Komunitní centrum Říčany v roce 2018

1. 2. 2019

V Nestálé počasí nás přivítalo v roce 2019 a dlouhé večery umožňují rekapitulovat rok předchozí.

Organizace Komunitní centrum Říčany o.p.s. se zabývá poskytováním sociálních služeb našim spoluobčanům v Říčanech a přilehlém okolí Středočeského kraje.

Poskytuje tři druhy sociálních služeb, které pokrývají značnou oblast situací, do kterých se z různých příčin, může dostat kdokoli z nás.

Těm, kdo ze zdravotních důvodů, nebo z důvodu omezením věkem, již nemohou zvládnout běžné úkony každodenního života je určena služba OSOBNÍ ASISTENCE. Komunitní centrum Říčany pomáhá svým klientům v jejich přirozeném domácím prostředí. Díky této činnosti mohou naši spoluobčané zůstat ve svých domovech a vyhnout se, jinak nutnému přesunu do neosobního prostředí léčeben a ústavů. Pracovníci Komunitního centra zajišťují pomoc se zachováním všech nezbytných úkonů, které souvisí s péčí o vlastní osobu. Zejména se jedná o pomoc s chodem domácnosti, stravou, hygienou a péčí ve zdravotní oblasti. Dále i v úkonech souvisejících se zachováním přirozených práv a zájmů, tedy vyřizování osobních záležitostí,  jednání s úřady a pomoci se zprostředkováním finanční podpory. Tato péče je zajištěna terénní formou. Pracovníci Komunitního centra navštěvují klienty v jejich domovech. Rovněž umožňují dopravu klientů do míst jejich oprávněných zájmů. K lékaři, na úřady a pomáhají s vyřízením nákupů. Pracovní doba pokrývá všechny dny, včetně svátků, od ranních do večerních hodin.

V naší práci je pro nás velkým oceněním neustále se zvyšující se počet klientů, využívajících naše služby. V roce 2018 jsme v rámci služby Osobní asistence pomohli se zachování důstojného života celkem padesáti dvěma klientům se zdravotním postižením a seniorům, z celého říčanského regionu. Celkem naši zaměstnanci věnovali přes 4 000hodin přímé péče potřebným. Našimi klienty jsou, jak děti s různými typy postižení, tak občané v produktivním věku, např. po propuštění z hospitalizace nebo s poúrazovými stavy a samozřejmě senioři, kteří chtějí zůstat ve svých domácnostech, ale již potřebují pomoci s mnoha běžnými činnostmi.

Komunitní centrum dále poskytuje pomoc rodinám s dětmi v rámci programu SPOLU DOMA. Smyslem této činnosti je zachování vhodného domácího prostředí a rodinných vazeb, které jsou z různých příčin narušeny, či ohroženy. Vytvořit prostředí, v němž mohou děti nalézt odpovídající zázemí a jistotu domova, které je pro jejich další vývoj nezbytná. Tuto službu využilo v roce 2018 celkem 67 dětí do 15 let a 84 osob nad 15 let, celkem tedy pomohlo Komunitní centrum 151 osobám z 49 rodin. Program SPOLU DOMA je určen, jak říčanským rodinám, tak i širšímu regionu středočeského kraje. Služba pomáhá zdarma klientům v krizových situacích, jako jsou nefunkční vztahy, výchova dětí, dopady probíhajícího rozvodového řízení, zatížení dluhy, hrozba ztráty bydlení apod. Hlavním cílem je tedy umožnit dětem setrvat a vyrůstat ve fungující rodině.

Poslední poskytovanou službu, Aktivizační službu pro seniory, využilo v roce 2018 5 klientů. Při této péči dochází ke klientům sociální pracovnice a pracuje s nimi různými technikami na zlepšování paměti. Aktivací vzpomínek mapuje s klienty jejich život, či jednoduše pomáhá udržovat sociální kontakt, nezbytný k udržení důstojného života.  Díky této službě lze trénovat sebeobsluhu, nebo mít v pracovnici oporu při vyřizování nejrůznějších úředních záležitostí.

V roce 2019 bude Komunitní centrum dále pokračovat ve své činnosti a dalším rozvoji a zkvalitňování služeb pro občany říčanského regionu. V roce 2018 byla úspěšně vyhodnocena žádost na dotaci z fondů Evropské unie, za účelem obnovy vozového parku a rozšíření oblasti dojezdové vzdálenosti. V současné době probíhá příprava výběrového řízení, za účelem nákupu tří vozidel pro terénní práci.

Komunitní centrum má celkem devět zaměstnanců, z toho pět pracovníků služby OSOBNÍ ASISTENCE, tři pracovnice programu SPOLU DOMA a jednu pracovnici pro AKTIVIZAČNÍ SLUŽBU PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Naši pracovníci mají vzdělání odpovídající zastávané funkci a pravidelně svou profesionální odpovědnost rozšiřují formou školení a kurzů.

Komunitní centrum Říčany své zmíněné služby nabízí aktuálně všem, kteří popsanou péči potřebují, a proto pokud budete potřebovat pomoc pro sebe, své blízké či známé, nebo bližší informace, kontaktujte nás na tel. čísle 737 587 130, případně mailem – kcricany@seznam.cz.

Práce Komunitního centra jakožto neziskové organizace, je zcela závislá na finanční podpoře, jak státního rozpočtu a Evropských sociálních fondů, tak i na podpoře nadací, města Říčany a dalších organizací a osob vnímajících sociální zodpovědnost za naše znevýhodněné spoluobčany.

Rádi bychom rovněž poděkovali správní a dozorčí radě, za její činnost při správě a organizaci společnosti.

V neposlední řadě patří ocenění jednotlivcům, firmám a organizacím, které Komunitní centrum v minulém roce finančně podpořily a bez jejichž příspěvků by činnost sociálních služeb nebyla možná.

Jsme velmi zavázáni za jakýkoli příspěvek na chod organizace. Veškeré informace o naší organizaci i návod, jak nás podpořit, naleznete na našich internetových stránkách www.kcricany.cz. Děkujeme všem klientům a jejich rodinám za důvěru vloženou v naše služby a všem donátorům za podporu naší činnosti.

Martin Machaň,

ředitel Komunitního centra
Říčany, tel. 737 587 130,

email: martin.machan@kcricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena