Zastupitelstvo a Rada města Říčany

4. 10. 2020

Krátce z Rady města Říčany
dne 13. 8. 2020

Rada přijala celkem 23 usnesení

υ Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se zhotovitelem STREETs.r.o. - Výstavba cyklostezky v ulici Kamenická, Říčany. Předmětem je navýšení o 131 000 Kč bez DPH, z rezervy Rady města Říčany na vícepráce. Cena díla upravená tímto dodatkem tudíž činí 1 007 710,54 Kč bez DPH. 

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

υ Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s AktivKid, z.s, o poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč na reprezentaci říčanské členky cyklistického oddílu AktivKid na sérii závodů Světového a Evropského poháru juniorů a Českého poháru v roce 2020.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

 

υ Rada schválila uvolnění částky 675 tis. Kč z rezervy na motivační složku pro učitele na nákup 45 ks počítačů, které budou následně bezúplatně předány základním školám.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

 

υ Rada souhlasila s uzavřením 4 smluv o spolupráci na projektu Posílení technického vybavení pro školní výuku. Smluvními stranami jsou 1. ZŠ Masarykovo nám. Říčany, 2. ZŠ Bezručova Říčany, 3. ZŠ u Říčanského lesa Říčany, 4. základní škola Nerudova Říčany, jako příjemci dotace, a město Říčany, jako partner projektu.

Hlasy: pro: 4, nepřítomno: 3

 

υ Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi městem a MŠ U Slunečních hodin na projektu Rekonstrukce umýváren a realizace zámkové dlažby.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

 

υ Rada souhlasila s předloženým zněním vyjádření města Říčany k projektové dokumentaci pro přeložku II/101.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 20. 8. 2020

Rada přijala celkem 13 usnesení

 

υ Rada schválila rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města o tyto účelové prostředky:

- dotace a účelový příspěvek pro DPS Senior a stacionář Olga Říčany z rozpočtu Středočeského kraje Humanitárního fondu ve výši 250 000 Kč na nákup osobního automobilu pro potřeby Pečovatelské služby.

- dotace a účelový příspěvek z MPSV pro DPS Senior a stacionář Olga Říčany ve výši 432 918 Kč na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID 19.

- dotace a účelový příspěvek pro Muzeum ze Středočeského kraje na projekt „Tvoř a hraj si venku“ ve výši 162 420 Kč.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Radní doporučili ZMŘ schválit investiční záměr „Umístění FVE na střechu budovy 3.ZŠ U Říčanského lesa“.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu trati Praha – Benešov, neboť se do veřejného řízení nepřihlásil žádný zájemce.

Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2

 

υ Rada jmenovala členy školských rad na dobu tří let do 4 základních škol.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 27. 8. 2020

Rada přijala celkem 10 usnesení

 

υ Rada schválila uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě se společností T4 Building s.r.o., kterým se stanovují vícepráce a méněpráce pro realizaci díla Vodovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky a veřejné části přípojek. Navýšení činí 391 224, 93 Kč bez DPH z rezervy Rady města Říčany na vícepráce. Cena díla upravená tímto dodatkem č. 4 tudíž činí 23 039 631,40 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2

 

υ Rada schválila uzavření dodatku č. 1 k SOD na akci Rekonstrukce areálu FK Říčany na více a méněpráce mezi FK Říčany jako objednatelem a zhotovitelem firmou HOSS a.s., s navýšením o 10,50Kč bez DPH a souhlasí s jeho podpisem.  Nyní je celková cena díla 7 025 376,18 Kč s DPH.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

υ Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o zajištění licencí Microsoft mezi městem Říčany, a F.F.T. , s.r.o., za cenu 427 928,60 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 3. 9. 2020

Rada přijala celkem 13 usnesení

υ Rada schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Techtex, s.r.o., na montáž sportovní přetlakové haly na sportovišti u Říčanského lesa za cenu 339 064 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

υ Rada souhlasila s uzavřením SOD na projektovou dokumentaci Park v ul. Bílá Říčany, související inženýrskou činnost a činnost autorského dozoru na stavbě projekčním atelierem NOZA s.r.o, cenu díla 198 900 Kč bez DPH, tj. 240 669 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

υ Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku č. 11/2020 Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pod tratí Praha – Benešov II, formou otevřeného řízení dle § 52 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 10. 9. 2020

Rada přijala celkem 10 usnesení

 

υ Rada souhlasila s přijetím dvou sponzorských darů příspěvkovou organizací 1. základní škola Říčany, ve výši
5 000 Kč a 50 000 Kč určených na financování rekonstrukcí a oprav ve škole.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada zrušuje výběrové řízení na pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 1619 Komenského nám. v Říčanech, které se uskutečnilo za základě zveřejněného záměru v termínu od 24.6.2020 do 24.7.2020, a to v celém rozsahu.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 17. 9. 2020

Rada přijala celkem 50 usnesení

 

υ Rada souhlasila s údržbou cyklostezky v Říčanech po dobu jednoho spol. Robick services s.r.o., za cenu 658 541,77 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

 

υ Rada schválila poskytnutí účelového příspěvku na jednorázový stabilizační příspěvek, včetně zákonných odvodů, pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných městem Říčany podle 6-2017 Pravidel města Říčany – varianta C v celkové výši 1 060 607 Kč.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

υ Rada odsouhlasila poskytnutí účelového příspěvku na jednorázový náborový příspěvek, včetně zákonných odvodů, pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných městem Říčany podle 6-2017 Pravidel města Říčany – varianta C v celkové výši 682 086 Kč.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

υ Rada schválila poskytnutí účelového příspěvku na dopravu, včetně zákonných odvodů, pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných městem Říčany podle 6-2017 Pravidel města Říčany – varianta C v celkové výši 102 068 Kč

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

υ Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci zpevněných ploch pro stání separovaného odpadu za cenu 365 595,45 Kč vč. DPH a s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci zámečnických konstrukcí pro stání separovaného odpadu za cenu 386 768,91 Kč vč. DPH, zhotovitelem M. Lébl – zámečnictví.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

υ Rada schválila materiál Provoz koncertního a výstavního sálu nacházejícího se v budově čp. 83 Masarykovo náměstí. Schválila také ceník pronájmu koncertního sálu.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1

 

Pozvánka

pro říčanskou veřejnost na

zasedání

Zastupitelstva města Říčany

14. října 2020 od 18 hod.

v zasedací síni Městského úřadu Říčany,

Masarykovo náměstí 53/40

 

Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
a na www.ricany.cz.

   Vladimír Kořen , starosta města

Pravidelná setkání s vedením města se v uvedených časech konají v budově MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty, místostarosty a místostarostky.

υ 
se starostou Vladimírem Kořenem
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc nebude.

υ 
s místostarostkou Hanou Špačkovou
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc nebude.

υ 
s místostarostou Davidem Michaličkou
každou první středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 7. 10.

 

 

Krátce ze Zastupitelstva města
Říčany dne 9. 9. 2020

Zastupitestvo přijalo celkem 42 usnesení

 

υ Zastupitelstvo vzalo na vědomí předžalobní výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k bytu prostřednictvím právního zástupce s tím, že Zastupitelstvo města Říčany vyčká ve věci jednání o převodu bytových jednotek v budově čp. 1910, Komenského nám., Říčany, se svým konečným stanoviskem na pravomocné rozhodnutí v řízení vedeném u Okresního soudu pro Prahu – východ pod sp. zn. 3 C 423/2019 o určení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Pro 16, zdrželi se 2, nepřítomni 3

υ Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města na rok 2020: snížení rozpočtových příjmů         -  96 477 784,15 Kč, snížení provozních výdajů           -    3.752.997,23 Kč, snížení investičních výdajů       -104 471 165,85 Kč, navýšení splátek úvěru + 4 166 666,67 Kč, posílení rozpočtových rezerv    + 7 579 712,26 Kč.

Pro 14, zdrželi se 3, nepřítomni 4

 

υ Zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím slevy z nájemného společnosti Nemocnice Říčany, a. s., ze smlouvy o nájmu podniku, jejímž je město vedlejším účastníkem, a to z důvodu vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR v souvislosti s epidemií COVID 19 za období od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2020 ve výši 30 %, což představuje částku 162 615,60 Kč.

Pro 12, proti 1, zdrželi se 4, nepřítomni 4

 

υ Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Rekonstrukce úpravny vody Radošovice a obnova vrtů.

Pro 16, nepřítomno 5

 

υ Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na rozšíření parkoviště v ul. Olivova v celkové předpokládané ceně 7,2 mil. Kč.

Pro 16, zdržel se 1, nepřítomno 4

 

υ Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Chodník Vojkovská – Strašín.

Pro 17, nepřítomni 4

 

υ Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Umístění FVE na střechu budovy 3. ZŠ u Říčanského lesa.

Pro 14, zdrželi se 2, nepřítomno 5

υ Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Dostavba vodovodu v lokalitě Rak.

Pro 18, nepřítomni 3

 

υ Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních prostředků na žádosti podané v programu Akce 2020 v celkové výši 1 010 850 Kč, přičemž dle doporučení dotační komise došlo ke snížení požadované částky dotace u vybraných projektů. Projekty, které se z důvodu koronavirové pandemie nemohly uskutečnit, podpořeny nebudou. Dále nebudou podpořeny projekty organizace FBC Draci, z. s., Den florbalu, organizace KPZ Říčany, z. s., Exkurze na Farmu a Stan pro vydávání zeleniny na Dvorku a projekt žadatele Aizen-japonská zahrada, o. p. s., s názvem Babí léto.

Pro 16, zdrželi se 2, nepřítomni 3

 

υ Zastupitelstvo schválilo alokaci na program Akce 2021 ve výši 1 000 000 Kč.

Pro 14, zdrželi se 4, nepřítomni 3

 

υ Zastupitelstvo schválilo snížení celkové částky na jednoho žadatele ze 115 000 na 70 000 Kč.

Pro 15, zdrželi se 3, nepřítomni 3

 

υ Zastupitelstvo schválilo dotační program Akce na rok 2021.

Pro 15, zdrželi se 3, nepřítomni 3

 

υ Zastupitelstvo schválilo dotační program Provoz pro rok 2021 s tím, že hlavní hodnotící kritéria budou posuzována za období 2019-2020, tedy za poslední 2 roky.

Pro 13, zdrželo se 5, nepřítomni 3

 

υ Zastupitelstvo schválilo alokaci na program Provoz 2021 ve výši 3 500 000 Kč.

Pro 13, zdrželo se 5, nepřítomni 3

 

υ Zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy České republiky č. DS/00397/2020/OMP (č. S 398/20) mezi Lesy České republiky a městem Říčany, jejímž předmětem bude bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1649/39 v k. ú. Říčany u Prahy o výměře 72 m2.

Pro 18, nepřítomni 3

 

υ Zastupitelstvo města Říčany schválilo bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 112/4 k. ú. Voděrádky městem Říčany od České republiky – Státního pozemkového úřadu.

Pro 18, nepřítomni 3

 

υ Zastupitelstvo souhlasilo s vyřazením stavby skladu v areálu ČOV, na pozemku st. 2927 v k. ú. Říčany u Prahy o výměře 296 m2, v pořizovací ceně 700 000 Kč z majetku města, a to z důvodu rekonstrukce areálu ČOV.

Pro 18, nepřítomni 3

Přispějte říčanským skautům na obnovu vyhořelé klubovny:

2001617132/2010

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena