Zastupitelstvo a Rada města Říčany

31. 8. 2020

Krátce z Rady města Říčany
dne 18. 6. 2020

Rada přijala celkem 27 usnesení

υ Rada souhlasila s dodávkou a instalací dřevěných herních prvků pro dětské hřiště a realizací příslušných dopadových ploch na zahradě rekonstruované MŠ v Kuří, společností YGGDRASILMONT s.r.o., za cenu 500 000 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada souhlasila s opravou budovy osadního výboru Jažlovice firmou MARKO PLUS s.r.o., za cenu 560 873 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada schválila uzavření darovacích smluv v celkové výši 250 tis. Kč na Projekt mobilita zaměstnanců.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada souhlasila s dodáním mobiliáře na cyklostezku Do Prahy na kole společností Dřevoslav, s.r.o., za celkovou cenu 257 415,40 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada schválila realizaci dopravního opatření č. 20/2020 - zřízení zpomalovacího polštáře na komunikaci Jizerská v křížení s ul. Otavská dle předložené projektové dokumentace. Tímto usnesením není dotčeno rozhodování příslušných orgánů státní správy.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada schválila Řád veřejných pohřebišť města Říčany aktualizovaný dle novely zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof na akci Zlatý oříšek Středočeského kraje 2020 ve výši 50 000 Kč.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 25. 6. 2020

Rada přijala celkem 17 usnesení

υ Radní schválili vypořádání nájemného za nevyužité hodiny ve sportovištích v majetku města Říčany z důvodu vládních opatření, spojených s COVD 19, a ukládá finančnímu oddělení zajistit toto vypořádání s jednotlivými nájemníky.

Hlasy pro: 7 

υ Rada schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě se zhotovitelem stavby společností T4 Building s.r.o., kterým se stanovují vícepráce a méněpráce pro realizaci díla „Vodovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky a veřejné části přípojek“, cena díla se zvyšuje o 74 310, 13Kč bez DPH. Upravená cena díla tudíž činí 22 648 406, 47 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1 

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 2. 7. 2020

Rada přijala celkem 23 usnesení

υ Radní souhlasili se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku Sdružené dodávky elektrické energie pro město Říčany a jeho příspěvkové organizace, formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 odst. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy nákup dodávek bude uskutečněn prostřednictvím komoditní burzy.

Hlasy pro: 7

υ Radní souhlasili se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku Sdružené dodávky zemního plynu pro město Říčany a jeho příspěvkové organizace, formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 odst. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy nákup dodávek bude uskutečněn prostřednictvím komoditní burzy.

Hlasy pro: 7 

υ Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě týkající se tří koncertů Pavla Šporcla v areálu koupaliště Jureček v termínu 12. – 14. 6. 2020. Umělec se vzdává odměny za koncert konaný dne 14. 6. 2020 a zavazuje se přispět částkou 25 000 Kč ze své odměny na účet veřejné sbírky č. 19-6131000227/0100, vedený u Komerční banky, a.s., vyhlášené městem Říčany ve prospěch zdravotníků postižených nemocí COVID-19 a jejich rodin.

Hlasy pro: 7 

υ Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dodávce licencí SW Scarabeus pro úsekové měření rychlosti (5ks) vč. implementace a technické podpory po dobu 5 let za cenu 438 600 Kč bez DPH se společností INIT technology s.r.o.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada schválila uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města za rok 2020 s auditorskou firmou ATLAS AUDIT s r.o., za cenu 80 tis. Kč bez DPH.

Hlasy pro: 7 

υ Rada schválila přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tématického zadání Obecní knihovny ve výši 68 000 Kč na realizaci projektu Dovybavení Husovy knihovny.

Hlasy pro: 7

υ Rada souhlasila s přijetím dotace ve výši 379 379 Kč na pořízení dvou elektrovozidel a dvou chytrých nabíječek. Podporu poskytne Státní fond životního prostředí ČR.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada schválila navýšení kapacity 2. ZŠ Bezručova Říčany, p.o., z 790 na 800 žáků a 3. ZŠ u Říčanského lesa Říčany, p.o. z 650 na 680 žáků s platností od 1. 9. 2020.

Hlasy pro: 7 

υ Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem STREET s.r.o. Předmětem smlouvy je výstavba cyklostezky v ulici Kamenická v Říčanech za cenu 1 060 819,75 Kč vč. DPH. Na základě stanoviska Finančního výboru mohou být stavební práce zahájeny až po přiznání dotace.

Hlasy pro: 7 

 

Krátce z mimořádné Rady města Říčany dne 3. 7. 2020

Rada přijala celkem 2 usnesení

 

υ Radní souhlasili s uzavřením smlouvy na výstavbu MŠ Větrník, Říčany se zhotovitelem Zlínstav, a. s., za 66 853 006,93 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7 

 

Krátce z Rady města Říčany dne 9. 7. 2020

Rada přijala celkem 15 usnesení

 

υ Rada doporučila ZmŘ projednat a schválit investiční záměr Dostavba kanalizace v lokalitě Rak.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada schválila rozpočtové opatření – přijetí dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích příspěvek (za období 10/2017-12/2018) ve výši 696 815 Kč.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada schválila uzavření smlouvy na prodloužení pilotního projektu služby BIKESHARING – systém sdílených jízdních kol, který bude prodloužen do 31. 8. 2020 společností NEXTBIKE Czech Republic, s.r.o.  a schválila uvolnění částky 100 tisíc Kč vč. DPH z rezervy rady města.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 16. 7. 2020

Rada přijala celkem 5 usnesení

 

υ Rada souhlasila s opravou povrchu komunikace Na Kavčí skále zhotovitelem JPR Realizace s.r.o., za cenu 275 880 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada souhlasila s uzavřením darovací – sponzorské smlouvy mezi městem Říčany a firmou PENTA TRADING spol., s.r.o., týkající se přijetí finančního daru ve výši 31 000 Kč jako účelového příspěvku na realizaci významné kulturní akce – tří koncertů Pavla Šporcla, které se konaly 12. – 14. 6. 2020 v areálu koupaliště Jureček.

Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2

Krátce z Rady města Říčany
dne 23. 7. 2020

Rada přijala celkem 31 usnesení

υ Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu trati Praha – Benešov, formou zjednodušeného podlimitního řízení. Jmenovala také výběrovou komisi.

Hlasy pro: 7 

υ Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem Badatelská zahrada při ZŠ U Lesa, Říčany, formou otevřeného řízení.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada schválila snížení nájemného z důvodu opatření vlády Covid – 19 za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 ve výši 30% z předepsaného nájemného:

Což činí pro nájemce JeBeMe s.r.o., částku 57 236,40 Kč.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1 

Což činí pro nájemce M. Vilimovský, částku 25 171,20 Kč.

Hlasy pro: 4, proti: 1, zdrželi se: 2 

Což činí pro nájemce Mgr. J. Trojánek, částku 21 757,80 Kč.

Hlasy pro: 7

Což činí pro nájemce M. Cízlová, částku 8 129,70 Kč.

Hlasy pro: 7 

Což činí pro nájemce M. Vedrala, částku 20 552,70 Kč.

Hlasy: pro: 7 

υ Rada souhlasila s uzavřením dohody o uznání reklamovaných vad na díle „Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody“ a náhradním plnění za ně se Společností Říčany – Stavitelství Řehoř + T4Building, zastoupenou Petrem Řehořem.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

 

υ Rada doporučila Zastupitelstvu schválit investiční záměr Chodník Vojkovská – Strašín.

Hlasy: pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada schválila objednání projektu na řešení havarijního stavu způsobeného vlhkostí a plísní v suterénu ZUŠ, pro obnovení provozu dvou tříd pro ZUŠ, od firmy A.D.U. ateliér s.r.o. za 95 tis. Kč bez DPH a souhlasí s podpisem výjimky na tyto práce do 99 tis. Kč bez DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada souhlasila s uvolněním částky 74 310,13 Kč bez DPH, z rezervy rady na vícepráce na krytí dodatku č. 3 v souvislosti se stavbou Vodovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky a veřejné části přípojek.  

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na Opravu a odbahnění rybníků Jažlovice zhotovitelem LNConsult s.r.o., za cenu 163 500 Kč vč. DPH. Cena bude hrazena z rozpočtu osadního výboru.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z Rady města Říčany
dne 30. 7. 2020

Rada přijala celkem 16 usnesení

υ Rada schválila provedení hydrogeologického průzkumu v lokalitě nedostavěné věznice s cílem zjistit, zda lze zajistit úplné či alespoň částečné (50%) zásobování pitnou vodou plánovaných objektů Krajského ředitelství policie SK s požadovanou kapacitou spotřeby pitné vody 28 504 m³/rok.

Hlasy pro: 7 

υ Rada schválila poskytnutí slevy z nájemného Říčanské hokejové s.r.o., z důvodu opatření plynoucích z usnesení vlády ČR č. 194 a to od 12. 3. do 25. 5. 2020 ve výši 30 %, což představuje částku 39.391,70 Kč včetně prominutí úroků z prodlení vzniklých v souvislosti s neuhrazením nájemného.

Hlasy pro: 7 

υ Rada schválila poskytnutí slevy z nájemného panu J. Filingerovi z důvodu dočasného uzavření  - omezení provozu sběrných surovin a to od 12. 3. do 12. 6. 2020 ve výši 30 %, což představuje částku 8 405,70 Kč.

Hlasy pro: 7 

υ Rada schválila poskytnutí slevy z nájemného Říčanský pivovar s.r.o. z důvodu opatření plynoucích z usnesení vlády ČR č. 194 a to od 12. 3. do 25. 5. 2020 ve výši 30 %, což představuje částku 3 264,60 Kč včetně prominutí úroků z prodlení vzniklých v souvislosti s neuhrazením nájemného za rok 2020.

Hlasy pro: 7 

υ Rada schválila rozpočtové opatření z důvodu přiznání dotace na akci Stezka pro pěší a cyklisty v trase zrušené vlečky.

Hlasy pro: 7 

υυ Rada vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva zemědělství ve věci stanovení bilančních nároků pro vodovod ve vlastnictví společnosti TRIPS spol. s r.o. umístěný v katastrálním území obcí Křenice, Sluštice a Sibřina, na zdroje zásobování pitnou vodou ze skupinového vodovodu ve vlastnictví města Říčany ve výši ročního maximálního limitu ve výši 82 000 m³/rok.

Hlasy pro: 7 

υ Rada schválila uzavření nájemní smlouvy s nájemcem SUPER Sport spol. s r.o. jejímž předmětem bude nájem části pozemku parc. č. 1770/3 k.ú. Říčany u Prahy o výměře cca 15 m² za účelem provozování občerstvení u cyklostezky a prodeje sortimentu pro volné grilování na dobu určitou pěti let, a to vždy v měsících od 1. 3. do
31. 10. příslušného kalendářního roku a za nájemné ve výši 6 000 Kč za měsíc.

Hlasy pro: 7 

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 6. 8. 2020

Rada přijala celkem 12 usnesení

υ Rada souhlasila s přemístěním úřední desky a opravou fasády čp. 83 zhotovitelem Jindřichem Kotkem, za cenu 177 811,03 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7 

υ Rada schválila uzavření dodatku č. 4 na akci Intenzifikace ČOV Říčany na více a méněpráce vzniklých v průběhu této stavby viz změnový list č. 4 v příloze se Společností pro Intenzifikaci ČOV, Říčany. Celková cena díla se dodatkem č. 4 snižuje o 17 156,18 Kč bez DPH a nyní je ve výši 105 711 174,18 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 7 

υ Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty mezi městem Říčany, městskou částí Praha – Kolovraty, obcí Světice, obcí Strančice, obcí Všestary a městem Mnichovice, jako objednateli, a OHL ŽS, a.s., jako zhotovitelem. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce na stavbě v celkové hodnotě 986 949,11 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada souhlasila s uzavřením Dohody mezi městem Říčany, jako provozovatelem veřejného pohřebiště, a obcí Babice, jako objednatelem, jejímž předmětem bude zajištění práva zřízení obecní hrobky nebo hrobu na veřejném pohřebišti v k.ú. Strašín u Říčan v počtu 5 hrobových míst. Za řádné provozování pohřebiště na Strašíně zaplatí obec Babice městu Říčany odměnu ve výši 10 000 Kč ročně a dále zaplatí příspěvek na úhradu provozních nákladů ve výši 2 750 Kč ročně.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1

 

 

Pozvánka

pro říčanskou veřejnost na

zasedání Zastupitelstva města Říčany

9. září 2020 od 18 hod.

v zasedací síni Městského úřadu Říčany,

Masarykovo náměstí 53/40

 

Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
a na www.ricany.cz.

   Vladimír Kořen , starosta města

 

Součástí tohoto vydání Kurýru je mimořádná příloha Podnikání v Říčanech vydaná na podporu podnikání ve městě po omezení způsobeném nelehkou situací v letošním roce.

 

Pravidelná setkání s vedením města se v uvedených časech konají v budově MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty, místostarosty a místostarostky.

υ 
se starostou Vladimírem Kořenem
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude  16. 9.

υ 
s místostarostkou Hanou Špačkovou
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 23. 9.

υ 
s místostarostou Davidem Michaličkou
každou první středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 30. 9.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena