Buďte opatrní!

31. 1. 2021

Buďte opatrní! Odpovědnost obce za úrazy na chodníku není neomezená

Přišla opět zima a s ní i zhoršené podmínky pro chůzi na chodnících a místních komunikacích v důsledku sněhu a náledí. V této souvislosti chce sto opětovně upozornit své občany, že není odpovědné za jakýkoliv úraz, který se stane na chodníku či komunikaci ve vlastnictví města.

Problematiku odpovědnosti za škodu vzniklou uživatelům pozemních komunikací upravuje zákon o pozemních komunikacích, který stanoví, že za škodu vzniklou uživatelům komunikací odpovídá vlastník komunikace, tj. ve většině případů obec. Odpovědnost obce však není neomezená. V zákoně je totiž stanoveno, že vlastník komunikace či chodníku neodpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku či komunikace, pokud prokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, zmírnit ji či na ni upozornit. Ze shora řečeného vyplývá, že chodec je povinen přizpůsobit svou chůzi stavu komunikace a momentálnímu stavu počasí, tj. např. napadanému sněhu či ledu.

Město Říčany vydalo nařízení č. 2/2011 o údržbě místních komunikací (dostupné na webových stránkách města), kde se každý může seznámit s tím, jak město zajišťuje zimní i letní údržbu místních komunikací, tj. které komunikace se udržují přednostně a které až následně. Přílohou nařízení je plán zimní i letní údržby.

Město Říčany je samozřejmě pojištěno pro případy shora uvedené odpovědnosti za škodu způsobenou úrazy na místních komunikacích. Pojišťovna posuzuje každý případ individuálně. V poslední době pojišťovna nepřiznala náhradu za většinu úrazů, protože dospěla k názoru, že nebyly naplněny podmínky objektivní odpovědnosti města za úraz, tj. že si poškození způsobili úraz svou neopatrností. Poškozeným pak nezbývá, než se se svým nárokem na škodu obrátit na soud. Důkazní břemeno leží na poškozeném, tj. poškozený má povinnost vznik škody prokázat a doložit např. mapkou či fotografií se zakresleným místem úrazu, popisem příčiny úrazu, lékařskou zprávou, svědeckými výpověďmi apod.

Město chce tedy závěrem varovat především starší spoluobčany, aby v zimních měsících přizpůsobili svou chůzi zhoršeným povětrnostním podmínkám, aby tak předešli nepříjemnému úrazu a následně i dohadování s pojišťovnou, případně soudnímu řízení.

Eliška Špoková, vedoucí odboru právního MěÚ v Říčanech

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena