Informace k dopravním opatřením na území města Říčany

25. 4. 2013

Na konci loňského roku město Říčany realizovalo několik dopravních opatření na území města Říčany. V současné době se připravuje realizace další dopravních opatření, jejichž cílem je upravit provoz na území města tak, aby došlo ke snížení alespoň části negativních dopadů silniční dopravy na život obyvatel a návštěvníků města.

Návrhy těchto dopravních opatření byly projednány a schváleny Radou města Říčany a projednány i na veřejném zasedání s občany. Některá z těchto opatření iniciovali i samotní občané dotčených lokalit nespokojení se stávajícím stavem.  Předkládáme občanům přehled změn, které již proběhly nebo čekají na realizaci a které mohou ovlivnit způsob pohybu na komunikacích města.

 

REALIZOVANÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Mozartova, Janáčkova, Kubelíkova : na podzim r. 2012 bylo realizováno dopravní opatření – změna dopravního režimu ulic. V této lokalitě byl změněn dopravní režim z komunikací s obousměrným provozem na komunikace s jednosměrným provozem. Úpravu si vyžádali jednak obyvatelé této lokality ale i zejména šířkové poměry komunikací, které neodpovídají požadavkům  na obousměrný provoz.

Čechova, Zeyerova, Raisova: v listopadu 2012 byla realizována další část koncepce jednosměrných ulic na území města Říčany. Jednalo se o změnu dopravního režimu z obousměrného provozu na jednosměrný s cílem zajistit bezpečnější napojení na páteřní komunikaci Říčan I/2 Černokosteleckou.

Cesta svobody (úsek Štefánikova-Mánesova): na podzim 2012 byla realizována změna pěší zóny na zónu obytnou a došlo k instalaci zábranových sloupků na této komunikaci. Změnu tohoto dopravního režimu si vyžádala tehdejší tristní dopravní situace a naprosté nerespektování tehdy platného dopravního značení (vjezd do pěší zóny a parkování v ní). Dalším velice důležitým důvodem je snaha o vybudování klidné a bezpečné přístupové cesty z centra města na nádraží ČD. V dohledné době bude následovat i změna dopravního režimu v poslední části ul. Cesta svobody (mezi ul. Politických vězňů a nádražím ČD).

Bezručova (úsek Smiřických – Dukelská): komunikace byla zjednosměrněna v úseku a směru od ul. Smiřických po ul. Dukelská. Změnu si vyžádala tristní dopravní situace v těsném sousedství nemocnice Říčany. Komunikace Bezručova není vhodná vzhledem ke svým šířkovým poměrům pro obousměrný provoz a parkování byť i jen při jedné straně komunikace.

Smetanova, Dvořákova, Škroupova: Velice diskutovanou byla změna dopravního režimu v ul. Smetanova, Dvořákova a Škroupova. Původní návrh obsahoval mimo zjednosměrnění ulic i vedení cyklodopravy v protisměru ulicí Kamlerova a Smetanova, čímž by došlo k e zlepšení dosažitelnosti centra města pro cyklisty bez nutnosti pohybu po frekventovaných komunikacích. Ovšem s touto částí návrhu nesouhlasil místně příslušný dopravní inspektorát PČR. Po našich urgencích postoupil tuto část žádosti svému nadřízenému orgánu a to krajskému dopravnímu inspektorátu k vyjádření. Do současné doby nebylo bohužel stanovisko krajského DI PČR získáno. Aby došlo ke zlepšení dopravy v uvedené lokalitě, zejména ve Smetanově ul., bylo požádáno o schválení dopravního opatření v dílčí podobě – bez zahrnutí cykloprovozu v protisměru. Zjednosměrněním ulic, zejména Smetanovy ul., předpokládáme odstranění problematického parkování po obou stranách této  komunikace. Realizace opatření proběhla v polovině měsíce dubna 2013.

 

Vltavská (úsek Voděradská – Rooseveltova): V části ulice Vltavská byla provedena úprava dopravního režimu zjednosměrnění v úseku a směru od ul. Voděradská po ul. Rooseveltovu. Realizace proběhla společně s rekonstrukcí povrchu komunikace.

 

PŘIPRAVOVANÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Legií (úsek Bezručova – Bachmačská): V úseku a směru od ul. Bezručova po ul. Bachmačská je navrženo zjednosměrnění provozu. Tato úprava byla vynucena komplikovanou dopravní situací v těsné blízkosti ZŠ Bezručova a byla vedena snahou o zmírnění možných krizových situací v dopravě a ochranou zejména dětí docházejících do této školy. Realizace proběhne s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám do konce měsíce května 2013.

 

Masarykovo náměstí (lokalita kostel – 1.ZŠ): Ochranu dětí navštěvujících školní zařízení má zvýšit i další opatření na severní straně Masarykova náměstí. Zde dojde k úpravě provozu jednak zjednosměrněním části komunikace před kostelem ve směru k Rooseveltově ulici a dále k uzavření komunikace Pod Školou, kam bude vjezd motorovým vozidlům umožněn pouze na povolení.

Pravděpodobně pozitivně vnímaným dopravním opatřením je zrušení zákazu zastavení při severní straně kostela na Masarykově náměstí. Touto úpravou dojde k navýšení o 7 parkovacích míst v této lokalitě. Realizace proběhne s přihlédnutím k vhodným klimatickým podmínkám (nutnost provedení nástřiku vodorovného dopravního značení) v jarním období roku 2013.

Edv. Beneše a Tyrše a Fügnera:  Změnu dopravního režimu v této lokalitě si vyžádala taktéž snaha o zvýšení bezpečnosti dětí. Změna proběhne tím způsobem, že komunikace E. Beneše bude jednosměrná v úseku a směru od ul. plk. Švece po ul. Tyrše a Fügnera. Na tuto část bude navazovat zjednosměrnění ul. Tyrše a Fügnera v úseku a směru od ul. E. Beneše po ul. Černokostelecká.   Realizace proběhne do poloviny měsíce května 2013.

 

NAVRHOVANÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

 

Další dopravní opatření jsou ve fázi návrhu, případně získávání příslušných souhlasů a rozhodnutí. Jedná se o tyto lokality:

Ø  Ruská – původní návrh na vytvoření pěší zóny nebyl akceptován orgány státní správy a DI PČR, v současné době se v návaznosti na investiční záměry města zpracovává alternativní řešení

Ø  U Památné lípy – návrh občanů na vytvoření zóny s dopravním omezením (nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h a zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t) nebyl taktéž akceptován orgány státní správy a DI PČR, v současné době se zpracovává alternativní řešení

 

Oddělení technické správy

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena