Platba místního poplatku ze psů

29. 5. 2022

Vážení občané,

 

místní poplatek ze psů na rok 2022 lze platit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Říčany v budově A na Masarykově nám. čp. 53 u paní Frýdlové (tel. 323 618 161, e-mail: vera.frydlova@ricany.cz) v tyto pracovní dny:

 

pondělí a středa                    od 7.30 – 12.00 hod., 13.00 – 18.00 hod.

 

úterý a čtvrtek                      od 7.30 – 12.00 hod., 13.00 – 15.00 hod.

 

pátek                                      od 7.30 – 11.00 hod. 

 

            Poplatek je splatný v hotovosti na pokladně do 30. 6. 2022. V případě, že poplatek za rok 2022 nebude zaplacen do 30. 6. 2022, bude držitelům psů zaslána složenka Města Říčany s vyznačením výše a druhu poplatku a variabilním symbolem. Platbu nutno provést pod přiděleným variabilním symbolem!

 

Ve stručnosti z nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 města Říčany o místním poplatku ze psů:

 

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců. Stejným způsobem a ve stejné 15 denní lhůtě je poplatník povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
 3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu správci poplatku oznámit do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 4. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za kalendářní rok:

 1. za psa chovaného v obytných domech (činžovních a panelových)                                     1 000 Kč
 2. za psa chovaného v rodinných domech                                                                              700 Kč
 3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                                                                    200 Kč
 4. za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm.  a)             1 500 Kč                                                                                                                         písm. b)             1 050 Kč                                                                                                                         písm.  c)                300 Kč

 

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je

 1. osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P,
 2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 3. osoba provozující útulek pro zvířata,
 4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis, (např. se jedná o lovecké psy, policejní psy, psy záchranářů, kteří složili příslušné zkoušky stanovené zvláštními předpisy),
 5. osoba provozující chovatelskou stanici, kdy osvobození se vztahuje na psy ve stáří od 3 do 6 měsíců.

Od poplatku na dobu 1 roku je osvobozen držitel psa, který doloží, že psa získal z útulku. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku prokázat.

V případě, že nemáte svého pejska u nás přihlášeného, učiňte tak u paní Frýdlové. Tiskopis přihlášky najdete také na našich webových stránkách. Při přihlášení obdržíte identifikační známku pro svého psa.

           

                                                                                              Věra Krejčová,

 vedoucí finančního odboru

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena