Zastupitelstvo a Rada města Říčany

1. 11. 2020

Krátce z Rady města Říčany
dne 24. 9. 2020

Rada přijala celkem 8 usnesení

υ Rada schválila zahájení úkonů pro výběr poskytovatele odborného poradenství pro přípravu soutěže na poskytovatele služeb provozování systému nakládání s komunálním odpadem s využitím systému třídění odpadu „door to door“.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

υ Rada souhlasila s uzavřením darovací smlouvy s dárcem Českou spořitelnou, a.s., jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč, účelově určeného na úpravu parku v ul. M. Pujmanové u Domova důchodců v Říčanech s termínem vyúčtování do 31. 12. 2020.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

υ Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy s Project Management Service, s.r.o., za cenu 3 740 110 Kč vč. DPH. Předmětem příkazní smlouvy jsou činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a činnost dotačního managementu při realizaci stavby Základní škola na Komenského náměstí, Říčany.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

Krátce z mimořádné Rady města Říčany dne 25. 9. 2020

Rada přijala celkem 3 usnesení

 

υ Rada schválila částku 300 000 Kč na nákup výsadbového materiálu a zajištění realizace výsadby stromů v ulicích města z rezervy Rady města.

Hlasy pro: 7 

 

υ Rada schválila realizaci nákupu výsadbového materiálu 191 ks dřevin pro Výsadbu zeleně v ulicích města Říčany a ukládá tajemníkovi města zahájení úkonů k realizaci vyhlášení výběrového řízení na dodavatele výsadbového materiálu.

Hlasy pro: 7 

 

υ Rada schválila spolufinancování nákladů na zřízení a provoz odběrného místa na testování COVID 19 v areálu Nemocnice Říčany, a.s. s tím, že ½ nákladů hradí města a ½ nákladů hradí Nemocnice Říčany a.s. Město Říčany tím zároveň získává možnost přednostního testování zaměstnanců města a příspěvkových organizací města.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1 

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 1. 10. 2020

Rada přijala celkem 12 usnesení

 

υ Rada souhlasila s provedením plošné opravy povrchu ulice Výhledová v majetku Města Říčany formou plošné pokládky asfaltového betonu. Oprava bude financována z prostředků osadního výboru Pacov.

Hlasy pro: 7

 

υ Rada schválila uzavření smlouvy o poskytování software a služeb souvisejících se správou jeho obsahu na užívání internetové platformy PinCity se společností AQE advisors, a.s. za 40 000 Kč bez DPH ročně a dále 950 Kč bez DPH za hodinu za případné doplňkové služby. Platforma PinCity umožňuje vizualizaci rozvojových záměrů či objektů města na mapovém podkladu s možností editace a přidávání projektů či objektů, a dále slouží jako nástroj pro participativní řízení s možností vkládání občanských návrhů, hlasování či diskuzí.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se zhotovitelem WALCO CZ spol. s r.o. Předmětem dodatku je prodloužení lhůty pro předání výzvy k zahájení realizace díla do 30. 4. 2021.

Hlasy pro: 7 

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 8. 10. 2020

Rada přijala celkem 48 usnesení

 

υ Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 3 se společností HB Golf, kterým se stanovují vícepráce a méněpráce pro realizaci díla Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění rybníka Rozpakov, cena se zvyšuje o 538. 240,81 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

υ Rada schválila uzavření dodatku č. 5 se Společností pro Intenzifikaci ČOV, Říčany na vícepráce vzniklé v průběhu stavby Intenzifikace ČOV Říčany. Cena se zvyšuje o 496 113,20 Kč bez DPH, celková cena díla nyní ve výši 106 207 287,38 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada uložila OSM zveřejnit na dobu min. 15 dnů záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v č. p. 219 Nádražní ul. v Říčanech za účelem veřejného vystavení vlakového modelového kolejiště a provozování tematické kavárny a restaurace, a to na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada souhlasila s přijetím dotace ve výši 217 800 Kč ze Státního fondu životního prostředí na dofinancování Územní studie krajiny správního obvodu s rozšířenou působností Říčany a souhlasí s podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky č. 12/2020 – Elektromobil pro město Říčany, formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

 

υ Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci altánu u Mlýnského rybníka zhotovitelem RoČe stav s.r.o.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

 

υ Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na Opravu komunikace Jizerská, zhotovitelem JPR Realizace s.r.o., za cenu 468 270 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč z humanitárního fondu pro spolek Rozum a Cit na podporu služeb, které jsou poskytovány pěstounským rodinám v Říčanech a okolí.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

υ Rada schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč z humanitárního fondu pro Komunitní centrum Říčany, o.p.s., na provoz společnosti poskytující sociální služby občanům Říčan.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

Krátce ze Zastupitelstva města
Říčany konaného dne 29. 9. 2020

 

υ Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozsudek Okresního soudu Praha – východ ze dne 18. 8. 2020 čj. 3 C 423/2019-109, doručený městu Říčany dne 18. 9. 2020.

Hlasy pro: 21 

υ Zastupitelstvo vzalo na vědomí znalecké posudky na odhad aktuální hodnoty bytů s tím, že celková aktuální obvyklá hodnota bytů č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36 v budově čp. 1910, Komenského nám., 251 01 Říčany, které mají být za kupní cenu 100 Kč za jeden byt převedeny do vlastnictví současných nájemců, činí cca 84 050 000 Kč.

Hlasy pro: 12, zdrželi se: 1, nehlasovalo: 8

 

υ Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru prodeje bytů č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36 v budově čp. 1910, Komenského nám., 251 01 Říčany na elektronické úřední desce na dobu nejméně 15 dnů za podmínky nabytí právní moci rozsudku Okresního soudu Praha – východ čj. 3 C 423/2019-109 ze dne 18. 8. 2020.

Hlasy pro: 11, zdrželi se: 10

 

υ Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení právního zástupce města Říčany, advokátky Jany Zwyrtek Hamplové, ze dne
22. 9. 2020 k rozsudku Okresního soudu ze dne 18. 8. 2020, čj. 3 C 423/2019-109 o nutnosti podat odvolání proti citovanému rozsudku mimo jiné i z důvodu povinnosti zastupitelů hájit zájmy města ve smyslu zákona o obcích a složeného slibu. Zároveň bere na vědomí analýzy právních zástupců strany žalované Zuzany Smítkové a Ondřeje Surmy, a právní stanovisko Světlany Semrád Zvolánkové.

Hlasy pro: 19, zdrželi se: 2 

 

υ Zastupitelstvo schválilo nepodávat odvolání proti rozsudku Okresního soudu Praha – východ čj. 3 C 423/2019-109 ze dne 18. 8. 2020 u Krajského soudu v Praze.

Hlasy pro: 11, proti: 8, zdrželi se: 2 

 

Krátce ze Zastupitelstva města
Říčany dne 14. 10. 2020

 

υ Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením Plánovací smlouvy se společností Říčanská oáza, s. r. o. Obsahem Plánovací smlouvy je zejména závazek společnosti Říčanská oáza, s. r. o., vybudovat chodník v ulici Rooseveltova, terénní úpravy, výsadbu zeleně podél ulice Říčanská a finančně přispět městu na podílení veřejné infrastruktury částkou 275 340 Kč.

Hlasy pro: 15, zdrželi se: 3, nepřítomno: 3

 

υ Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením dodatku č. 1 k plánovací smlouvě mezi městem Říčany na straně jedné a INGESTIN, s.r.o. Obsahem je úprava parametrů splaškové kanalizace vč. sjednocení termínu výstavby, kolaudace a termínu uzavření kupní smlouvy na tuto infrastruktury nově do 01. 03. 2021.

Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3

 

υ Zastupitelstvo schválilo směnnou smlouvu, smlouvu o zřízení služebnosti, o budoucím zřízení služebnosti a o převodu komunikace č. SS/00736/2020/OMP mezi městem Říčany jako prvním směnitelem, a CONTERA Investment III., s. r. o., jako druhým směnitelem.

Hlasy pro: 16, zdrželi se: 1, vyloučeni: 1, nepřítomno: 3

 

υ Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 150 000 Kč z veřejné sbírky vyhlášené městem Říčany ve prospěch zdravotníků postižených nemocí COVID-19 či ve prospěch jejich rodin.

Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3

 

υ Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy s Nadačním fondem Kapka naděje, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 35 680 Kč + 5 € na podporu dětských pacientů. Tato částka odpovídá vybranému dobrovolnému vstupnému na akci letní kino Říčany v srpnu 2020.

Hlasy: pro: 17, nepřítomno: 4

 

υ Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s Terapeutickým centrem Modré dveře, z. ú., na poskytnutí individuální dotace ve výši 60 000 Kč na dofinancování základní činnosti organizace.

Hlasy pro: 15, zdrželi se: 3, nepřítomno: 3

υ Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč společnosti Magdalena, o.p.s., na poskytování sociální služby – adiktologické služby pro klienty z Říčan.

Hlasy pro: 14, zdrželi se: 4, nepřítomno: 3

 

υ Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální dotace ve výši 85 000 Kč spolku FK Radošovice, z. s., na výstavbu dětského hřiště ve sportovním areálu Radošovice.

Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3

υ Zastupitelstvo schválilo uzavření nájemní smlouvy s panem Davidem Frydrychem, jako nájemcem, na pronájem prostor sloužících podnikání - prodejny potravin v čp. 1619 Komenského nám. v Říčanech na dobu určitou 10 let za cenu 28 000 Kč vč. DPH měsíčně.

Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4

 

Pozvánka pro říčanskou veřejnost na

zasedání

Zastupitelstva města Říčany

11. listopadu 2020 od 18 hod.

místo konání bude upřesněno
na webu města

 

Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
a na www.ricany.cz.

   Vladimír Kořen , starosta města

 

Z očí do očí

Pravidelná setkání se v listopadu ruší, případné změny budou upřesněny na webu města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena