Klidné sídliště Olivovna - Názor Petr Semerád

27. 1. 2017

Odpověď - Evžen Heyrovský, vedoucí odboru správy majetku MěÚ Říčany

Přežili jsme 3 – 4 roky stavby školy U říčanského lesa. Úředníci k nám přivedli hustý silniční provoz a smog. Úředníci nám také zařídili osmihodinový rámus sekaček, traktorů a elektrických kos v rámci údržby. Zdroj hluku a prachu. Někdy i nad rámec. Úřední šiml sem totiž posílá sekáče třeba i v listopadu či prosinci, kdy už tráva dávno neroste. Prašnost, hluk a špína se od roku 2010 zvýšily mnohonásobně.

Co tomu říká Nadace manželů Olivových? Nevíme. Víme ale, že mají chránit pro ozdravovnu dětí klidné, tiché a čisté životní prostředí. To je odkaz, ze kterého si někteří činitelé nic nedělají. Nerespektují to, protože to není v jejich blízkosti. Sídliště Olivovna je daleko.

Ke škole by určitě mělo patřit hřiště. To nikdo nezpochybňuje. Určitě, ale ne skatepark, další velký zdroj hluku. Stačí, že zamýšlený sportovní areál přivede na Olivovnu další provoz a s tím spojená negativa. Na tyto megaakce vždy peníze jsou. Na opravu ulice L. Peka a chodníků v širokém okolí nikoliv.

Tak vypadá klidné sídliště Olivovna. Neochrání-li je místní úředníci, musí se lidé bránit sami. Jednou z možností je měření hluku a prašnosti, média apod.

Petr Semerád

 

Upřesnění pohledu na vývoj záměru vybudovat sportoviště u ZŠ u lesa podle mého názoru vyžaduje několik podrobnějších informací. Sportoviště u ZŠ bylo vyprojektováno, avšak pravděpodobně z finančních důvodů nebylo postaveno společně se ZŠ. Naším záměrem bylo původní projekt jednoduše upravit a co nejrychleji zrealizovat. Generel sportovišť z června 2016, který mapoval sportovní aktivity ve městě a disponibilní plochy (nekryté i kryté) pro tyto aktivity vhodné, ukázal, že je velký převis poptávky a že musíme k řešení sportovišť přistupovat koncepčněji. Proto zastupitelstvo schválilo 13. 7. 2016 investiční záměr, který podrobněji specifikoval stavební program tohoto sportoviště, a byl podkladem pro zahrnutí této investice do ročního rozpočtu 2017 a vypsání veřejné zakázky na zhotovitele projektu. Projektant byl vybrán 25. 10. 2016.

V průběhu prací na projektu se předpokládá úzká spolupráce s projektantem a průběžná kontrola tak, aby projekt výsledný projekt splňoval všechna kritéria jak na stavebně technické řešení, tak požadavky kladené orgány státní správy a odbornými organizacemi např. v oblasti hygieny prostředí, ochrany životního prostředí, požární ochrany atd. Obavy např. pana Semeráda považujeme za legitimní a budeme hledat společně s projektantem optimální řešení například volbou vhodných konstrukcí a materiálů. Za samozřejmost považujeme využití výsadby zeleně, která by měla tvořit přirozenou hlukovou barieru od stávající zástavby, byť je vzdálena několik stovek metrů. Jsme přesvědčení, že režim provozu sportoviště a jeho vliv na okolí ve velké míře ovlivní skutečnost, že v areálu bude v době provozu trvalý dohled správce.

Předpokládané dokončení úpravy původního projektu ZŠ je únor 2017. Úprava sportoviště bude řešena změnou stavby před dokončením. Není tedy třeba žádat ani  o územní rozhodnutí ani o stavební povolení. Rozpočet pro rok 2017 počítá i s finančním krytím první etapy realizace úpravy sportoviště ve výši téměř 14 mil. Kč. Což zahrnuje zejména atletický ovál s atletickými sektory, s hřištěm na kopanou uvnitř a pumptrack. Proto předpokládáme, že tato 1. etapa by mohla být v letošním roce vybraným zhotovitelem dokončena. Výstavba scate parku bude součástí druhé etapy. Odbor správy majetku se samozřejmě zabýval i možností provizorního řešení s cílem umožnit dětem co nejdříve účelné využití tohoto dosud nevyužívaného prostoru (jak navrhoval pan zastupitel Šmolík) a poptal potenciální zhotovitele. Jejich předběžné cenové nabídky kolem cca 200 tis. Kč za jedno hřiště velikosti 40 x 20 m2 však byly několikanásobně vyšší než původní předpoklady. Osobně se domnívám, že takové provizorní řešení realizované ve výše uvedené ceně na několik málo měsíců před uvažovaným koncepčním řešením není známkou dobrého hospodaření se svěřenými zdroji. Vedení města jsem realizaci provizorního řešení nedoporučil.

Evžen Heyrovský

Vedoucí odboru správy majetku MěÚ Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena