MAS Říčansko

31. 1. 2021

Střípky z MASky

l Kancelář MAS přijala za čtyři roky celkem 105 projektů do vyhlášených výzev v OP IROP, OP Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova v celkové výši 170 mil. Kč. Řada projektů je již proplacených. Některé byly v průběhu administrace ukončeny nebo nebyly vybrány k podpoře, přesto je ještě skoro 30 projektů, které se realizují a čekají na proplacení.

l Stále platí pozvání pro nadšené aktivní dobrovolníky, kteří se chtějí účastnit kulatých stolů a zapojit se tak do práce na tvorbě strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Říčansko, než bude předložena na Ministerstvo pro místní rozvoj ke schválení. Jde o operační program IROP, Životní prostředí, OP Zaměstnanost a Program rozvoje venkova. Ozvěte se na mas@ricansko.eu nebo na telefon 774 780 141. Potřebujeme právě vás, odborníky se zkušenostmi.

l 11. výzva IROP zaměřená na investice do školství a vzdělávání je předána ke schválení na Centrum pro regionální rozvoj. Minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) je limitována Řídícím orgánem minimální hodnotou 500 000,- Kč. Maximální výše CZV je stanovena na 5 mil. Kč. Bodově zvýhodněny v rámci věcných kritérií budou projekty s menší finanční náročností. Jelikož město Mnichovice odstoupilo od projektu na vybudování dvou tříd v MŠ, navýšila se původní plánovaná alokace a MAS tak může uvolnit 7,2 mil. Kč. V případě, že v rámci realizací projektů z jiných výzev budou nějaké peníze nedočerpány, převedeme je také na tuto výzvu. Příjem projektů předpokládáme po schválení výzvy od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021. Podmínkou je stále u MŠ navýšení kapacit a u ZŠ projekty na realizaci klíčových kompetencí, dále musí být projekty zahrnuté v MAP.

l 6. výzva Programu rozvoje venkova se připravuje. Čekáme na administrativní kontroly projektů předaných na SZIF z páté výzvy. V případě, že budou nějaké výdaje vyhodnoceny jako nezpůsobilé, navýšíme alokaci na tuto výzvu. V současné chvíli víme, že můžeme uvolnit 4,1 mil. Kč. Výzva bude zaměřena na podporu zemědělských subjektů, tzn. Investice do zemědělských podniků. Minimální výše podpory je 50 tis. Kč a maximální bude ze strany MAS stanovena na 2 mil. Kč. I zde jsou bodově zvýhodněny projekty s menší finanční náročností. Předpokládaný příjem Žádostí o podporu v průběhu března s termínem ukončení do 30. 4. 2021.

l Zveme vás na pravidelná setkání rodičů dětí se zdravotním postižením. Sdílíme zde svoje zkušenosti, znalosti, radosti i smutky – prostě cokoli je potřeba. Nově každou poslední středu v měsíci v prostorách MAS ve Svojeticích od 10:00. Prosím, svůj zájem nahlaste na email mas.ricansko.socialni@gmail.com nebo na tel. čísle 724 292 270

l Sociální pracovníci v terénu jsou vám k dispozici i ve stavu nouze. Pokud potřebujete řešit obtížnou životní situaci, potřebujete podporu, radu, pomoc, obraťte se na nás – naše služby jsou zdarma. Pište na socialni.planovani@ricansko.eu, případně zavolejte na 725 369 985 nebo 774 780 543.

l Celý tým MAS Říčansko se již plně věnuje přípravě nového programového období. Výsledky dotazníkového šetření, zaměřeného na obce, školy a neziskový sektor, jsou zpracovány. Přesto nás stále zajímá, co chcete změnit nebo zlepšit a připravili jsme si jednoduchý dotazník spokojenosti se životem na Říčansku. Respondenty odměníme a na základě slosování odpovědí obdrží pět výherců dárkový balíček regionálních produktů Zápraží originální produkt®. Své odpovědi můžete zasílat e-mailem na mas@ricansko.eu nebo poštou na MAS Říčansko, V Průhonu 193, 251 62 Svojetice. Předem děkujeme za váš čas a postřehy.

Za MAS Říčansko, o.p.s.,

Pavlína Šantorová Filková, ředitelka 

 

 

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ŽIVOTA NA ŘÍČANSKU – ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR

 

V průběhu února až března sbíráme v území náměty, co chcete zlepšit.

Slosování zaslaných odpovědí proběhne 14. 4. 2021 a pět výherců obdrží dárkový balíček regionálních výrobků Zápraží originální produkt®.

Zasláním vyplněného dotazníku udělujete souhlas ke zpracování odpovědi, která bude zahrnuta do strategického dokumentu MAS Říčansko na období 2021 - 2027. Odpověď bude zpracována anonymně. Pokud chcete být součástí slosování o regionální dárkový balíček, nezapomeňte uvést své jméno a adresu, případně telefonický kontakt.

Vyplněný dotazník zašlete na e-mail mas@ricansko.eu nebo poštou na MAS, V Průhonu 153, 251 62 Svojetice

Prosím uveďte, z jaké jste obce:

 

Jste: žena / muž

 

Váš věk:

 

Jak dlouho zde žijete:

 

Kontaktní údaje, pokud máte zájem o účast ve slosování

 

Považujete investice na níže uvedené projektové záměry jako důležité?

Ano velmi

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Nedokážu posoudit

Investice do zemědělských podniků

 

 

 

 

 

Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

 

 

 

 

 

Lesnická a zemědělská infrastruktura

 

 

 

 

 

Naučné stezky

 

 

 

 

 

Diverzifikace a zakládání nových podniků

 

 

 

 

 

Obchody v obcích

 

 

 

 

 

Památky místního významu (kapličky, zvoničky)

 

 

 

 

 

Kulturní a spolková zařízení (knihovny, komunitní centra, atd.)

 

 

 

 

 

Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 

 

 

 

 

Bezpečnost v dopravě (místní komunikace, přechody, chodníky, mosty…)

 

 

 

 

 

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

 

 

 

 

 

Veřejná infrastruktura cestovního ruchu (trasy, infocentra)

 

 

 

 

 

Revitalizace veřejných prostranství (včetně zastávek)

 

 

 

 

 

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů

 

 

 

 

 

Infrastruktura základní a mateřských škol, dětských skupin

 

 

 

 

 

Infrastruktura pro sociální služby

 

 

 

 

 

Revitalizace kulturních památek

 

 

 

 

 

Městská a obecní muzea

 

 

 

 

 

Profesionální knihovny

 

 

 

 

 

Aktivizace a participace cílové skupiny; komunitní (sociální) práce, vznik a rozvoj komunitních center

 

 

 

 

 

Sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí

 

 

 

 

 

Posílení prvků svépomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví

 

 

 

 

 

Sdílená a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče

 

 

 

 

 

Zaměstnanostní programy, podpora tvorby pracovních míst na venkově

 

 

 

 

 

Posilování rodinných vazeb, příměstské tábory komunitního typu, programy pro rodiny

 

 

 

 

 

Komunitní energetika, rozvoj obnovitelných zdrojů energie

 

 

 

 

 

Zadržování vody v extravilánu/intravilánu

 

 

 

 

 

Zeleň v intravilánu

 

 

 

 

 

Odpady, cirkulární ekonomika

 

 

 

 

 

Enviromentální vzdělávání (EVVO), ostatní vzdělávací aktivity

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena