RADIUS, účetní a daňová poradna pro podnikatele

29. 2. 2020

Účetní a daňová poradna pro podnikatele

Téma na březen:
Odklad termínu pro podání přiznání k dani z příjmů

Březen je měsícem, který je v podvědomí nás všech spojen s pojmy „daňové přiznání“ a „placení daní“. Termíny jsou dané zákonem, a každé zpoždění je přísně sankcionováno. Každý rok se setkávám s případy, kdy tzv. na poslední chvíli naši kancelář kontaktují nešťastníci, kteří buďto vůbec (nebo zčásti) nemají své účetnictví zpracováno, nebo například na zaplacení daní nemají dostatek financí, protože jim třeba jejich odběratel nezaplatil. Pro takovéto případy existuje relativně jednoduché řešení, které je zcela v souladu s platnými zákony této země, a přitom účinně (a bez jakýchkoliv sankcí či penalizací) daňovému subjektu pomůže. Tím řešením je (lidově řečeno) tzv. odklad termínu pro podání přiznání prostřednictvím udělení plné moci daňovému poradci. A jak to funguje v praxi? Jednoduše. Daňový subjekt udělí písemnou plnou moc k zastupování ve věci podání daňového přiznání daňovému poradci, a tato plná moc musí být správci daně doručena nejpozději v termínu pro podání přiznání, tedy aktuálně letos 31.3.2020. Pokud je tato procesní podmínka splněna, automaticky se pro daňový subjekt posouvá termín pro podání přiznání k dani z příjmu do 30.6.2020. A posouvá-li se termín pro podání přiznání, posouvá se i termín pro placení daní. V mimořádných případech je možno termín prodloužit ještě nejpozději do 30.9.2020. Upozorňuji ale důrazně, že v tomto případě je nutno požádat správce daně o souhlas s prodloužením termínu, žádost musí být písemná (nebo elektronická v případě podání datovou schránkou), a musí vždy obsahovat i řádné zdůvodnění. Správce daně žádost posoudí, a rozhodne. Může tedy žádosti vyhovět zcela, vyhovět zčásti (například určí kratší termín než 30.9.2020), nebo může žádost i zamítnout. Fyzické osoby na tomto místě upozorňuji, že pokud využijí možnost odkladu prostřednictvím služeb daňového poradce, musí tuto skutečnost oznámit i své zdravotní pojišťovně a SSZ. Aby informace z mé strany byla co neúplnější, připojím ještě stručnou poznámku o tzv. pětidenní ochranné lhůtě, což znamená, že pokud daňový subjekt podá přiznání nejpozději pátý den po uplynutí stanovené lhůty, nebude vystaven žádné sankci.  A na závěr ještě odpovím na otázku, kde hledat daňového poradce pro vyřízení odkladu. Tímto daňovým poradcem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Vždy však tento subjekt musí být zapsán v seznamu daňových poradců, vedeném Komorou daňových poradců v Brně. RADIUS Říčany je v tomto seznamu zapsán od roku 2016, takže tuto službu poskytujeme nejen našim stálým zákazníkům, ale i všem subjektům, které o tuto službu požádají. Rádi přivítáme i vás v naší kanceláři a odklad termínu pro podání přiznání k dani z příjmu vám u správce daně zařídíme.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat RADIUS Říčany s.r.o., rádi se vám budeme věnovat. 

                         Ing. Věra Tauberová, tel. 728 832 303,

vera.tauberova@radiusricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena