

υ Zastupitelstvo schválilo výjimku ze směrnice města Říčany č. 1/2014 v souvislosti s realizací projektu Voda pro domácí, a to v tom smyslu, že při uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky do pozemků ve vlastnictví města Říčany nebude žadatel, který zároveň předloží uzavřenou Dohodu o závazném termínu připojení nemovitosti na vodovodní řad, povinen žádat dle ustanovení čl. III. uvedené směrnice o vydání souhrnného vyjádření města Říčany ke stavbě a toto vyjádření bude pro účely uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti nahrazeno stanoviskem provozovatele vodovodní sítě, tzn. 1. SčV, a. s.

Pro: 19, nepřítomni 2

υ Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Říčany a Junákem – českým skautem, středisko Lípa Říčany, z. s., o poskytnutí individuální dotace ve výši 2 mil. Kč na stavbu nové skautské klubovny. Schválilo také smlouvu o spolupráci, která upravuje vzájemná práva a povinnosti při poskytnutí volné kapacity skautské klubovny pro potřeby dvou tříd lesní mateřské školy.

Pro: 19, nepřítomni 2

υ Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč pro Thomayerovu nemocnici na pořízení klimatizačních jednotek pro Pediatrickou kliniku.

Pro: 13, proti 1, zdrželi se 3, nepřítomni 4

υ Zastupitelstvo schválilo výroční zprávu o činnosti útvaru interního auditu a o výsledku finančních kontrol za rok 2019.

Pro: 17, nepřítomni 4

υ David Michalička byl Zastupitelstvem navržen jako zástupce města Říčany v dozorčí radě společnosti Úpravna vody Želivka, a. s. a společnosti Želivská provozní, a. s.

Pro: 17, zdržel se 1, nepřítomni 3

υ Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy mezi městem Říčany, jako obdarovaným, a RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., jako dárcem, jejímž předmětem bude bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 138/3 a parc. č. 138/486, oba k. ú. Říčany – Radošovice, městem Říčany s tím, že město uhradí náklady spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Pro: 16, zdržel se 2, nepřítomni 3

υ Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žaloby na nahrazení projevu vůle soudem ve věci uzavření darovací smlouvy na pozemky parc. č. 138/3 a parc. č. 138/486, oba k. ú. Říčany – Radošovice, na základě smlouvy o smlouvě budoucí darovací ze dne 16. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 1. 2019 proti žalovanému RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., v případě že nebude uzavřena darovací smlouva.

Pro: 16, zdržel se 2, nepřítomni 3

υ Zastupitelstvo schválilo prodloužení dočasné úpravy směrnice č. 5/2017 o zpracování rozpočtou města Říčany, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních dle usnesení Zastupitelstva města Říčany č. 20-03-005 ze dne 27. 3. 2020, a to do termínu 8. 9. 2020.

Pro: 18, nepřítomni 3

υ Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, kterým se do rezervy zastupitelstva přesunou 4 mil. Kč původně určené na mimořádné odměny zaměstnanců úřadu (Desítka pro úřad, cílové odměny).

Pro: 18, nepřítomni 3

υ Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Miloslava Šmolíka a zvolilo Karlu Egidovou.

Pro: 17, zdržel se 1, nepřítomni 3

υ Zastupitelstvo konstatovalo, že chce být nápomocno podnikatelům podnikajícím na území města při zmírnění dopadů pandemie COVID-19.

Pro: 15, zdrželi se 2, nepřítomni 4

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 14. 5. 2020

Rada přijala celkem 19 usnesení

υ Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci Mateřská škola Větrník firmou Vejvoda spol., s r.o. za cenu 471 295 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7 

υ Rada souhlasila s dodávkou a instalací herní sestavy, griloviště a palisádového plotu na 50. rovnoběžce zhotovitelem Yggdrasilmont, s.r.o., za cenu 789 600 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7 

υ Rada souhlasila s opětovným otevřením vnitřních sportovišť v majetku města Říčany od 25. 5. 2020, a to za podmínky zajištění bezpečnostně – hygienických opatření, uvedených v tomto materiálu, a informování veřejnosti o nutnosti jejich dodržování.

Hlasy pro: 7 

υ Rada schválila uvolnění částky 55 369 Kč vč. DPH z rezervy Rady města Říčany na nákup městského mobiliáře 7 kusů laviček na cyklostezku od společnosti ADVAS s.r.o.

Hlasy pro: 7

Krátce z Rady města Říčany
dne 21. 5. 2020

Rada přijala celkem 7 usnesení

υ Rada vybrala ve věci veřejné zakázky č. 5/2020 Nájem zařízení pro měření rychlosti Říčany II, dodavatele, a to Konsorcium AŽD-CAMEA – Nájem zařízení MUR, jehož nabídková cena za 5 let plnění činí 10 161 578,79 Kč vč. DPH. Souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy s Junákem – český skaut, středisko Lípa Říčany, z. s., jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace ve výši 2 000 000 Kč na stavbu nové skautské klubovny.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

Krátce z Rady města Říčany

dne 28. 5. 2020

Rada přijala celkem16 usnesení

υ Rada souhlasila s uzavřením dohody se společností CONTERA Investment III. s.r.o. o napojení kanalizační přípojky či kanalizačního řadu na kanalizační systém v lokalitě CONTERA Park Říčany.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada schválila bezúplatné nabytí kanalizačního řadu ulic Severní a Jižní.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku o výměře cca 341 m2 v k. ú. společnosti KOSSOGASS – inženýring s.r.o., za celkovou cenu 30 000 Kč/rok 2020 s tím, že nájemné bude každoročně upravováno o částku odpovídající roční míře inflace stanovené ČSÚ, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem parkování a umístění kontejnerů na tříděný odpad s účinností od 1. 6. 2020 a souhlasí s jejím podpisem.

Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2

υ Rada souhlasila s přijetím věcného sponzorského daru - myčky nádobí BEKO v hodnotě 8 389 Kč, určené do školní kuchyňky pro pracovní činnosti žáků ve 2. ZŠ Bezručova.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

 

Krátce z Rady města Říčany

dne 4. 6. 2020

Rada přijala celkem 53 usnesení

υ Rada schválila uzavření dodatků k uzavřeným smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy (PID). Dodatky jsou uzavírány se smluvními dopravci zajišťující dopravní obslužnost města Říčany: dopravce ČSAD Polkost, s.r.o. a dopravce Arriva City, s.r.o. Předmětem dodatků je úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2020 ve výši 3 004 894,80 Kč.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 k příkazní smlouvě s NDCON, s.r.o. - TDI Rekonstrukce ZŠ na MŠ Kuří. Předmětem dodatku je změna rozsahu plnění příkazníka a s ní související změna výše úplaty příkazníka o navýšení 76 956 Kč s DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada doporučila Zastupitelstvu souhlasit s uzavřením dodatku č. 2 k plánovací smlouvě mezi městem a společností CONTERA Investment III. s.r.o. Obsahem tohoto dodatku je prodloužení termínů plnění z 1. 7. 2020 nově do 31. 12. 2020 a upřesnění, že v plánovací smlouvě uvedená směnná smlouva bude obsahovat spolu se směnou pozemků i převod komunikace.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

 

υ Rada schválila účetní závěrky za rok 2019 příspěvkových organizací města: 1. ZŠ Masarykovo nám., 2. ZŠ Bezručova, 3. ZŠ U lesa, 4. ZŠ Nerudova, ZUŠ Říčany, MŠ U slunečních hodin, MŠ Srdíčko, MŠ Čtyřlístek, MŠ Zahrádka, Muzeum Říčany, DPS Senior, KC Labuť, Husova knihovna Říčany, Koloběh Říčany, Nemocnice Říčany.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci mezi Středočeským krajem a DPS SENIOR a stacionářem Olga Říčany, jako příjemcem 250 000 Kč na nákup osobního automobilu pro potřeby Pečovatelské služby. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu prevence na projekt Prevence v Říčanech ve výši 198 800 Kč.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada doporučila Zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o společném postupu ve věci projektu „Rekonstrukce areálu FK Říčany“, o spolupráci při zadávání veřejných zakázek a o náležitostech řízení investice ze strany města, která byla dne 25. 10. 2019 uzavřena mezi městem Říčany a spolkem FK Říčany. Předmětem dodatku je možnost využití finančního příspěvku města Říčany na úhradu způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených ve veřejnoprávní smlouvě.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada doporučila Zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000 Kč z Fondu rozvoje města Říčany za účelem realizace projektu Rekonstrukce areálu FK Říčany, která byla dne 28. 4. 2020 uzavřena mezi městem Říčany a spolkem FK Říčany. Dodatkem č. 1 se mění účel a výše poskytnuté dotace tak, že dotace ve výši 2 260 000 Kč se poskytuje na úhradu způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu. Částka 240 000 Kč pak představuje návratnou finanční výpomoc na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada souhlasila s dodáním a montáží interiérového vybavení pro MŠ Kuřátko společností TRIO interiér s.r.o., za cenu 549 148,82 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Pozvánka pro říčanskou veřejnost

na zasedání

Zastupitelstva města Říčany

bude upřesněno
na webu města

 

Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
a na www.ricany.cz.

   Vladimír Kořen , starosta města

 

Krátce ze zastupitelstva 10. 6. 2020

Zastupitelstvo přijalo celkem 13 usnesení.

Přítomno 18 zastupitelů, 3  omluveni

υ Na začátku jednání ocenil starosta zástupce složek IZS (ZZS stanoviště Říčany, HZS stanice Říčany, JSDH Říčany, PČR OOP Říčany, MP Říčany, J. Skočdopole, vedoucí útvaru krizového řízení města), zástupce zdravotnických organizací (nemocnice Říčany, Olivova dětská léčebna) a zařízení sociálních služeb (B. Spolková, vedoucí sociálního odboru MěÚ, Domov s pečovatelskou službou SENIOR Říčany, Domov Pod Kavčí Skálou, Domovu seniorů Říčany, Domov pro seniory kardinála Berana), dále pak zástupce dobrovolníků (A. Kubištová a L. Hanák) a také tiskovou mluvčí K. Lauerovou. Zdůraznil jejich pomoc obyvatelům města a ohroženým skupinám během nouzového stavu vyhlášeném vládou v souvislosti s šířením nemoci Covid-19.

υ Zastupitelstvo vzalo na vědomí právní analýzu ze dne 14. 4. 2020 vypracovanou advokátkou Janou Zwyrtek Hamplovou ve věci převodu bytových jednotek ve spoluvlastnictví města Říčany a bytového družstva (čp. 1999 a čp. 2000, Říčany).

Pro 15, zdrželi se 2, nepřítomni 4

υ Zastupitelstvo schválilo podání žaloby o určení platnosti/neplatnosti smluv o smlouvách budoucích o převodu vlastnictví k bytovým jednotkám nacházejících se v budovách čp. 1999 a čp. 2000, Melantrichova, Říčany nebo kterékoli/kterýchkoli z nich, dle doporučení právního zástupce města Říčany, a to z důvodu dosažení právní jistoty obou smluvních stran v daných smluvních vztazích.

Pro 17, nepřítomni 4

υ Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města za rok 2019, a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Schválilo i účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019 a hospodářský výsledek účetní jednotky za rok 2019 ve výši 145 788 360,73 Kč.

Pro: 16, zdrželi se 2, nepřítomni 3

υ Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Rekonstrukce komunikace Březinova v úseku Říčanská – Máchova v předloženém znění.

Pro: 17, zdrželi se 2, nepřítomni 2

υ Zastupitelé schválili Směrnici města č. 1/2020 Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě dle přílohy k tomuto materiálu.

Pro: 19, nepřítomni 2

υ Zastupitelstvo schválilo výjimku ze směrnice města Říčany č. 1/2014 v souvislosti s realizací projektu Voda pro domácí, a to v tom smyslu, že při uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky do pozemků ve vlastnictví města Říčany nebude žadatel, který zároveň předloží uzavřenou Dohodu o závazném termínu připojení nemovitosti na vodovodní řad, povinen žádat dle ustanovení čl. III. uvedené směrnice o vydání souhrnného vyjádření města Říčany ke stavbě a toto vyjádření bude pro účely uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti nahrazeno stanoviskem provozovatele vodovodní sítě, tzn. 1. SčV, a. s.

Pro: 19, nepřítomni 2

υ Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Říčany a Junákem – českým skautem, středisko Lípa Říčany, z. s., o poskytnutí individuální dotace ve výši 2 mil. Kč na stavbu nové skautské klubovny. Schválilo také smlouvu o spolupráci, která upravuje vzájemná práva a povinnosti při poskytnutí volné kapacity skautské klubovny pro potřeby dvou tříd lesní mateřské školy.

Pro: 19, nepřítomni 2

υ Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč pro Thomayerovu nemocnici na pořízení klimatizačních jednotek pro Pediatrickou kliniku.

Pro: 13, proti 1, zdrželi se 3, nepřítomni 4

υ Zastupitelstvo schválilo výroční zprávu o činnosti útvaru interního auditu a o výsledku finančních kontrol za rok 2019.

Pro: 17, nepřítomni 4

υ David Michalička byl Zastupitelstvem navržen jako zástupce města Říčany v dozorčí radě společnosti Úpravna vody Želivka, a. s. a společnosti Želivská provozní, a. s.

Pro: 17, zdržel se 1, nepřítomni 3

υ Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy mezi městem Říčany, jako obdarovaným, a RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., jako dárcem, jejímž předmětem bude bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 138/3 a parc. č. 138/486, oba k. ú. Říčany – Radošovice, městem Říčany s tím, že město uhradí náklady spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Pro: 16, zdržel se 2, nepřítomni 3

υ Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žaloby na nahrazení projevu vůle soudem ve věci uzavření darovací smlouvy na pozemky parc. č. 138/3 a parc. č. 138/486, oba k. ú. Říčany – Radošovice, na základě smlouvy o smlouvě budoucí darovací ze dne 16. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 1. 2019 proti žalovanému RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., v případě že nebude uzavřena darovací smlouva.

Pro: 16, zdržel se 2, nepřítomni 3

υ Zastupitelstvo schválilo prodloužení dočasné úpravy směrnice č. 5/2017 o zpracování rozpočtou města Říčany, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních dle usnesení Zastupitelstva města Říčany č. 20-03-005 ze dne 27. 3. 2020, a to do termínu 8. 9. 2020.

Pro: 18, nepřítomni 3

υ Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, kterým se do rezervy zastupitelstva přesunou 4 mil. Kč původně určené na mimořádné odměny zaměstnanců úřadu (Desítka pro úřad, cílové odměny).

Pro: 18, nepřítomni 3

υ Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Miloslava Šmolíka a zvolilo Karlu Egidovou.

Pro: 17, zdržel se 1, nepřítomni 3

υ Zastupitelstvo konstatovalo, že chce být nápomocno podnikatelům podnikajícím na území města při zmírnění dopadů pandemie COVID-19.

Pro: 15, zdrželi se 2, nepřítomni 4

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 14. 5. 2020

Rada přijala celkem 19 usnesení

υ Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci Mateřská škola Větrník firmou Vejvoda spol., s r.o. za cenu 471 295 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7 

υ Rada souhlasila s dodávkou a instalací herní sestavy, griloviště a palisádového plotu na 50. rovnoběžce zhotovitelem Yggdrasilmont, s.r.o., za cenu 789 600 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7 

υ Rada souhlasila s opětovným otevřením vnitřních sportovišť v majetku města Říčany od 25. 5. 2020, a to za podmínky zajištění bezpečnostně – hygienických opatření, uvedených v tomto materiálu, a informování veřejnosti o nutnosti jejich dodržování.

Hlasy pro: 7 

υ Rada schválila uvolnění částky 55 369 Kč vč. DPH z rezervy Rady města Říčany na nákup městského mobiliáře 7 kusů laviček na cyklostezku od společnosti ADVAS s.r.o.

Hlasy pro: 7

Krátce z Rady města Říčany
dne 21. 5. 2020

Rada přijala celkem 7 usnesení

υ Rada vybrala ve věci veřejné zakázky č. 5/2020 Nájem zařízení pro měření rychlosti Říčany II, dodavatele, a to Konsorcium AŽD-CAMEA – Nájem zařízení MUR, jehož nabídková cena za 5 let plnění činí 10 161 578,79 Kč vč. DPH. Souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy s Junákem – český skaut, středisko Lípa Říčany, z. s., jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace ve výši 2 000 000 Kč na stavbu nové skautské klubovny.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

Krátce z Rady města Říčany

dne 28. 5. 2020

Rada přijala celkem16 usnesení

υ Rada souhlasila s uzavřením dohody se společností CONTERA Investment III. s.r.o. o napojení kanalizační přípojky či kanalizačního řadu na kanalizační systém v lokalitě CONTERA Park Říčany.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada schválila bezúplatné nabytí kanalizačního řadu ulic Severní a Jižní.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku o výměře cca 341 m2 v k. ú. společnosti KOSSOGASS – inženýring s.r.o., za celkovou cenu 30 000 Kč/rok 2020 s tím, že nájemné bude každoročně upravováno o částku odpovídající roční míře inflace stanovené ČSÚ, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem parkování a umístění kontejnerů na tříděný odpad s účinností od 1. 6. 2020 a souhlasí s jejím podpisem.

Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2

υ Rada souhlasila s přijetím věcného sponzorského daru - myčky nádobí BEKO v hodnotě 8 389 Kč, určené do školní kuchyňky pro pracovní činnosti žáků ve 2. ZŠ Bezručova.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

 

Krátce z Rady města Říčany

dne 4. 6. 2020

Rada přijala celkem 53 usnesení

υ Rada schválila uzavření dodatků k uzavřeným smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy (PID). Dodatky jsou uzavírány se smluvními dopravci zajišťující dopravní obslužnost města Říčany: dopravce ČSAD Polkost, s.r.o. a dopravce Arriva City, s.r.o. Předmětem dodatků je úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2020 ve výši 3 004 894,80 Kč.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 k příkazní smlouvě s NDCON, s.r.o. - TDI Rekonstrukce ZŠ na MŠ Kuří. Předmětem dodatku je změna rozsahu plnění příkazníka a s ní související změna výše úplaty příkazníka o navýšení 76 956 Kč s DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada doporučila Zastupitelstvu souhlasit s uzavřením dodatku č. 2 k plánovací smlouvě mezi městem a společností CONTERA Investment III. s.r.o. Obsahem tohoto dodatku je prodloužení termínů plnění z 1. 7. 2020 nově do 31. 12. 2020 a upřesnění, že v plánovací smlouvě uvedená směnná smlouva bude obsahovat spolu se směnou pozemků i převod komunikace.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

 

υ Rada schválila účetní závěrky za rok 2019 příspěvkových organizací města: 1. ZŠ Masarykovo nám., 2. ZŠ Bezručova, 3. ZŠ U lesa, 4. ZŠ Nerudova, ZUŠ Říčany, MŠ U slunečních hodin, MŠ Srdíčko, MŠ Čtyřlístek, MŠ Zahrádka, Muzeum Říčany, DPS Senior, KC Labuť, Husova knihovna Říčany, Koloběh Říčany, Nemocnice Říčany.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci mezi Středočeským krajem a DPS SENIOR a stacionářem Olga Říčany, jako příjemcem 250 000 Kč na nákup osobního automobilu pro potřeby Pečovatelské služby. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu prevence na projekt Prevence v Říčanech ve výši 198 800 Kč.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada doporučila Zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o společném postupu ve věci projektu „Rekonstrukce areálu FK Říčany“, o spolupráci při zadávání veřejných zakázek a o náležitostech řízení investice ze strany města, která byla dne 25. 10. 2019 uzavřena mezi městem Říčany a spolkem FK Říčany. Předmětem dodatku je možnost využití finančního příspěvku města Říčany na úhradu způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených ve veřejnoprávní smlouvě.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada doporučila Zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000 Kč z Fondu rozvoje města Říčany za účelem realizace projektu Rekonstrukce areálu FK Říčany, která byla dne 28. 4. 2020 uzavřena mezi městem Říčany a spolkem FK Říčany. Dodatkem č. 1 se mění účel a výše poskytnuté dotace tak, že dotace ve výši 2 260 000 Kč se poskytuje na úhradu způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu. Částka 240 000 Kč pak představuje návratnou finanční výpomoc na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada souhlasila s dodáním a montáží interiérového vybavení pro MŠ Kuřátko společností TRIO interiér s.r.o., za cenu 549 148,82 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 11. 6. 2020

Rada přijala celkem 15 usnesení

 

υ Rada souhlasí se zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem TDS, BOZP a dotační management pro stavbu základní školy na Komenského náměstí, Říčany, a jmenovala komisi pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek.

Hlasy pro: 7 

 

υ Rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek na akci Městské kulturní slavnosti 2020 – Husité v Říčanech ve výši 100 000 Kč a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přijetí dotace na akci Městské kulturní slavnosti 2020 – Husité v Říčanech.

Hlasy pro: 7 

 

υ Rada souhlasila s organizací zadávacího řízení na veřejnou zakázku Sdružené dodávky elektrické energie a zemního plynu pro město Říčany a jím zřizované organizace pro období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023 formou nákupu na komoditní burze firmou eCENTRE a.s. za celkovou cenu 35 090 Kč vč. DPH

Hlasy pro: 7

 

υ Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s Pavlem Šporclem týkající se kulturní akce s názvem Koncert na vlnách hudby a naděje v areálu koupaliště Jureček v termínu 12., 13., 14. června 2020. Na uvedené tři koncerty bude vybíráno vstupné v rozmezí 400 – 650 Kč.

Hlasy pro: 7 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena