Zpráva o stížnostech, peticích a ostatních podáních za rok 2020

31. 1. 2021

 

Agendu stížností, petic a ostatních podání podle organizačního řádu Městského úřadu v Říčanech zajišťuje útvar interního auditu v souladu s platnými právními a vnitřními předpisy. Útvar vede centrální evidenci agendy v softwaru TAS, kde sleduje dodržování lhůt pro vyřízení a v případě potřeby organizuje koordinační schůzky ke zpracování odpovědi či místní šetření. Každoročně předkládá Radě města Říčany a kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Říčany zprávu o stížnostech, peticích a ostatních podáních za příslušný kalendářní rok.

Souhrnný přehled stížností, petic a ostatních podání za rok 2020

 

Stížnosti

Petice

Ostatní podání a podněty

Šetření VOP

Přijato za rok 2020 celkem:

z toho tři stížností byly na organizace, jejichž zřizovatelem či zakladatelem je město Říčany

31

         4

         55

      11

Z toho:   důvodné

1

 

 

 

               částečně důvodné

5

 

 

 

               nedůvodné

     24

 

 

 

               nevyřízené v roce 2020

1

 

 

 

 

Ve srovnání s obdobím roku 2019 vzrostl počet ostatních podání, petic i šetření Veřejného ochránce práv (VOP). Počet podaných stížností poklesl. Na úřad byly doručeny čtyři petice, které se týkaly opravy komunikace v ulici Skalní, Kuří, zajištění parkování v obci Voděrádky, zabezpečení provozu v ulicích Voděradská, Křemelná a Vranovská, Říčany, a petice proti výstavbě domů v ulici Černokostelecká, Říčany. Šetření VOP se převážně týkala agendy stavebního úřadu a silničního správního a speciálního stavebního úřadu.

Nejvyšší počet stížností směřoval na práci odboru správních agend a dopravy (OSAD) – oddělení úsekového měření rychlosti. Zde si stěžují hlavně občané, kteří spáchali dopravní přestupek, např. překročením povolené rychlosti v obci i o 20 a více km/h. Důvodem k podání stížnosti je nejčastěji neznalost průběhu řízení. Na vysvětlenou – v prvním kroku OSAD vyzve provozovatele vozidla k uhrazení určené částky. Pokud není částka do 15 dnů uhrazena, pokračuje OSAD ve správním řízení a udělí pokutu formou příkazu s vyšší sazbou pokuty. V případě, že přestupce podá proti příkazu odpor, je zahájeno pokračující řízení, poté vydáno rozhodnutí, kde jsou již navíc náklady řízení ve výši 1000 Kč.

Další stížnosti poukazovaly na dlouhé lhůty na vodoprávním úřadě či odboru územního plánování a regionálního rozvoje. Délka lhůt zde byla objektivně dána nárůstem počtu administrativy v důsledku legislativních změn či počtu podaných žádostí. U stížností podaných na chování zaměstnance MěÚ Říčany byla po prověření všech okolností shledána pouze jedna stížnost důvodnou. 

Většina ostatních podání a podnětů směřovala k výkonu samosprávy a poukazovala na stav komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, napojení na veřejnou kanalizaci a vodovod, vybudování vodovodu, umístění kontejnerů na tříděný odpad, znovuotevření prodejny Květ, stížnosti na hluk. Další podněty směřovaly ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu a parkování.

MěÚ  Říčany se podařilo  odeslat odpovědi na podané stížnosti, petice a ostatní podání v zákonem stanovených lhůtách i v podmínkách omezení provozu úřadu z důvodů coronavirové pandemie.

Od poloviny roku 2017 používají občané pro hlášení různých závad a nedostatků mobilní aplikaci Říčany v mobilu. Ta umožňuje zjištěné nedostatky poslat přes aplikaci přímo odpovědné osobě na MěÚ a zároveň umožňuje i sledovat jejich vyřízení. V roce 2020 bylo touto cestou podáno 680 podnětů. K datu 12. 1. 2021 bylo dle dat z aplikace uzavřeno 423 podnětů. Níže je uvedena struktura podaných podnětů.  

Věra Likešová, vedoucí útvaru interního auditu

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena