Zastupitelstvo a Rada města Říčany

1. 1. 2021

Krátce z Rady města Říčany dne 12. 11. 2020

Rada přijala celkem 26 usnesení

 • Radní souhlasili, že zhotovitelem propojení komunikace Dukelská – Táborská bude HES stavební s.r.o., za cenu 5 696 477,03 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7 

 • Rada souhlasila se zpracování pasportu budov objektu nemocnice Říčany zhotovitelem MDP GEO s.r.o. za cenu 338 195 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 • Rada vybrala dodavatele veřejné zakázky - Elektrovozidlo pro město Říčany, kterým je AUTO JAROV, s.r.o., s nabídkovou cenou 458 004 Kč vč. DPH. Dodán bude elektrovůz Škoda CITIGOe iV.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1 

 • Radní souhlasili se zahájením zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku č. 1/2020 s názvem Základní škola na Komenského náměstí, Říčany, formou otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a schválila zadávací dokumentaci. Rada také jmenovala komisi pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek.

Hlasy pro: 7 

 • Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o přeložce kabelů ve vlastnictví firmy CETIN ve výši 383 727 Kč bez DPH s firmou CETIN a.s. v ul. Sokolovská, pro realizaci akce Odvodnění ul. Sokolovská s podmínkou vydání všech povolení na komunikaci a odvodnění a zařazení do rozpočtu města.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1 

 • Radní schválili realizaci dopravního opatření č. 27/2020 – místní úprava provozu v lokalitě Lázeňská u komunikace Rooseveltova v Říčanech spočívající v instalaci svislého dopravního značení a umístění pevné překážky se dvěma vyjímatelnými – sklopnými sloupky při vjezdu do ulice Rooseveltova. Tímto usnesením není dotčeno rozhodování příslušných orgánů státní správy.

Hlasy pro: 7 

 • Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na pořízení dvou elektrovozidel a dvou chytrých nabíjecích stanic o úpravě výše dotace na částku 375 860 Kč.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1 

 

Krátce z Rady města Říčany dne 19. 11. 2020

Rada přijala celkem 17 usnesení

 • Radní souhlasili se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku Rekonstrukce komunikace Bílá vč. inženýrských sítí, Říčany, formou zjednodušeného podlimitního řízení a schválili zadávací dokumentaci.

Hlasy pro: 7 

 • Rada schválila cenu vodného pro rok 2021 ve výši 45,53 Kč/1 m3 bez DPH a cenu stočného pro rok 2021 ve výši 38,28 Kč/1 m3 bez DPH. Výše ročního nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu pro rok 2021 činí 21 272 000 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1 

 • Rada schválila uplatnění smluvní pokuty ve výši 99 000 Kč vůči zhotoviteli díla „Výsadba izolační liniové zeleně v Říčanech“ společnosti Green Project s. r. o, z důvodu neplnění úkonů následné péče, formou stržení smluvní pokuty z bankovní záruky. 

Hlasy pro: 7 

 

Krátce z Rady města Říčany dne 26. 11. 2020

Rada přijala celkem 24 usnesení

 • Rada vybrala dodavatele veřejné zakázky Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu trati Praha – Benešov II společnost Raeder & Falge s.r.o s nabídkovou cenou 11 272 576,25 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 • Rada souhlasí s opravou chodníků v ulici Mánesova a Olšany zhotovitelem WALCO CZ spol. s.r.o., za cenu 798 600 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6 nepřítomno: 1

 • Rada schválila na základě souhlasného stanoviska Finančního výboru ZMŘ ze dne 12. 8. 2020 uvolnění následujících částek z rezervy na motivační složku pro učitele říčanských škol

1. ZŠ Masarykovo náměstí     400 tis. Kč

3. ZŠ U Říčanského lesa         400 tis. Kč

4. ZŠ Nerudova                      250 tis. Kč

Tyto prostředky jsou účelové určené na pořízení HW i SW vybavení, pomůcek pro modernizaci výuky a vybavení pro distanční výuku a podléhají vyúčtování zřizovateli nejpozději do 30. 6. 2021. A dále

2. ZŠ Bezručova                     400 tis. Kč

Tyto prostředky jsou určeny ve výši 200tis. Kč na financování provozních výdajů na ICT vybavení a ve výši 200tis. Kč na financování investičních výdajů na ICT vybavení školy. Celý tento příspěvek podléhá vyúčtování zřizovateli nejpozději do 30. 6. 2021.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 • Rada schvaluje uvolnění částky 885 tis. Kč z rezervy na motivační složku učitelů pro nákup HW i SW vybavení, pomůcek pro modernizaci a k zajištění distanční výuky následovně:

1. ZŠ Masarykovo nám. 140 tis. Kč

2. ZŠ Bezručova                            260 tis, Kč

3. ZŠ U lesa                                   140 tis. Kč

MŠ Srdíčko                                     60 tis. Kč

MŠ U Slunečních hodin                 105 tis. Kč

MŠ Čtyřlístek                                   90 tis. Kč

MŠ Zahrádka                                   60 tis. Kč

MŠ Kuřátko                                    30 tis. Kč

Prostředky jsou účelové a podléhají vyúčtování zřizovateli nejpozději do 30. 6. 2021.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 • Rada schválila prodloužení platnosti známek na popelnice 2020 do 28. 2. 2021 z důvodu Covid- 19 a schvaluje výši cen za likvidaci komunálního odpadu a bioodpadu pro rok 2021 (po zaokrouhlení na dělitelnost 12) s 75% slevou pro občany s trvalým pobytem ve městě Říčany za směsný komunální odpad a s 33% slevou pro občany s trvalým pobytem ve městě Říčany za bioodpad. Cena za svoz odpadu pro majitele rekreačních objektů je ve výši 550 Kč za sezónu (duben – říjen).

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 • Rada doporučila ZmŘ schválit poskytnutí účelového daru ve výši 164 603 Kč, který odpovídá výši 50 % prokázané škody v rámci odbahnění Rozpakova z důvodu nemožnosti chovu ryb a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s MO Český rybářský svaz, z. s.

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

 • Rada schválila operační plány na zimní a letní údržbu komunikací ve městě Říčany pro rok 2020 a 2021 předloženou společností Marius Pedersen, a.s.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 

Krátce z Rady města Říčany dne 3. 12. 2020

Rada přijala celkem 20 usnesení

 • Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na Rekonstrukci ulice Nedbalova se zhotovitelem HES stavební, s.r.o., za cenu 7 271 856,30 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 7 

 • Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci parkoviště U Václava zhotovitelem WALCO CZ, spol. s r.o., za cenu 421 508,52 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1 

 • Rada souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy na dodávky výpočetní techniky s prodávajícím C SYSTEM CZ a.s. Smlouva je uzavírána na dobu 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání limitu 1 mil. Kč bez DPH, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Hlasy pro: 6, proti: 1 

 • Rada doporučila ZmŘ souhlasit s uzavřením a podpisem memoranda o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě a investorském zajištění realizace akce: Připojení města Říčany na nadřazený vodárenský systém – štolový přivaděč z ÚV Želivka do Prahy.

Hlasy pro: 6, proti: 1 

 • Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na opravu cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Říčany mezi městem Říčany a KOBIT, spol. s r.o., jako zhotovitelem, za cenu 1 277 539,78 Kč vč. DPH. Předmětem smlouvy je oprava vozidla po dopravní nehodě.

Hlasy pro: 7 

 • Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy se ZO ČSOP Vlašim, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace ve výši 30 000 Kč na provoz záchranné stanice pro živočichy a zároveň schvaluje částku uvolnit z rezervy starosty.

Hlasy pro: 7

 

Krátce z Rady města Říčany dne 10. 12. 2020

Rada přijala celkem 39 usnesení

 • Rada doporučila ZmŘ schválit návrh rozpočtu města na rok 2021.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 • Rada doporučila ZmŘ schválit střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 - 2024 a bere na vědomí přehled schválených investičních záměrů.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

 • Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy na zpracování strategického plánu 1. fáze: sběr dat a příprava podkladů – společností Participation Factory, s.r.o., za cenu 110 000 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 7 

 • Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s J. K. ELEKTRO, s.r.o., za na realizaci zapuštěných a výklopných elektrických rozvaděčů za celkovou cenu 989 538 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 • Rada schválila uzavření dodatku č. 2 ve variantě č. 2 k SOD na akci Výstavba MŠ Větrník, který řeší stanovení více a méněprací na stavbě (výměna kmenů) firmou Zlínstav, a.s., s navýšením o 37 613,77 Kč vč. DPH Kč, celková cena díla po uzavření dodatku je 66 920 245,553 Kč s DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátce ze Zastupitelstva města Říčany dne 16. 12. 2020

 • Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Vladimíra Kořena, kterou se vzdává funkce starosty města Říčany s účinností ke dni 16. 12. 2020, tj. uplynutím uvedeného dne.

Hlasy pro: 19, nepřítomni: 2

 • Zastupitelstvo odvolalo s účinností od 17. 12. 2020 Davida Michaličku z funkce prvního místostarosty a zvolilo jej počtem 19 hlasů starostou města Říčany s tím, že bude funkci vykonávat jakožto uvolněný starosta.

Hlasy pro: 19, zdržel se: 1, nepřítomen: 1

 • Zastupitelstvo zvolilo počtem 13 hlasů prvním místostarostou města Říčany Pavla Matošku s tím, že bude funkci vykonávat jakožto neuvolněný místostarosta, a to s účinností od 17. 12. 2020.

Hlasy pro: 13, zdrželo se: 7, nepřítomen: 1

 • Zastupitelstvo zvolilo počtem 18 hlasů členem Rady města Říčany Michala Anelta s tím, že bude funkci vykonávat jakožto neuvolněný člen rady, a to s účinností od 17. 12. 2020.

Hlasy pro: 18, zdrželi se: 2, nepřítomen: 1

 • Zastupitelstvo schválilo vytvoření samostatné rezervy na integrovaný záchranný systém ve výši 1 326 000 Kč, a to snížením rezervy zastupitelstva ve FRM.

Hlasy pro: 20, nepřítomen: 1

 • Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu města na rok 2021.

Hlasy pro: 19, zdržel se: 1, nepřítomen: 1

 • Zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 - 2024 a bere na vědomí přehled schválených investičních záměrů dle přílohy č. 5 k tomuto materiálu.

Hlasy pro: 20, nepřítomen: 1

 • Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na sanaci zdiva suterénu v ZUŠ v Říčanech vč. TDS, AD a PD v celkové částce 1, 8 mil. Kč.

Hlasy pro: 18, nepřítomni: 3

 • Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením a podpisem memoranda o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě a investorském zajištění realizace akce: Připojení města Říčany na nadřazený vodárenský systém – štolový přivaděč z ÚV Želivka do Prahy.

Hlasy pro: 17, zdržel se: 1, nepřítomni: 3

 • Zastupitelstvo schválilo směrnici města o zadávání veřejných zakázek.

Hlasy pro: 17, zdržel se: 1, nepřítomni: 3

 • Zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím individuální finanční dotace ve výši 100 000 Kč z humanitárního fondu pro Cestu integrace.

Hlasy pro: 17, nepřítomni: 4

 • Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že Adam Polanský, Michal Mrázek a Jitka Jančíková se vzdávají své odměny a souhlasí s jejím převodem do rozpočtu JSDH Říčany.

Hlasy pro: 18, nepřítomni: 3

 • Zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelového daru ve výši 164 603 Kč, který odpovídá výši 50 % prokázané škody v rámci odbahnění Rozpakova z důvodu nemožnosti chovu ryb.

Hlasy pro: 15, zdrželi se: 2, nepřítomni: 4

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena